Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

ابزارآلات تراشکاری

ابزار تراش واحد بهترین خریدار انواع ضایعات HSS،تنگستن کارباید و اینسرت های تراش کاری میباشد

الماس ضایعات

الماس شکسته

ضایعات تنگشتن کارباید

ضایعات hss

 

مته ته کونیک

عنوان شرح کالا برند قیمت (ریال)
۱ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۶
۲ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۶/۵
۳ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۷
۴ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۷/۵
۵ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۸
۶ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۸/۵
۷ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۹
۸ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۹/۵
۹ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۱۰
۱۰ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۱۰/۵
۱۱ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۱۱
۱۲ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۱۱/۵
۱۳ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۱۲
۱۴ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۱۲/۵
۱۵ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۱۳
۱۶ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۱۳/۵
۱۷ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۱۴
۱۸ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۱۴/۵
۱۹ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۱۵
۲۰ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۱۵/۵
۲۱ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۱۶
۲۲ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۱۶/۵
۲۳ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۱۷
۲۴ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۱۷/۵
۲۵ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۱۸
۲۶ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۱۸/۵
۲۷ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۱۹
۲۸ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۱۹/۵
۲۹ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۲۰
۳۰ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۲۰/۵
۳۱ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۲۱
۳۲ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۲۱/۵
۳۳ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۲۲
۳۴ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۲۲/۵
۳۵ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۲۳
۳۶ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۲۳/۵
۳۷ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۲۴
۳۸ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۲۴/۵
۳۹ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۲۵
۴۰ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۲۵/۵
۴۱ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۲۶
۴۲ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۲۶/۵
۴۳ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۲۷
۴۴ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۲۷/۵
۴۵ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۲۸
۴۶ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۲۸/۵
۴۷ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۲۹
۴۸ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۲۹/۵
۴۹ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۳۰
۵۰ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۳۱
۵۱ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۳۱/۵
۵۲ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۳۲
۵۳ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۳۲/۵
۵۴ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۳۳
۵۵ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۳۴/۵
۵۶ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۳۵
۵۷ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۳۵/۵
۵۸ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۳۶
۵۹ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۳۶/۵
۶۰ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۳۷
۶۱ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۳۷/۵
۶۲ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۳۸
۶۳ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۳۸/۵
۶۴ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۳۹
۶۵ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۳۹/۵
۶۶ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۴۰
۶۷ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۴۱
۶۸ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۴۲
۶۹ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۴۳
۷۰ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۴۴
۷۱ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۴۵
۷۲ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۴۶
۷۳ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۴۷
۷۴ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۴۸
۷۵ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۴۹
۷۶ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۵۰
۷۷ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۵۱
۷۸ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۵۲
۷۹ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۵۳
۸۰ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۵۴
۸۱ مته ته کونیک سیاه و سفید LX ۵۵
۸۲ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۵۶
۸۳ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۵۷
۸۴ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۵۸
۸۵ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۵۹
۸۶ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۶۰
۸۷ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۶۱
۸۸ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۶۲
۸۹ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۶۳
۹۰ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۶۴
۹۱ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۶۵
۹۲ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۶۶
۹۳ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۶۷
۹۴ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۶۸
۹۵ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۶۹
۹۶ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۷۲
۹۷ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۷۳
۹۸ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۷۴
۹۹ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۷۵
۱۰۰ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۷۶
۱۰۱ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۷۷
۱۰۲ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۷۸
۱۰۳ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۷۹
۱۰۴ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۸۰
۱۰۵ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۸۵
۱۰۶ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۹۰
۱۰۷ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۹۵
۱۰۸ مته ته کنیک سیاه و سفید LX ۱۰۰

لوازم قالب سازی

 

ابزار تراش واحد نمایندگی فروش انواع لوازم قالبسازی ایتالیایی : فنرهای قالبسازی ، فنرهای سبز کم رنگ ( فنر سبز روشن ، فنر سبک ، فنرهای بار خیلی سبک ، فنرهای سری VL ) ، فنرهای سبز ( فنر نیمه سبک ، فنرهای بار سبک ، فنرهای سری V ) ، فنرهای آبی ( فنر نیمه سنگین ، فنرهای بار متوسط ، فنرهای سری B ) ، فنرهای قرمز ( فنر سنگین ، فنرهای بار سنگین ، فنرهای سری R ) ، فنرهای زرد ( فنر خیلی سنگین ، فنرهای بار خیلی سنگین ، فنرهای سری G ) ، فنرهای نقره ای ( فنر فوق سنگین ، فنرهای بار فوق سنگین ، فنرهای سری A ) ، فنرهای سفید ( فنرهای برای بار بیش از حد سنگین ، فنرهای سری W ) ، فنرهای قهوی ای ، پین های تثبیت رزوه دار ( پین رزوه دار ) ، پین های تثبیت تو پر ( پین ثابت ) ، پین های کونیک ، سنبه های برش ( سنبه HWS ) ، سنبه های برش سخت ، ، سنبه های پران ، سنبه های بیرون انداز پلاستیک ، سنبه های نیتراته ، سنبه های برش HSS ، سنبه های سر استوانه ، پین تثبیت ساده ، پین تثبیت DIN 6325 ، پین تثبیت DIN 7979 ، سنبه های پران DIN 1530 ، سنبه های برش DIN 9861 ، سنبه های بیرون انداز گرمکار نیتراته ، سنبه نیتراته DIN 1530 A ، سنبه های بیرون انداز تیغه ای ، بوش بیرون انداز ، بوش پران ، بوش پران DIN 16756 ، بوش راهنمای مته ، بوش راهنمای مته DIN 172 ، بوش تزریق ، تاریخ زن ، ماتریس ، سنبه ماتریس ، ماتریس DIN 9845 ، پیچ های ساچمه دار ، پیستون فنری ، پیستون فنری مدل بلند ، قفل جداکننده ، سوپاپ هوا ، ژیگلور هوا ، فنرهای پلی اورتان ، فنرهای پلی اورتان نرم ، فنرهای پلی اورتان متوسط ، فنرهای پلی اورتان سخت ، بوش راهنما ، واشر ، صفحه سایشی ، صفحه سایشی مدل برنزی ، نگهدارنده سنبه ، انواع کلمپ ، کلمپهای دسته عمودی ، کلمپهای دسته افقی ، کلمپهای فشاری افقی ، کلمپهای فشاری ، کلمپهای قابل جوشکاری ، کلمپهای قابل جوشکاری با دوام ، کلمپهای کششی ، کلمپهای کلون مانند ، کلمپهای بادی ، قطعات مونتاژ ، انواع فنرهای گازی ، انواع فنرهای با مقطع گرد ، فنر سری TV ، فنر سبز سری TV ، فنر آبی سری TB ، فنر قرمز سری TR ، بوش و قطعات گرافیتی ، بوش های راهنما خود روغن کار ، صفحه های سایش خود روغن کار ، دستگاه بادامک غلطکی ، بوش راهنما نوع فلنجی ، بوش راهنما نوع مستقیم ، راهنمای بادامک ، راهنمای بادامک مدل V شکل ، صفحه ثابت بادامک ، اندازه گیر مدل صفحه ای ، میل راهنما ، واشر کششی برای میل راهنما ، قلاب بلند کردن ، قلاب بلند کردن نوع معمولی و

گردبر مگنت

                                                              گردبر مگنت AST PAWER

شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز
گرد بر مگنت ۱۲ گرد بر مگنت ۲۱ گرد بر مگنت ۳۰
گرد بر مگنت ۱۳ گرد بر مگنت ۲۲ گرد بر مگنت ۳۱
گرد بر مگنت ۱۴ گرد بر مگنت ۲۳ گرد بر مگنت ۳۲
گرد بر مگنت ۱۵ گرد بر مگنت ۲۴ گرد بر مگنت ۳۳
گرد بر مگنت ۱۶ گرد بر مگنت ۲۵ گرد بر مگنت ۳۴
گرد بر مگنت ۱۷ گرد بر مگنت ۲۶ گرد بر مگنت ۳۵
گرد بر مگنت ۱۸ گرد بر مگنت ۲۷ گرد بر مگنت ۳۶
گرد بر مگنت ۱۹ گرد بر مگنت ۲۸ گرد بر مگنت ۳۷
گرد بر مگنت ۲۰ گرد بر مگنت ۲۹ گرد بر مگنت ۳۸
گرد بر مگنت ۳۹ گرد بر مگنت ۴۹
گرد بر مگنت ۴۰ گرد بر مگنت ۵۰
گرد بر مگنت ۴۱ گرد بر مگنت ۵۱
گرد بر مگنت ۴۲ گرد بر مگنت ۵۲
گرد بر مگنت ۴۳ گرد بر مگنت ۵۳
گرد بر مگنت ۴۴ گرد بر مگنت ۵۴
گرد بر مگنت ۴۵ گرد بر مگنت ۵۵
گرد بر مگنت ۴۶ گرد بر مگنت ۵۸
گرد بر مگنت ۴۷ گرد بر مگنت ۶۰
گرد بر مگنت ۴۸ گرد بر مگنت ۶۲
گرد بر مگنت ۶۵
گرد بر مگنت ۷۰
گرد بر مگنت ۷۲
گرد بر مگنت ۷۵
گرد بر مگنت ۸۵
گرد بر مگنت ۹۵
گرد بر مگنت  
گرد بر مگنت  
گرد بر مگنت  
گرد بر مگنت  

 

گردبر دریل مگنت سر الماسAST PAWER TCT

شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۲ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۲ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۱
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۳ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۳ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۲
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۴ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۴ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۳
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۵ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۵ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۴
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۶ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۶ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۵
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۸ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۷ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۶
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۹ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۸ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۷
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۰ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۹ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۸
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۲۱ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۰ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۳۹
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۰ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۵۲ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۷۲
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۱ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۵۴ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۷۵
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۲ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۵۵ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۷۷
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۳ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۵۸ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۸۰
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۴ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۶۰ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۸۲
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۵ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۶۱ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۸۸
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۶ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۶۲ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۹۰
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۷ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۶۵ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۹۲
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۴۸ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۶۷ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۹۵
گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۵۰ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۷۰ گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T  ۱۰۰

 

 

گردبر دریل مگنت HSS : مخصوص سوراخکاری فولادهای ساختمانی ، فولاد های آلیاژی ، برنج ، آلومینیوم و …

گردبر دریل مگنت HSS روکش تیتانیوم TiN ( روکش تیتانیوم باعث جلوگیری از سایش در برابر حرارت و در نتیجه افزایش طول عمر گردبر می گردد .  ) : مخصوص سوراخکاری فولادهای ساختمانی ، فولاد های سخت کاری شده ، برنج ، آلومینیوم و …

گردبر دریل مگنت HSS روکش تیتانیوم ، آلومینیوم نیترید TiAlN ( روکش TiAlN باعث جلوگیری از سایش در برابر حرارت و در نتیجه افزایش طول عمر گردبر می گردد .  ) : مخصوص سوراخکاری فولادهای ساختمانی ، فولاد های سخت کاری شده ، برنج ، آلومینیوم و …

گردبر دریل مگنت کبالت دار HSSCO روکش تیتانیوم ، آلومینیوم نیترید TiAlN ( کبالت باعث افزایش سختی و همچنین روکش TiAlN باعث جلوگیری از سایش در برابر حرارت ر در نتیجه افزایش طرل عمر گردبر می گردد .  ) : مخصوص سوراخکاری استیل ، چدن ، فولادهای ساختمانی ، فولاد های سخت کاری شده و …

گردبر دریل مگنت سر الماس T.C.T : مخصوص سوراخ کاری استیل ، آلومینیوم ، فولادهای ساختمانی ، فولاد آلیاژی ، چدن و …

 

موارد فوق ، قابلیت سوراخ کاری تا عمق های  ۳۰ ، ۵۵ ، ۷۵ و ۱۰۰ میلیمتر از قطرهای ۱۲ الی ۱۰۰ میلیمتر را دارد

 

گردبر دریل مگنت سر الماس مخصوص ریل آهن Rail T.C.T : مخصوص سوراخکاری ریل آهن ، استیل ، فولاد های سخت کاری شده ، چدن و … که قابلیت سرزاخکاری تا عمق های ۳۰ و ۵۵ میلیمتر از قطرهای ۱۲ الی ۱۰۰ میلیمتر را دارد .

ابزار تراس واحد فروشنده انواع گردبرهای مگنت مخصوص دریل مگنت با کارگیرهای مختلف از جمله کارگیر ۳۰ میلیمتر ،۵۵ میلیمتر،۷۵میلیمتر،۱۰۰ میلیمتر، و برای آلیاژهای مختلف از جمله گردبر مگنتHSS روکش مشکی،گردبر مگنتHSS روکش طلایی،گردبر مگنتHSSCO 5% روکش مشکی و گردبر مگنت سر الماس TCT

شماره کوب

ابزار تراش واحد بورس انواع شماره کوب های ایرانی و آلمانی و هندی میباشد

ابزار تراش واحد توانایی واردات انواع سنبه های شماره کوب در اندازه های مختلف را دارد

شماره کوب های موجود در ابزار تراش واحد با برند های گروز هند ،ماسا آلمان،و ایران پتک میباشد

شماره کوب ها از سایز ۱ تا ۱۲ میلیمتر و در جعبه های پلاستیکی قابل اراِیه میباشد

مجموعه سنبه های شماره کوب حاوی ۹ عدد سنبه میباشد که سنبه های ۶ و ۹ در آن ها مشترک میباشد

بر اساس سفارش ارتفاع اعداد و همچنین طول سنبه ها به غیر از آنچه در جداول آمده است قابل ارایه میباشد

کلیه سنبه های شماره کوب فولادی بوده و از مقاطع سرد کشیده شده تولید میشوند

سنبه های شماره کوب داری سختی بین ۵۸ تا ۶۰ راکول میباشد و پوششی از نیکل دارند

کلیه سنبه های شماره کوب  موجود در ابزار واحد با پوششی از نیکل و در بعضی موارد باپوشش سیاهکاری شده میباشد

شماره کوب سایز ۱

شماره کوب سایز ۲

شماره کوب سایز ۳

شماره کوب سایز ۴

شماره کوب سایز ۵

شماره کوب سایز ۶

شماره کوب سایز ۷

شماره کوب سایز ۸

شماره کوب سایز ۹

شماره کوب سایز ۱۰

شماره کوب سایز ۱۲

قرقره آج

به ایجاد برجستگی روی سطح قطعات استوانه ای آج زني م یگویند. آج زني
یکی از فرايندهايي است که روی دستگاه تراش انجام می شود. در این فرايند،
براده برداري اتفاق نمی افتد، بلکه با اعمال نیرو توسط ابزاری که دارای سطحی
برجسته است، سطح قطعه كار در حال گردش تحت فشار قرار مي گيرد و فرم
ابزار روی آن حک می شود.

هلدر قرقره آج
نگه دارنده قرقره بایدقرقره را بدون لقی و امکان حرکت جانبی نگه دارد،
به طوری که قرقره به راحتی حرکت دورانی داشته باشد. قرقره ها معمولاً توسط
پین در داخل نگه دارنده نصب می شوند. نگه دارنده ها به دو شکل هستند.
الف) در این نوع نگ هدارنده فقط محل نصب یک قرقره وجود دارد
ب) در نوع دوم نگه دارنده ها محل نصب دو قرقره وجود دارد.
در این نوع نگه دارنده ها محور قرقر هها باید ب هموازات یکدیگر قرار گیرند.
نگه دارنده های نوع دوم ممکن است در شکل های گوناگوني ساخته شوند.
تنظیم هلدر آج زني:
الف)هلدر های آج زني که دارای یک قرقره هستند، باید طوری به رنده گير بسته
.(۱۳- شوند که وسط قرقره آ نها ه مراستای نوک مرغک قرار گیرد
ب)هلدرهای آج زني که دارای دو قرقره هستند، باید طوری به رنده گير بسته
شوند که نوک مرغک در وسط دو قرقره قرار گیرد
همچنین هر دوي این ابزارها باید به گونه ای بسته شده باشند که سطح قرقره
۲ درجه بسازد، به طوری که لبه ˚ نسبت به سطح قطعه كار زاویه ای در حدود
سمت چپ قرقره از لبه سمت راست آن جلوتر باشد و زودتر با قطعه كار درگیر
در غیر این صورت آج ها با هم تداخل پیدا میکنند.

حروف کوب

یکی از ابزار آلات علامت گذاری سنبه است و معمولا سنبه‌ها با توجه کاربردشان نامگذاری می‌شوند و در انواع مختلفی مانند سنبه حروف، سنبه اعداد، سنبه‌ فضا ساز، سنبه نشان، سنبه خارج کننده و … تولید می‌گردند البته سنبه ها صرفا جهت علامت گذاری نمی‌باشند و قابلیت های دیگری مانند هم محورکردن دو سوراخ، تنظیم پرچ‌ها در محل خود، خارج کردن پرچ‌ها و پیچ‌ها هم دارند.

سنبه گیر LK 9910 ایران پتک از نوع نگهدارنده سنبه های حروف‌کوب و مناسب نگه داشتن سنبه های دستی است که عمل مارک زنی را سهل ساخته و مانع از اصابت چکش با دست کاربر می‌شود. همچنین مجهز به یک مکانیزم فنری است که نصب و نگه داشت سنبه را آسان می‌سازد و دارای بدنه آلومینیومی و محکمی است که با توجه به اندازه سطح مقطع ۱۹ × ۱۹ میلی متری و ارتفاع ۱۷۰ میلی‌متری، از وزن نسبتا کم ۴۵۰ گرمی برخوردار است

فروش انواع سمبه حروف و سمبه عدد المانی .ایران پتک و تایوانی در سایز های مختلف .حروف کوب ۱ .حروف کوب ۲ .حروف کوب ۳٫حروف کوب ۴٫حروف کوب ۵٫حروف کوب ۶٫حروب کوب ۸٫حروف کوب ۱۰٫حروف کوب

۱۲٫حروف کوب ۱۴٫حروف کوب ۱۶

نگهدارنده سنبه هاي حروف کوب و شماره کوب دستي ايران پتک LK 9910

نگهدارنده حروف کوب و شماره کوب

گردبر استیل

گردبرهای فلز استیل
همانطور که از نام شان پیداست جهت گردبری در فلزات و بخصوص استیل ساخته شده اند که این کارایی به دلیل وجود ۸% آلیاژ کبالت در مواد تشکیل دهنده آن هاست. این ماده منجر به مقاومت بیشتر مته و افزایش طول عمر آن می شود. البته از این مته ها می توان برای گردبری در چوب و پلاستیک نیز استفاده نمود ،

گردبر HSS مخصوص استیل

شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز
گردبر HSS مخصوص استیل ۱۲ گردبر HSS مخصوص استیل ۲۴ گردبر HSS مخصوص استیل ۳۵ گردبر HSS مخصوص استیل ۶۵
گردبر HSS مخصوص استیل ۱۴ گردبر HSS مخصوص استیل ۲۵ گردبر HSS مخصوص استیل ۳۸ گردبر HSS مخصوص استیل ۶۵
گردبر HSS مخصوص استیل ۱۶ گردبر HSS مخصوص استیل ۲۶ گردبر HSS مخصوص استیل ۴۰ گردبر HSS مخصوص استیل ۶۷
گردبر HSS مخصوص استیل ۱۸ گردبر HSS مخصوص استیل ۲۷ گردبر HSS مخصوص استیل ۴۲ گردبر HSS مخصوص استیل ۷۰
گردبر HSS مخصوص استیل ۱۹ گردبر HSS مخصوص استیل ۸ گردبر HSS مخصوص استیل ۴۵ گردبر HSS مخصوص استیل ۸۰
گردبر HSS مخصوص استیل ۲۰ گردبر HSS مخصوص استیل ۲۹ گردبر HSS مخصوص استیل ۵۰ گردبر HSS مخصوص استیل ۹۰
گردبر HSS مخصوص استیل ۲۱ گردبر HSS مخصوص استیل ۳۰ گردبر HSS مخصوص استیل ۵۱ گردبر HSS مخصوص استیل ۱۰۰
گردبر HSS مخصوص استیل ۲۲ گردبر HSS مخصوص استیل ۳۲ گردبر HSS مخصوص استیل ۵۵ گردبر HSS مخصوص استیل ۱۱۰
گردبر HSS مخصوص استیل ۲۳ گردبر HSS مخصوص استیل ۳۴ گردبر HSS مخصوص استیل ۶۰ گردبر HSS مخصوص استیل ۱۲۰

گرد بر ۸% کبالتLX

شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز
اره گردبر ۸%کبالت ۱۴ اره گردبر ۸%کبالت ۲۴ اره گردبر ۸%کبالت ۳۳ اره گردبر ۸%کبالت ۴۲ اره گردبر ۸%کبالت ۵۱
اره گردبر ۸%کبالت ۱۶ اره گردبر ۸%کبالت ۲۵ اره گردبر ۸%کبالت ۳۴ اره گردبر ۸%کبالت ۴۳ اره گردبر ۸%کبالت ۵۲
اره گردبر ۸%کبالت ۱۷ اره گردبر ۸%کبالت ۲۶ اره گردبر ۸%کبالت ۳۵ اره گردبر ۸%کبالت ۴۴ اره گردبر ۸%کبالت ۵۳
اره گردبر ۸%کبالت ۱۸ اره گردبر ۸%کبالت ۲۷ اره گردبر ۸%کبالت ۳۶ اره گردبر ۸%کبالت ۴۵ اره گردبر ۸%کبالت ۵۴
اره گردبر ۸%کبالت ۱۹ اره گردبر ۸%کبالت ۲۸ اره گردبر ۸%کبالت ۳۷ اره گردبر ۸%کبالت ۴۶ اره گردبر ۸%کبالت ۵۵
اره گردبر ۸%کبالت ۲۰ اره گردبر ۸%کبالت ۲۹ اره گردبر ۸%کبالت ۳۸ اره گردبر ۸%کبالت ۴۷ اره گردبر ۸%کبالت ۵۶
اره گردبر ۸%کبالت ۲۱ اره گردبر ۸%کبالت ۳۰ اره گردبر ۸%کبالت ۳۹ اره گردبر ۸%کبالت ۴۸ اره گردبر ۸%کبالت ۵۷
اره گردبر ۸%کبالت ۲۲ اره گردبر ۸%کبالت ۳۱ اره گردبر ۸%کبالت ۴۰ اره گردبر ۸%کبالت ۴۹ اره گردبر ۸%کبالت ۵۸
اره گردبر ۸%کبالت ۲۳ اره گردبر ۸%کبالت ۳۲ اره گردبر ۸%کبالت ۴۱ اره گردبر ۸%کبالت ۵۰ اره گردبر ۸%کبالت ۵۹
اره گردبر ۸%کبالت ۶۰ اره گردبر ۸%کبالت ۷۰ اره گردبر ۸%کبالت ۸۰ اره گردبر ۸%کبالت ۹۱ اره گردبر ۸%کبالت ۱۰۲
اره گردبر ۸%کبالت ۶۱ اره گردبر ۸%کبالت ۷۱ اره گردبر ۸%کبالت ۸۱ اره گردبر ۸%کبالت ۹۲ اره گردبر ۸%کبالت ۱۰۵
اره گردبر ۸%کبالت ۶۲ اره گردبر ۸%کبالت ۷۲ اره گردبر ۸%کبالت ۸۲ اره گردبر ۸%کبالت ۹۳ اره گردبر ۸%کبالت ۱۱۲
اره گردبر ۸%کبالت ۶۳ اره گردبر ۸%کبالت ۷۳ اره گردبر ۸%کبالت ۸۳ اره گردبر ۸%کبالت ۹۴ اره گردبر ۸%کبالت ۱۱۴
اره گردبر ۸%کبالت ۶۴ اره گردبر ۸%کبالت ۷۴ اره گردبر ۸%کبالت ۸۴ اره گردبر ۸%کبالت ۹۵ اره گردبر ۸%کبالت ۱۱۵
اره گردبر ۸%کبالت ۶۵ اره گردبر ۸%کبالت ۷۵ اره گردبر ۸%کبالت ۸۵ اره گردبر ۸%کبالت ۹۶ اره گردبر ۸%کبالت ۱۲۰
اره گردبر ۸%کبالت ۶۶ اره گردبر ۸%کبالت ۷۶ اره گردبر ۸%کبالت ۸۶ اره گردبر ۸%کبالت ۹۷ اره گردبر ۸%کبالت ۱۲۵
اره گردبر ۸%کبالت ۶۷ اره گردبر ۸%کبالت ۷۷ اره گردبر ۸%کبالت ۸۷ اره گردبر ۸%کبالت ۹۸ اره گردبر ۸%کبالت ۱۳۰
اره گردبر ۸%کبالت ۶۸ اره گردبر ۸%کبالت ۷۸ اره گردبر ۸%کبالت ۸۹ اره گردبر ۸%کبالت ۹۹ اره گردبر ۸%کبالت ۱۳۵
اره گردبر ۸%کبالت ۶۹ اره گردبر ۸%کبالت ۷۹ اره گردبر ۸%کبالت ۹۰ اره گردبر ۸%کبالت ۱۰۰ اره گردبر ۸%کبالت ۱۴۰

 

وی بلوک(v-block)

V-Block

V-Block براي اندازه گذاري – اندازه گيري و زدن علامت روي قطعاتي كه سطح دايره دارند و يا قراردادن هر قطعه اي تحت زاويه مشخص استفاده ميشوند . در سه نوع ساده – ساده مگنت دار – و اونيورسال كه قابليت چرخش را نيز دارا ميباشد، تقسيم مي شوند.در نمونه مگنت دار با چرخاندن دستگيره v-block آهنربايي شده و به صفحه صافي و احيانا قطعه ميچسبد و ثابت ميشود. برخي از v-block داراي نگهدارنده قطعه مي باشند .

وی بلوک ها انواع مختلفی دارند که از جمله ان ها میتوان به موارد زیر اشاره داشت

وی بلوک کلمپ دار

وی بلوک کلمپ دار جفت  سایز ۲۵

وی بلوک کلمپ دار جفت  سایز ۳۲

وی بلوک کلمپ دار جفت  سایز ۳۰

وی بلوک کلمپ دار جفت  سایز۳۷

وی بلوک کلمپ دار جفت  سایز ۴۰

وی بلوک کلمپ دار جفت  سایز ۵۰

وی بلوک کلمپ دار جفت  سایز ۷۵

وی بلوک یک طرفه جفت

وی بلوک یک طرفه جفت سایز ۲۲

وی بلوک یک طرفه جفت سایز ۴۵

وی بلوک یک طرفه جفت سایز ۵۶

وی بلوک یک طرفه جفت سایز ۶۲

وی بلوک یک طرفه جفت سایز ۷۸

وی بلوک یک طرفه جفت سایز ۹۰

وی بلوک یک طرفه جفت سایز ۱۱۳

وی بلوک یک طرفه جفت سایز ۱۲۸

وی بلوک چهار طرفه جفت

وی بلوک چهار طرفه جفت سایز ۵۰       ۷۰*۳۵*۹۵

وی بلوک چهار طرفه جفت سایز ۵۰       ۱۰۰*۳۰*۱۰۰

وی بلوک چهار طرفه جفت سایز ۶۰       ۱۲۰*۳۵*۱۲۰

وی بلوک چهار طرفه جفت سایز ۶۰        ۱۲۰*۶۰*۱۲۰

وی بلوک چهار طرفه جفت سایز ۷۰        ۱۵۰*۷۵*۱۵۰

وی بلوک چهار طرفه جفت سایز ۱۰۰      ۲۰۰*۱۰۰*۲۰۰

وی بلوک مگنت جفت

وی بلوک مگنت جفت سایز ۷۰     ۹۵*۷۵*۱۵۰

وی بلوک مگنت جفت سایز ۷۰     ۹۵*۷۵*۱۰۰

وی بلوک مگنت جفت سایز ۶۰     ۹۵*۶۰*۸۰

وی بلوک مگنت جفت تک ۷۰     ۹۵*۷۵*۱۵۰

وی بلوک مگنت جفت تک ۷۰     ۹۵*۷۵*۱۰۰

وی بلوک مگنت جفت تک ۶۰     ۹۵*۶۰*۸۰

وی بلوک ساچمه ای جفت،وی بلوک زاویه دار تکی،وی بلوک قابل تغییر جفت،وی بلوک چند حالته جفت،وی بلوک تکی صفحه بزرگ

 

تیغچه

ابزار تراش واحد فروشنده انواع تیغچه های فرم،تیغچه های تراش،تیغچه گرد،تیغچه برش،تیغچه برش کونیک با مارکهای بهلر،سندویک میباشد

لیست قیمت تیغچه تراش

 شرح کالا HSS-E CO5% HSS-M2
تیغچه تراش    ۲۰۰*۶*۶ ۱۵۰۰۰ ۷۵۰۰
تیغچه تراش    ۲۰۰*۸*۸ ۲۱۰۰۰ ۱۰۵۰۰
تیغچه تراش    ۲۰۰*۱۰*۱۰ ۲۸۰۰۰ ۱۶۰۰۰
تیغچه تراش    ۲۰۰*۱۲*۱۲ ۳۷۰۰۰ ۲۲۰۰۰
تیغچه تراش    ۲۰۰*۱۴*۱۴ ۵۱۰۰۰ ۲۶۵۰۰
تیغچه تراش    ۲۰۰*۱۶*۱۶ ۶۳۰۰۰ ۳۴۰۰۰
تیغچه تراش    ۲۰۰*۱۸*۱۸ ۸۰۰۰۰ ۴۳۵۰۰
تیغچه تراش    ۲۰۰*۲۰*۲۰ ۱۰۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰
تیغچه تراش    ۲۰۰*۲۵*۲۵ ۱۶۵۰۰۰ ۸۰۰۰۰
تیغچه تراش    ۲۰۰*۳۰*۳۰                    ۱۱۵۰۰۰
تیغچه تراش    ۲۰۰*۳۲*۳۲   ۱۳۰۰۰۰

لیست تیغچه فرمHSS-E CO 5%

سایز قیمت سایز قیمت سایز قیمت سایز قیمت
تیغچه فرم۳X10X200 ۱۵۵۰۰ تیغچه فرم ۶X30X200 ۵۸۰۰۰ تیغچه فرم ۱۰X16X200 ۵۰۰۰۰ تیغچه فرم ۱۲X35X200 ۱۱۶۰۰۰
تیغچه فرم ۳X12X200 ۱۷۵۰۰ تیغچه فرم ۸X10X200 ۳۰۰۰۰ تیغچه فرم ۱۰X20X200 ۵۸۰۰۰ تیغچه فرم ۱۲X40X200 ۱۳۵۰۰۰
تیغچه فرم ۳X16X200 ۲۱۵۰۰ تیغچه فرم ۸X12X200 ۳۵۰۰۰ تیغچه فرم ۱۰X25X200 ۷۱۰۰۰ تیغچه فرم ۱۲X45X200 ۱۵۰۰۰۰
تیغچه فرم ۴X10X200 ۱۹۰۰۰ تیغچه فرم ۸X16X200 ۴۲۵۰۰ تیغچه فرم ۱۰X30X200 ۸۳۵۰۰    
تیغچه فرم ۴X12X200 ۲۲۰۰۰ تیغچه فرم ۸X20X200 ۵۰۰۰۰ تیغچه فرم ۱۰X35X200 ۱۰۰۰۰۰    
تیغچه فرم ۵X12X200 ۲۴۵۰۰ تیغچه فرم ۸X25X200 ۶۲۰۰۰ تیغچه فرم ۱۰X40X200 ۱۱۲۰۰۰    
تیغچه فرم ۵X30X200 ۴۸۰۰۰ تیغچه فرم ۸X30X200 ۷۲۰۰۰ تیغچه فرم ۱۲X20X200 ۶۸۰۰۰    
تیغچه فرم ۶X10X200 ۲۳۵۰۰ تیغچه فرم ۸X40X200 ۹۵۰۰۰ تیغچه فرم ۱۲X25X200 ۸۴۰۰۰    
تیغچه فرم ۶X12X200 ۲۷۰۰۰ تیغچه فرم ۱۰X12X200 ۳۷۰۰۰ تیغچه فرم ۱۲X30X200 ۱۰۰۰۰۰    

تیغچه برش کونیک

شرح کالا سایز قیمت(ریال)
تیغچه برش کونیکHSS ۳X20X200 ۷۶۰۰۰
تیغچه برش کونیکHSS ۴X20X200 ۹۳۰۰۰
تیغچه برش کونیکHSS ۵X20X200 ۱۱۸۰۰۰

تیغچه چهار پهلو (تراش) HSS

شرح کالا سایز قیمت(ریال)
تیغچه تراش HSS ۶X6X200 ۲۷۰۰۰
تیغچه تراش HSS ۸X8X200 ۴۸۰۰۰
تیغچه تراش HSS ۱۰X10X200 ۷۵۰۰۰
تیغچه تراش HSS ۱۲X12X200 ۱۰۰۰۰۰
تیغچه تراش HSS ۱۴X14X200 ۱۳۰۰۰۰
تیغچه تراش HSS ۱۶X16X200 ۱۶۰۰۰۰
تیغچه تراش HSS ۱۸X18X200 ۲۰۰۰۰۰
تیغچه تراش HSS ۲۰X20X200 ۲۳۰۰۰۰
تیغچه تراش HSS ۲۵X25X200 ۳۵۰۰۰۰

لیست تیغچه برش HSS

شرح کالا سایز قیمت(ریال)
تیغچه برش HSS ۲X20X200 ۵۰۰۰۰
تیغچه برش HSS ۳X20X200 ۵۰۰۰۰
تیغچه برش HSS ۴X20X200 ۶۵۰۰۰
تیغچه برش HSS ۵X20X200 ۸۱۰۰۰

لیست قیمت تیغچه گرد HSS-M2

شرح کالا سایز قیمت(ریال)
تیغچه گردHSS-M2 ۳X150 ۱۹۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۳٫۵X150 ۲۲۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۴X150 ۲۶۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۵X150 ۳۷۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۶X150 ۵۰۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۸X150 ۱۱۰۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۱۰X150 ۱۵۰۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۱۲X150 ۲۰۰۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۱۴X150 ۲۷۰۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۱۶X150 ۳۲۰۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۱۸X150 ۴۰۰۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۲۰X150 ۴۹۰۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۲۵X150 ۷۳۰۰۰۰
تیغچه گردHSS-M2 ۳۰X150 ۱۰۴۰۰۰۰
درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود