Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

ابزار دستی

بکس تکی ۱/۲ درایو

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۸ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۹ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۱۰ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۱۱ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۱۲ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۱۳ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۱۴ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۱۵ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۱۶ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۱۷ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۱۸ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۱۹ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۲۰ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۲۱ طول ۳۸ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۲۲ طول ۴۰ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۲۳ طول ۴۰ میلیتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۲۴ طول ۴۲ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۲۵ طول ۴۲ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۲۶ طول ۴۲ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۲۷ طول ۴۲ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۲۸ طول ۴۳ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۲۹ طول ۴۳ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۳۰ طول ۴۶ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۳۱ طول ۴۶ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۳۲ طول ۴۶ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۳۴ طول ۴۶ میلیمتر

بکس تکی ۱/۲ درایو سایز ۳۶ طول ۴۶ میلیمتر

 

 

 

هنس

آچار دوسر رینگ ۸ عددی ۱۹-۶ هنس تایوان

آچار دو سر رینگ ۱۲ عددی ۳۲-۶ هنس تایوان

آچار دو سر تخت ۱۲ عددی ۳۲-۶ هنس تایوان

آچار دو سر تخت ۸ عددی ۱۹-۶ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱۴ عددی ۵٫۱۶-۱ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱۴ عددی۳۲-۱۰ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۲۶ عددی ۳۲-۶ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۸ عددی ۱۹-۸ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱۱٫۱۶ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۵٫۸ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۹٫۱۶ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱٫۲ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۷٫۱۶ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳٫۸ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۵٫۱۶ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱٫۴ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۶۰ و ۶۵ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۵۵ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۴۸و۵۰ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۴۲ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۴۳ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۴۴ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۴۵ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۴۵ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۴۰ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۴۱ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳۸ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳۹ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳۵ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳۶ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳۷ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳۴ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳۳ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳۲ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳۱ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۳۰ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۲۹ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۲۸ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۲۷ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۲۶ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۲۵ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۲۴ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۲۳ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۲۲ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۲۱ هنس

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۲۰ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱۹ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱۸ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱۷ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۱۶ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۱۵ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱۴ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱۳ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱۲ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۱۱ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۱۰ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۹ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۸ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۷ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۶ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ ۵ هنس تایوان

آچار یک سر تخت یک سر رینگ۴ هنس تایوان

 

انبر قفلی صافکاری ۷ هنس تایوان

انبر قفلی دو شاخ ۹ هنس تایوان

انبر قفلی زنجیری ۹ هنس تایوان

انبر قفلی فیلتر بازکن ۱۰ هنس تایوان

انبر قفلی ۱۰ هنس

انبر قفلی ۷ هنس

انبر قفلی ۵ هنس

سیم چین ۸ عایق دار هنس

دم باریک ۸ عایق دار هنس

انبردست ۸ عایق دار هنس

انبر همه کاره ۱۰ هنس

سیم لخت کن ۶ هنس

دم پهن ۶ هنس

دم گرد ۶ هنس

سیم چین ۷ هنس تایوان

سیم چین ۶ هنس تایوان

سیم چین ۵ هنس تایوان

دم باریک ۸ سر کج هنس تایوان

دم باریک ۶ هنس تایوان

انبردست ۱۰ هنس تایوان

انبردست ۸ هنس تایوان

انردست ۷ هنس تایوان

انبردست ۶هنس تایوان

آلن بکسی ۷٫۵ سانت T55 هنس تایوان

آلن بکسی ۷٫۵ سانت T50 هنس تایوان

آلن بکسی ۷٫۵ سانت T40 هنس تایوان

آلن بکسی ۷٫۵ سانت T30 هنس تایوان

آلن بکسی ۷٫۵ سانت T20 هنس تایوان

آلن بکسی نوک ۳ سانتی T50 هنس تایوان

آلن بکسی نوک ۳ سانتیT45 هنس تایوان

آلن بکسی نوک ۳ سانتیT40 هنس تایوان

آلن بکسی نوک ۳ سانتیT30هنس تایوان

آلن بکسی نوک ۳ سانتیT25 هنس تایوان

آلن بکسی نوک ۳ سانتیT20 هنس تایوان

آلن بکسی هزار خاری M14 هنس تایوان

آلن بکسی هزار خاری M12 هنس تایوان

آلن بکسی هزار خاری M10 هنس تایوان

آلن بکسی هزار خاری M8 هنس تایوان

آلن بکسی T55 یلند مشکی یه تی تیکه هنس

آلن بکسیT55بلند هنس تایوان

آلن بکسی T40بلند هنس تایوان

آلن بکسی T80

آلن بکسیT70

آلن بکسیT60

آلن بکسیT55

آلن بکسیT50

آلن بکسیT47

آلن بکسیT45

آلن بکسیT40

آلن بکسیT30

آلن بکسیT27

آلن بکسی ۱۰ بلند هنس تایوان

آلن بکسی ۸ بلند هنس تایوان

آلن بکسی ۶ بلند هنس تایوان

 

آتا

شرح کالا قیمت(ریال) شرح کالا قیمت(ریال) شرح کالا قیمت(ریال)
آچار دوسر رینگ ۱۶/۹*۲/۱ آتا ۸۴۰۰۰ آچار دوسر رینگ ۱۷*۱۶ آتا ۸۸۰۰۰ آچار دو سرتخت ۱۹*۱۸ آتا ۷۲۰۰۰
آچار دوسر رینگ ۵/۱۶*۱/۴ اتا ۴۸۰۰۰ آچار دوسر رینگ ۱۳*۱۲ آتا ۶۸۰۰۰ آچار دو سرتخت ۱۷*۱۶ آتا ۶۳۰۰۰
آچار دوسر رینگ ۳۰*۳۲ آتا ۲۶۲۰۰۰ آچار دوسر رینگ ۱۱*۱۰ آتا ۶۱۰۰۰ آچار دو سرتخت ۱۵*۱۴ آتا ۵۵۰۰۰
آچار دوسر رینگ ۲۵*۲۸ آتا ۲۱۵۰۰۰ آچار دوسر رینگ ۹*۸ آتا ۵۱۰۰۰ آچار دو سرتخت ۱۳*۱۲ آتا ۵۱۰۰۰
آچار دوسر رینگ ۲۴*۲۷ آتا ۱۸۷۰۰۰ آچار دوسر رینگ ۷*۶ آتا ۴۷۰۰۰ آچار دو سرتخت ۱۱*۱۰ آتا ۴۷۰۰۰
آچار دوسر رینگ ۲۶*۲۴ آتا ۱۸۷۰۰۰ آچار دوسر رینگ ۱۹*۱۷ آتا ۱۰۸۰۰۰ آچار دو سرتخت ۹*۸ آتا ۵۱۰۰۰
آچار دوسر رینگ ۲۳*۲۱ آتا ۱۴۵۰۰۰ آچار دوسر رینگ ۱۵*۱۴ آتا ۸۰۰۰۰ آچار دو سرتخت ۷*۶ آتا ۳۷۰۰۰
آچار دوسر رینگ ۲۲*۲۰ آتا ۱۲۰۰۰۰ آچار دو سرتخت ۲۳*۲۱ آتا ۱۰۵۰۰۰ آچار یک سر رینگ ۲۵ عددی آتا ۲۴۶۴۰۰۰
آچار دوسر رینگ ۱۹*۱۸ آتا ۱۰۰۰۰۰ آچار دو سرتخت ۲۲*۲۰ آتا ۸۶۰۰۰ چار یک سر رینگ ۲۲ عددی آتا ۲۲۲۰۰۰۰
آچار یک سر رینگ ۱۶ عددی ۱۵۲۳۵۰۰ آچار یک سر رینگ ۸ عددی ۴۲۳۵۰۰    آچار دو سر رینگ ۸ عددی         ۵۵۰۰۰۰
آچار یک سر رینگ ۱۲ عددی ۷۳۷۰۰۰ آچار دو سر رینگ ۱۲ عددی ۱۲۵۴۰۰۰ آچار دو سر تخت ۸ عددی ۴۱۲۵۰۰

توسن

             

به دلیل ثابت نبودن قیمت ها برای دریافت دقیق ترین قیمت ها با این فروشگاه تماس گیری بفرمایید ۶۶۷۹۹۳۸۸

                     شناسه                               عنوان                                                                              قیمت   

۱   آلن کیفی کوتاه شش پر ۱۴-۳ توسن     ۲۹۵,۰۰۰  
۲   آلن کیفی کوتاه شش پر ۱۰-۱/۵ توسن     ۱۲۵,۰۰۰  
۳   آلن ستاره ایی جاقویی T9-T40 توسن     ۱۹۸,۰۰۰  
۴   آلن کیفی بلند شش پر ۱۰-۲ توسن     ۲۹۸,۰۰۰  
۵   آلن تکی بلند۱۴ توسن     ۱۶۶,۰۰۰  
۶   آلن تکی بلند ۱۲ توسن     ۱۱۰,۰۰۰  
۷   آلن تکی بلند ۱۰ توسن     ۷۲,۰۰۰  
۸   آلن تکی بلند ۹ توسن     ۷۰,۰۰۰  
۹   آلن تکی بلند ۸ توسن     ۴۴,۰۰۰  
۱۰   آلن تکی بلند ۷توسن     ۴۲,۰۰۰  
۱۱   آلن تکی بلند ۶توسن     ۲۴,۰۰۰  
۱۲   آلن تکی بلند ۵ توسن     ۱۶,۰۰۰  
۱۳   آلن تکی بلند ۴ توسن     ۱۳,۰۰۰  
۱۴   آلن تکی بلند۳ توسن     ۱۲,۰۰۰  
۱۵   آلن تکی بلند ۲/۵توسن     ۱۱,۰۰۰  
۱۶   آلن تکی بلند ۲ توسن     ۱۰,۰۰۰  
۱۷   آچار دوسررینگ۱۲عددی توسن     ۰  
۱۸   آچار دوسررینگ ۸ عددی توسن     ۰  
۱۹   آچار دوسررینگ ۵۰*۴۶توسن     ۰  
۲۰   آچار دوسررینگ ۴۶*۴۱ توسن     ۰  
۲۱   آچار دوسررینگ ۴۱*۳۶توسن     ۰  
۲۲   آچار دوسررینگ۳۶*۳۲توسن     ۰  
۲۳   آچار دوسررینگ۳۲*۳۰توسن     ۰  
۲۴   آچار دوسررینگ ۲۸*۲۵ توسن     ۰  
۲۵   آچار دوسررینگ ۲۷*۲۴ توسن     ۰  
۲۶   آچار دوسررینگ ۲۳*۲۱ توسن     ۰  
۲۷   آچار دوسررینگ ۲۲*۲۰توسن     ۰  
۲۸   آچار دوسررینگ ۱۹*۱۸توسن        

 

۲۹   آچار دوسررینگ ۱۷*۱۶ توسن     ۰  
۳۰   آچار دوسررینگ ۱۵*۱۴توسن     ۰  
۳۱   آچار دوسررینگ ۱۳*۱۲توسن     ۰  
۳۲   آچار دوسررینگ ۱۱*۱۰ توسن     ۰  
۳۳   آچار دوسررینگ ۹*۸ توسن     ۰  
۳۴   آچار دوسررینگ ۷×۶ توسن     ۰  
۳۵   آچار رينگي يك سررينگ ۶ توسن     ۰  
۳۶   آچار رينگي يك سررينگ ۷ توسن     ۰  
۳۷   آچار رينگي يك سررينگ ۸ توسن     ۰  
۳۸   آچار رينگي يك سررينگ ۹ توسن     ۰  
۳۹   آچار رينگي يك سررينگ ۱۰ توسن     ۰  
۴۰   آچار رينگي يك سررينگ ۱۱ توسن     ۰  
۴۱   آچار رينگي يك سررينگ ۱۲ توسن     ۰  
۴۲   آچار رينگي يك سررينگ ۱۳ توسن     ۰  
۴۳   آچار رينگي يك سررينگ ۱۴ توسن     ۰  
۴۴   آچار رينگي يك سررينگ ۱۵ توسن     ۰  
۴۵   آچار رينگي يك سررينگ ۱۶ توسن     ۰  
۴۶   آچار رينگي يك سررينگ ۱۷ توسن     ۰  
۴۷   آچار رينگي يك سررينگ ۱۸ توسن     ۰  
۴۸   آچار رينگي يك سررينگ ۱۹ توسن     ۰  
۴۹   آچار رينگي يك سررينگ ۲۰ توسن     ۰  
۵۰   آچار رينگي يك سررينگ ۲۱ توسن     ۰  
۵۱   آچار رينگي يك سررينگ۲۲ توسن     ۰  
۵۲   آچار رينگي يك سررينگ ۲۳ توسن     ۰  
۵۳   آچار رينگي يك سررينگ۲۴ توسن     ۰  
۵۴   آچار رينگي يك سررينگ ۲۵توسن     ۰  
۵۵   دم باریک ۸ توسن     ۱۵۰,۰۰۰  
۵۶   دم باریک ۶ توسن     ۱۳۰,۰۰۰  
۵۷   انبر دست ۸ توسن     ۱۸۵,۰۰۰  
۵۸   انبر دست ۷ توسن     ۱۶۵,۰۰۰  
۵۹   سیم چین ۷توسن     ۱۵۰,۰۰۰  
۶۰   سیم چین ۶توسن     ۱۳۵,۰۰۰  
۶۱   تیغ لوله بر ۲ توسن     ۰  
۶۲   مته ۱۲ چهار شیار توسن     ۰  
۶۳   الن تكي کوتاه۱۴ توسن     ۱۰۸,۰۰۰  
۶۴   الن تكي کوتاه۱۲توسن     ۸۰,۰۰۰  
۶۵   الن تكي کوتاه۱۰ توسن     ۳۳,۰۰۰  
۶۶   الن تكي کوتاه۸توسن     ۲۲,۰۰۰  
۶۷   الن تكي کوتاه۶توسن     ۱۴,۰۰۰  
۶۸   الن تكي کوتاه۵توسن     ۱۱,۰۰۰  
۶۹   الن تكي کوتاه۴توسن     ۹,۰۰۰  
۷۰   الن تكي کوتاه۳ توسن     ۸,۰۰۰  
۷۱   مته ۸ چهار شیار الماسه آلمانی توسن     ۷۵,۰۰۰  
۷۲   مته ۸ زنترو چهار شیار الماسه آلمانی توسن     ۱۳,۲۰۰  
۷۳   مته ۷ چهار شیار الماسه آلمانی توسن     ۷۲,۰۰۰  
۷۴   مته ۱۰چهار شیار الماسه آلمانی توسن     ۸۰,۰۰۰  
۷۵   مته ۶ چهار شیار الماسه آلمانی توسن     ۶۵,۰۰۰  
۷۶   سری پیچ گوشتی یکسر چهار سویکسر دو سو توسن     ۲۴,۵۰۰  
۷۷   الن ۱۰-۵/۱ کیفی توسن     ۰  
۷۸   الن ستاره ای چاقویی توسن     ۰  
                   
۷۹   سری پیچ گوشتی دوسر چهار سو توسن     ۲۴,۵۰۰  
۸۰   الن ستاره ای بلند توسن     ۰  
۸۱   گاز آرماتور بندي ۱۰ توسن     ۳۴۰,۰۰۰  
۸۲   قيچي pvc اتوماتيك توسن     ۴۶۰,۰۰۰  
۸۳   قيچي pvc بر ۴۲ ميليمتر توسن     ۰  
۸۴   آچار لوله گير دودسته ۲ توسن     ۱,۰۰۰,۰۰۰  
۸۵   آچار لوله گير دودسته۱٫۵ توسن     ۶۶۰,۰۰۰  
۸۶   آچار لوله گير دودسته۱ توسن     ۴۸۰,۰۰۰  
۸۷   لوله بر ۲ اينچ توسن     ۶۲۵,۰۰۰  
۸۸   مفتول بر ۹۰۰ ميليمتر توسن     ۱,۱۵۰,۰۰۰  
۸۹   مفتول بر ۱۰۵۰ميليمتر توسن     ۱,۶۰۰,۰۰۰  
۹۰   انبرقفلي ۱۰ مشكي توسن     ۰  
۹۱   انبرقفلي ۵ كروم توسن     ۰  
۹۲   انبرقفلي ۷ كروم توسن     ۰  
۹۳   انبرقفلي ۱۰ كروم توسن     ۰  
۹۴   آچار سه نظام توسن     ۰  
۹۵ T103-S12 آچار دوسرتخت۱۲ عددي توسن     ۰  
۹۶ T103-SB آچار دوسرتخت۸عددي توسن     ۰  
۹۷ T103-3032 آچار دوسرتخت-۳۲×۳۰ توسن     ۰  
۹۸ T103-2528 آچار دوسرتخت-۲۸×۲۵ توسن     ۰  
۹۹ T103-2427 آچار دوسرتخت-۲۷×۲۴ توسن     ۰  
۱۰۰ T103-2123 آچار تخت دوسرتخت-۲۳×۲۱ توسن     ۰  
۱۰۱ T103-2022 آچار تخت دوسرتخت-۲۲×۲۰ توسن     ۰  
۱۰۲ T103-1819 آچار تخت دوسرتخت-۱۹×۱۸ توسن     ۰  
۱۰۳ T103-1617 آچار تخت دوسرتخت-۱۷×۱۶ توسن     ۰  
۱۰۴ T103-1415 آچار تخت دوسرتخت-۱۵×۱۴ توسن     ۰  
۱۰۵ T103-1213 آچار تخت دوسرتخت-۱۳×۱۲ توسن     ۰  
۱۰۶ T103-1011 آچار تخت دوسرتخت-۱۱×۱۰ توسن     ۰  
۱۰۷ T103-89 آچار تخت دوسرتخت-۹×۸ توسن     ۰  
۱۰۸ T103-67 آچار تخت دوسرتخت-۷×۶ توسن     ۰  
۱۰۹ T101-S22 آچار يكسر ۲۲ عددي جعبه ایی توسن     ۰  
۱۱۰ T101-S12 آچار يكسر ۱۲عددي جعبه ایی توسن     ۰  
۱۱۱ T101-S8 آچار یک سر۸ عددي جعبه اي توسن     ۰  
۱۱۲ T101-60 آچار رينگي يك سررينگ۶۰ توسن     ۰  
۱۱۳ T101-55 آچار رينگي يك سررينگ۵۵ توسن     ۰  
۱۱۴ T101-50 آچار رينگي يك سررينگ۵۰ توسن     ۰  
۱۱۵ T101-48 آچار رينگي يك سررينگ۴۸ توسن     ۰  
۱۱۶ T101-46 آچار رينگي يك سررينگ۴۶ توسن     ۰  
۱۱۷ T101-41 آچار رينگي يك سررينگ۴۱ توسن     ۰  
۱۱۸ T101-38 آچار رينگي يك سررينگ۳۸ توسن     ۰  
۱۱۹ T101-36 آچار رينگي يك سررينگ۳۶ توسن     ۰  
۱۲۰ T101-34 آچار رينگي يك سررينگ۳۴ توسن     ۰  
۱۲۱ T101-32 آچار رينگي يك سررينگ۳۲ توسن     ۰  
۱۲۲ T101-30 آچار رينگي يك سررينگ۳۰ توسن     ۰  
۱۲۳ T101-29 آچار رينگي يك سررينگ۲۹ توسن     ۰  
۱۲۴ T101-28 آچار رينگي يك سررينگ۲۸توسن     ۰  
۱۲۵ T101-27 آچار رينگي يك سررينگ ۲۷ توسن     ۰  
۱۲۶ T101-26 آچار رينگي يك سررينگ۲۶ توسن     ۰  
۱۲۷   دمباريك “۶ توسن     ۰  
۱۲۸   انبردست “۸ توسن     ۰  
                   

 

۱۲۹   انبردست “۷ توسن     ۰  
۱۳۰   سيم چين “۷ توسن     ۰  
۱۳۱   سيم چين ” ۶ توسن     ۰  
۱۳۲ T90-SB7S , T90-SB7E پیچ گوشتی کیفی ۷ عددی توسن     ۰  
۱۳۳ T906-38PH پيچ گوشتي مشتي-۳۸×۶ چهارسو توسن     ۰  
۱۳۴ T906-150PH پيچ گوشتي چهارسو۶×۱۵۰ توسن     ۰  
۱۳۵ T906-125PH پيچ گوشتي چهارسو۶×۱۲۵ توسن     ۰  
۱۳۶ T906-100PH پيچ گوشتي چهارسو۶×۱۰۰ توسن     ۰  
۱۳۷ T905-300PH پيچ گوشتي چهار سو۵× ۳۰۰ توسن     ۰  
۱۳۸ T903-150PH پيچ گوشتي چهارسو۳×۱۵۰ توسن     ۰  
۱۳۹ T903-100PH پيچ گوشتي چهار سو۳×۱۰۰ توسن     ۰  
۱۴۰ T903-75PH پيچ گوشتي چهار سو۳×۷۵ توسن     ۰  
۱۴۱ T906-38F پيچ گوشتي مشتي-۳۸×۶ دوسو توسن     ۰  
۱۴۲ T908-200F پيچ گوشتي دو سو۲۰۰×۸ دوسو توسن     ۰  
۱۴۳ T908-150F پيچ گوشتي دوسو-۸×۱۵۰ توسن     ۰  
۱۴۴ T906-150F پيچ گوشتي دوسو-۶×۱۵۰ توسن     ۰  
۱۴۵ T906-125F پيچ گوشتي دوسو-۶×۱۲۵ توسن     ۰  
۱۴۶ T906-100F پيچ گوشتي دوسو۶×۱۰۰ توسن     ۰  
۱۴۷ T905-300F پيچ گوشتي دوسو-۵×۳۰۰ توسن     ۰  
۱۴۸ T903-150F پيچ گوشتي دوسو-۳×۱۵۰ توسن     ۰  
۱۴۹ T903-100F پيچ گوشتي دوسو-۳×۱۰۰ توسن     ۰  
۱۵۰ T903-75F پيچ گوشتي دوسو -۳×۷۵ توسن     ۰  
۱۵۱ T4865-SB7 پيچ گوشتي معمولی ۷عددي – كيفي توسن     ۳۹۵,۰۰۰  
۱۵۲ T48-150PH پيچ گوشتي ضربه خور چهارسو- ۱۵۰×۸ توسن     ۸۳,۰۰۰  
۱۵۳   پيچ گوشتي ضربه خور چهار سو -۱۵۰×۶ توسن     ۶۴,۰۰۰  
۱۵۴ T48-300F پيچ گوشتي ضربه خور دوسو۳۰۰×۸ توسن     ۱۱۳,۰۰۰  
۱۵۵ T48-250F پيچ گوشتي ضربه خور دوسو -۲۵۰×۸ توسن     ۱۰۰,۰۰۰  
۱۵۶ T48-200F پيچ گوشتي ضربه خور دوسو۲۰۰×۸ توسن     ۹۰,۰۰۰  
۱۵۷ T48-150F پيچ گوشتي ضربه خور دوسو۱۵۰×۸ توسن     ۸۳,۰۰۰  
۱۵۸ T45-150F پيچ گوشتي ضربه خور دوسو-۱۵۰×۶ توسن     ۶۴,۰۰۰  
۱۵۹ T1291-10M دسته جغجغه توسن     ۰  
۱۶۰ T1251-26B جعبه بكس پلاستيكي مشكي توسن     ۰  
۱۶۱ T1251-26M جعبه بكس فلزي مشکی توسن     ۰  
۱۶۲ T1272-10 كمك بلند توسن     ۱۰۳,۰۰۰  
۱۶۳ T1272-5 كمك کوتاه توسن     ۶۰,۰۰۰  
۱۶۴ T1282-12 دسته كشويي توسن     ۱۳۰,۰۰۰  
۱۶۵ T1252-24 جعبه بكس سفيد ۲۴ پارچه توسن     ۱,۷۵۰,۰۰۰  
۱۶۶   ذغال بتن کن توسن     ۲۱,۰۰۰  
۱۶۷   ذغال بلوور توسن     ۲۱,۰۰۰  
۱۶۸   ذغال مرمر بر توسن     ۳۱,۰۰۰  
۱۶۹   ذغال اره گرد بر توسن     ۲۱,۰۰۰  
۱۷۰   ذغال عمود بر توسن     ۱۶,۵۰۰  
۱۷۱   ذغال سنگ انگشتی توسن     ۱۶,۵۰۰  
۱۷۲   ذغال پولیش توسن     ۲۰,۰۰۰  
۱۷۳   ذغال مینی فرز آهنگری ۸۵۰ وات توسن     ۱۷,۰۰۰

بخشی از توضیحات در مورد ابزارآلات توسن

آچار آلن کیفی ۸ عددی توسن مدل T726-B314 

یکی از مجموعه آچارهای کیفی که توسط شرکت «توسن» (Tosan) تولید و به بازار عرضه شده، مدل T726-B314 است. این محصول شامل ۸ آچار با سری سر آلن در سایزهای H3، H4، H5، H6، H8 ، H10، H12 و H14 می‌شوند. متریال به کار رفته برای ساخت این مجموعه آچار، آلیاژ کروم-وانادیوم است که موجب عدم واکنش آن با رطوبت می‌گردد؛ همچنین این آلیاژ در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارد. این آچارها در کنار هم به صورت کاملا فیکس و ثابت قرار دارند تا هیچ‌گونه لغزشی در هنگام استفاده نداشته باشند. مجموعه آچار مدل  T726-B314دارای ابعاد کوچک و مناسبی است که در داخل یک دست جا می‌گیرد و با وزن ۷۸۰ گرم، فضای بسیار کمی از جعبه یا کیف ابزار شما را می‌گیرد.

پیچ‌ها از جمله کالاهایی هستند که در صنعت بسیار کاربرد دارند. برای اتصال و یا استحکام ابزار و بسیاری موارد دیگر از این کالا به وفور استفاده می‌شود. پیچ‌ها نیز از مواد گوناگون و با سری‌های متفاوتی تولید شده است. سری‌های پیچ در صنعت به شکل‌های دوسو، چهارسو، چهارگوش، آلنی، ستاره‌ای، خورشیدی و … تولید شده و استفاده می‌شوند. این تنوع باعث شده است تا برای باز یا بستن پیچ‌ها، ابزاری متناسب با سری‌های موجود ساخته شوند. پیچ‌گوشتی‌ها و آچارها نیز با سری‌، اندازه، اشکال و جنس‌های مختلف تولید شدند.

آچار یک سر تخت یک سر رینگ توسن

یکی از مجموعه‌های آچار که با برند «توسن» (Tosan) عرضه می‌شود مجموعه‌ی آچار مدل T101-S22 است. این مجموعه شامل ۲۱ آچار دو سر است. آچارهای این مجموعه از نوع یک‌سر تخت و یک‌سر رینگی ساخته شده‌اند؛ یعنی هرکدام از آچارهای این مجموعه دارای یک سر آچار تخت و یک سر آچار رینگی با سایز یکسان هستند. سایز آچارهای موجود در این مجموعه شامل سایزهای ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۰ و ۳۲ می‌شوند. از این آچارها در مشاغل و مصارف مختلفی می‌توان استفاده کرد.

آچارها ابزاری کارآمد هستند که گونه‌های بسیار مختلف و متنوعی دارند. آچارهای تخت، رینگی، فرانسه، لوله‌گیر، شلاقی ازجمله‌ی انواع آچار محسوب می‌شوند که برای افراد جامعه بیشتر شناخته‌شده‌ است. در بین این‌گونه از طراحی و تولید‌ آچارهای تخت و رینگی مدت بسیار زیادی می‌گذرد. از این نوع آچار برای باز کردن یا بستن اندازه‌های مختلف پیچ یا مهره‌های شش‌گوش استفاده می‌کنند. این آچارها باید از فلز مرغوبی ساخته شوند تا در برابر فشار و حرکات پیچشی مقاومت داشته باشد. آچارهای تخت و رینگی با برندهای مختلف در بازار وجود دارد.

ست کامل آچار بکس توسن

برای باز کردن مهره‌های شش‌گوش، علاوه بر آچار‌های تخت و رینگی از آچار و سری بکس هم استفاده می‌شود. استفاده راحت‌تر از آچارهای بکس باعث به‌کارگیری بیشتر این ابزار نسبت به آچارهای تخت و رینگی، آچارفرانسه و غیره شده است. شرکت «توسن» (Tosan) چند ست از این نوع آچار را تولید می‌کند. مدل T1251-26M ازجمله‌ی محصولات شرکت توسن به‌حساب می‌آید. این مدل در دو طرح سری بکس شش‌گوش و دوازده گوش تولید می‌شود. این مدل دارای ۲۰ سری بکس در سایزهای ۸-۱۰-۱۱-۱۲…۲۰-۲۱-۲۲-۲۴-۲۶-۲۷-۲۸-۳۰ و ۳۲، یک سری بکس بلند (مخصوص باز کردن شمع خودرو) سایز ۱۶، یک آچار بکس جغجغه‌ای، یک دسته بکس T شکل، یک لقلقه و دو اضافه شونده‌ی طول با اندازه‌های ۱۲۵ و ۲۵۰ میلی‌متر است. سری بکس‌های و آچار و دسته‌ی بکس این مجموعه با درایو ½ ساخته‌شده است.
جنس به‌کاررفته در ساخت آچارها، سری‌های بکس و سایر محتویات این مدل از آلیاژ کروم-وانادیوم است. به‌کارگیری این آلیاژ در ساخت ابزار، باعث بالا رفتن مقاومت آن‌ها در برابر ضربه، حرارت و فشار خواهد شد و از زنگ‌زدگی هم جلوگیری می‌کند. دلیل ساخت این مدل در دو طرح شش‌گوشه یا دوازده گوشه‌ای، نوع کاربرد و محل به‌کارگیری این مجموعه است. سر‌ی‌های ۶ گوشه‌ای کاملا بر روی مهره قرار می‌گیرد و بیشتر برای استفاده‌های عمومی و مواردی که نیاز به فشار و نیروی زیاد برای باز کردن مهره نداشته باشیم، کاربرد دارد. شرکت توسن این مدل و محصول ۲۶ عددی را در یک جعبه‌ی فلزی ارگانیزه بسیار مناسب قرار داده است.

مجموعه پیچ گوشتی توسن T90-SB7S

شرکت توسن این مدل و محصول ۲۶ عددی را در یک جعبه‌ی فلزی ارگانیزه بسیار مناسب قرار داده است.

مجموعه‌ای که می‌بینید شامل ۷ عدد پیچ‌گوشتی دستی می‌شود. این مجموعه ازجمله‌ ابزارهای دستی‌ای است که توسط یک تولیدکننده‌ی داخلی تولید و عرضه می‌شود. آلیاژی مرغوب برای ساخت این مجموعه پیچ‌گوشتی‌ به‌کاررفته است. سری‌ پیچ‌گوشتی‌های این محصول در دو شکل ساخته‌شده‌اند. این مجموعه در یک بسته‌بندی معمولی عرضه می‌شود. مجموعه پیچ‌گوشتی مدل T90-SB7S حاوی ۷ عدد پیچ‌گوشتی است که توسط شرکت «توسن» (Tosan) تولید می‌شود. بدنه‌ی هر ۷ پیچ‌گوشتی از آلیاژ کروم-وانادیوم ساخته‌شده و این آلیاژ مقاومت بسیار زیادی در برابر فشارهای بالا و حرکت پیچشی دارد. از این ۷ عضو مجموعه، ۴ عدد پیچ‌گوشتی دوسو و ۳ عدد پیچ‌گوشتی چهارسو است. سایزهای پیچ‌گوشتی‌های دوسو عبارتند از ۵، ۶ (۲ عدد) و ۸٫ سایز پیچ‌گوشتی‌های چهار سوی این مجموعه PH1 و PH2 (دو عدد) است. البته یکی از پیچ‌گوشتی‌های چهارسوی سایز PH2، به شکل مشتی ساخته می‌شود. تمام اعضای این مجموعه در یک کیف پلاستیکی نرم قرارگرفته‌اند.
Tosan برند و شرکتی است که در چند سال اخیر و در بازار ایران نظر خریداران ابزار را به خود جلب کرده است. این شرکت محصولات متنوعی درزمینه‌ی ابزارهای دستی و برقی دارد. داشتن قیمت مناسب نسبت به سایر برندهای داخلی و خارجی، بارزترین ویژگی محصولات این شرکت محسوب می‌شود. مجموعه پیچ‌گوشتی مدل T90-SB7S محصول شرکت توسن و شامل ۷ پیچ‌گوشتی با سری‌هایی به شکل دوسو و چهارسو است.

پیچ گوشتی فاز متر توسنT9-4110T

در جهان شرکت‌های مختلفی در زمینه‌ی تولید ابزار فعالیت می‌کنند. «توسن»

Tosan) یکی از این شرکت‌‌هاست که با تولید ابزارهای مختلف، دست شما را برای انتخاب و خرید ابزار موردنظرتان با این برند، باز نگه‌داشته است. بیشتر محصولات شرکت «توسن»، از کیفیت مطلوبی برخوردارند. در میان محصولات این شرکت، انواع پیچ‌گوشتی هم وجود دارد. چند مدل فازمتر هم که نوعی پیچ‌گوشتی به حساب می‌آیند، در بین ابزارهای با برند توسن دیده می‌شوند. یک از این نمونه‌ها، مدل T9-4110T است. این مدل، با طول ۲۰ سانتی‌متر ساخته شده است. همچنین این مدل دارای دسته‌ی پلاستیکی‌ خوش‌دستی است. طراحی و آج‌های پلاستیکی به‌کاررفته روی دسته، باعث می‌شود تا دست شما کمتر عرق کند و به همین علت مانع سر خوردن فازمتر می‌شود.
از ابزارهای کاربردی که شاید نام آن را شنیده‌اید یا از آن استفاده کرده‌اید فازمتر است. کسانی که به شیوه‌های مختلف با برق سروکار دارند، با این ابزار ساده کار ‌کرده‌اند. فازمترها در حین سادگی، برای تشخیص فاز از نول، به شما کمک می‌کند. سوالی که امکان دارد در ذهن شما به وجود بیاید این است که این ابزار چگونه عمل می‌کنند؛ و چرا باوجود اتصال سری آن به سیم برق، کاربر دچار برق‌گرفتگی نمی‌شود. جواب این سوال را می‌توان با بررسی اجزای داخلی فازمتر پیدا کرد. یک لامپ کوچک و یک مقاومت اهمی (چند مگا اهم)، از اجزای اصلی داخل فازمتر به شمار می‌آیند. اتصال سری فازمتر به فاز و از طرفی دیگر فشار دادن انتهای فازمتر، دلیل روشن شدن لامپ داخل فازمتر است. با خرید این محصول، قادرید در مواقع ضروری، در منزل و محل کار از آن استفاده کنید

 

EIGHT

آچار تکی دسته پیچ گوشتی ستاره ای EIGHT T-15

آچار تکی دسته پیچ گوشتی ستاره ای EIGHT T-10

آچار تکی دسته پیچ گوشتی ستاره ای EIGHT T-8

آچار تکی دسته پیچ گوشتی ستاره ای EIGHT T-7

آچار تکی دسته پیچ گوشتی ستاره ای EIGHT T-6

آچار تکی دسته پیچ گوشتی ستاره ای EIGHT T-5

آچار تکی دسته پیچ گوشتی ستاره ای EIGHT T-9

آچار آلن تکی EIGHT 10

آچار آلن تکی EIGHT 8

آچار آلن تکی EIGHT 6

آچار آلن تکی EIGHT 5

آچار آلن تکی EIGHT 4

آچار آلن تکی EIGHT 3

آچار آلن تکی EIGHT 2.5

آچار آلن تکی EIGHT 2

آچار تکی بلند ستاره ای دسته EIGHT XT50

آچار تکی بلند ستاره ای دسته EIGHT XT45

آچار تکی بلند ستاره ای دسته EIGHT XT40

آچار تکی بلند ستاره ای دسته EIGHT XT30

آچار تکی بلند ستاره ای دسته EIGHT XT27

آچار تکی بلند ستاره ای دسته EIGHT XT25

آچار تکی بلند ستاره ای دسته EIGHT XT15

# شناسه عنوان تعداد در کارتن قیمت
۱   آچار تکی دسته پیچ گوشتی ستاره ای EIGHT T-15   ۲۴۰,۰۰۰
۲   آچار تکی دسته پیچ گوشتی ستاره ای EIGHT T-15   ۲۴۰,۰۰۰
۳   آچار تکی دسته پیچ گوشتی ستاره ای EIGHT T-10   ۲۳۰,۰۰۰
۴   آچار تکی دسته پیچ گوشتی ستاره ای EIGHT T-9   ۲۳۰,۰۰۰
۵   آچار تکی دسته پیچ گوشتی ستاره ای EIGHT T-8   ۲۰۰,۰۰۰
۶   آچار تکی دسته پیچ گوشتی ستاره ای EIGHT T-7   ۲۰۰,۰۰۰
۷   آچار تکی دسته پیچ گوشتی ستاره ای EIGHT T-6   ۲۰۰,۰۰۰
۸   آچار تکی دسته پیچ گوشتی ستاره ای EIGHT T-5   ۲۰۰,۰۰۰
۹   آچار تکی دسته EIGHT 10   ۵۰۰,۰۰۰
۱۰   آچار تکی دسته EIGHT 8   ۴۵۰,۰۰۰
۱۱   آچار تکی دسته EIGHT 6   ۲۷۰,۰۰۰
۱۲   آچار تکی دسته EIGHT5   ۲۰۰,۰۰۰
۱۳   آچار تکی دسته EIGHT 4   ۱۷۰,۰۰۰
۱۴   آچار تکی دسته EIGHT 3   ۱۳۵,۰۰۰
۱۵   آچار تکی دسته EIGHT 2-2.5   ۱۲۰,۰۰۰
۱۶   آچار تکی بلند ستاره ای دسته EIGHT XT50   ۴۸۰,۰۰۰
۱۷   آچار تکی بلند ستاره ای دسته EIGHT XT45   ۴۰۰,۰۰۰
۱۸   آچار تکی بلند ستاره ای دسته EIGHT XT40   ۳۷۰,۰۰۰
۱۹   آچار تکی بلند ستاره ای دسته EIGHT XT30   ۳۳۰,۰۰۰
۲۰   آچار تکی بلند ستاره ای دسته EIGHT XT27   ۳۰۰,۰۰۰
۲۱   آچار تکی بلند ستاره ای دسته EIGHT XT25   ۲۸۰,۰۰۰
۲۲   آچار تکی بلند ستاره ای دسته EIGHT XT15   ۲۱۰,۰۰۰
۲۳   آچار تکی دسته پیچ گوشتی EIGHT 10   ۱۹۰,۰۰۰
۲۴   آچار تکی دسته پیچ گوشتی EIGHT 8   ۱۷۰,۰۰۰
۲۵   آچار تکی دسته پیچ گوشتی EIGHT 6   ۱۵۰,۰۰۰
۲۶   آچار تکی دسته پیچ گوشتی EIGHT 5   ۱۰۰,۰۰۰
۲۷   آچار تکی دسته پیچ گوشتی EIGHT 4   ۹۰,۰۰۰
۲۸   آچار تکی دسته پیچ گوشتی EIGHT 3   ۸۰,۰۰۰
۲۹   آچار تکی دسته پیچ گوشتی EIGHT 2.5   ۶۵,۰۰۰
۳۰   آچار تکی دسته پیچ گوشتی EIGHT 2   ۶۵,۰۰۰
۳۱   آچار سرگرد تكي کوتاه EIGHT 14   ۳۸۰,۰۰۰
۳۲   آچار سرگرد تكي کوتاه EIGHT 12   ۲۹۰,۰۰۰
۳۳   آچار سرگرد تكي کوتاه EIGHT 10   ۱۷۰,۰۰۰
۳۴   آچار سرگرد تكي کوتاه EIGHT 8   ۱۲۰,۰۰۰
۳۵   آچار سرگرد تكي کوتاه EIGHT 6   ۱۰۰,۰۰۰
۳۶   آچار سرگرد تكي کوتاه EIGHT 5   ۹۰,۰۰۰
۳۷   آچار سرگرد تكي کوتاه EIGHT 4   ۷۵,۰۰۰
۳۸   آچار سرگرد تكي کوتاه EIGHT 3   ۶۵,۰۰۰
۳۹   آچار سرگرد تكي کوتاه EIGHT 2.5   ۶۰,۰۰۰
۴۰   آچار سرگرد تكي کوتاه EIGHT 2   ۵۸,۰۰۰
۴۱   آچار سرگرد تكي کوتاه EIGHT1.5   ۵۷,۰۰۰
۴۲   آچار تكي بلند EIGHT19   ۷۸۰,۰۰۰
۴۳   آچار تكي بلند EIGHT17   ۴۹۰,۰۰۰
۴۴   آچار تكي بلند EIGHT16   ۴۷۰,۰۰۰
۴۵   آچار تكي بلند EIGHT14   ۳۲۰,۰۰۰
۴۶   آچار تكي بلند EIGHT 12   ۲۰۰,۰۰۰
۴۷   آچار تكي بلند EIGHT 10   ۱۳۵,۰۰۰
۴۸   آچار تكي بلند EIGHT 9   ۱۱۵,۰۰۰
۴۹   آچار تكي بلند EIGHT 8   ۸۲,۰۰۰
۵۰   آچار تكي بلند EIGHT 7   ۷۲,۰۰۰

ابزار EIGHT » انواع آچارهاي سري و تكي

# شناسه عنوان     قیمت  
۵۱   آچار تكي بلند EIGHT6 ۵۷,۰۰۰
۵۲   آچار تكي بلند EIGHT 5.5 ۵۰,۰۰۰
۵۳   آچار تكي بلند EIGHT 5 ۴۷,۰۰۰
۵۴   آچار تكي بلند EIGHT 4.5 ۳۵,۰۰۰
۵۵   آچار تكي بلند EIGHT 4 ۳۵,۰۰۰

۵۶

  آچار تكي بلند EIGHT 3.5 ۳۰,۰۰۰
۵۷   آچار تكي بلند EIGHT 3 ۲۰,۰۰۰
۵۸   آچار تكي بلند EIGHT 2.5 ۱۸,۰۰۰
۵۹   آچار تكي بلند EIGHT 2 ۱۶,۵۰۰
۶۰   آچار تكي بلند EIGHT 1.5 ۱۲,۵۰۰
۶۱   آچار تكي بلند EIGHT 7/32 ۱۹,۵۰۰
۶۲   آچار تكي بلند EIGHT3/8 ۱۳۵,۰۰۰
۶۳   آچار تكي كوتاه EIGHT3/32 ۱۱,۰۰۰
۶۴   آچار تكي كوتاه EIGHT7/32 ۳۱,۰۰۰
۶۵   آچار تكي كوتاه EIGHT1/8 ۱۲,۵۰۰
۶۶   آچار تكي كوتاه EIGHT1/16 ۱۰,۰۰۰
۶۷   آچار تكي كوتاه ۱ اینچ EIGHT ۱,۱۰۰,۰۰۰
۶۸   آچار تكي كوتاه EIGHT9/16 ۱۶۰,۰۰۰
۶۹   آچار تكي كوتاه EIGHT1/2 ۱۱۰,۰۰۰
۷۰   آچار تكي كوتاه EIGHT3/8 ۶۹,۰۰۰
۷۱   آچار تكي كوتاه EIGHT1/4 ۳۳,۰۰۰
۷۲   آچار تكي كوتاه EIGHT3/16 ۲۳,۰۰۰
۷۳   آچار تكي كوتاه EIGHT5/16 ۰
۷۴   آچار تكي كوتاه EIGHT5/32 ۱۸,۰۰۰
۷۵   آچار تكي كوتاه EIGHT50 ۷,۸۰۰,۰۰۰
۷۶   آچار تكي كوتاه EIGHT46 ۴,۵۶۰,۰۰۰
۷۷   آچار تكي كوتاه EIGHT41 ۳۶۰,۰۰۰
۷۸   آچار تكي كوتاه EIGHT36 ۲,۷۰۰,۰۰۰
۷۹   آچار تكي كوتاه EIGHT32 ۱,۹۵۰,۰۰۰
۸۰   آچار تكي كوتاه EIGHT30 ۲,۳۰۰,۰۰۰
۸۱   آچار تكي كوتاه EIGHT27 ۱,۲۵۰,۰۰۰
۸۲   آچار تكي كوتاه EIGHT26 ۱,۱۰۰,۰۰۰
۸۳   آچار تكي كوتاه EIGHT 24 ۷۹۵,۰۰۰
۸۴   آچار تكي كوتاه EIGHT 23 ۷۷۰,۰۰۰
۸۵   آچار تكي كوتاه EIGHT 22 ۵۷۰,۰۰۰
۸۶   آچار تكي كوتاه EIGHT 21 ۵۰۰,۰۰۰
۸۷   آچار تكي كوتاه EIGHT20 ۴۴۰,۰۰۰
۸۸   آچار تكي كوتاه EIGHT 19 ۳۸۰,۰۰۰
۸۹   آچار تكي كوتاه EIGHT 18 ۳۰۰,۰۰۰
۹۰   آچار تكي كوتاه EIGHT17 ۲۲۰,۰۰۰
۹۱   آچار تكي كوتاه EIGHT16 ۲۲۰,۰۰۰
۹۲   آچار تكي كوتاه EIGHT15 ۲۰۰,۰۰۰
۹۳   آچار تكي كوتاه EIGHT 14 ۱۶۰,۰۰۰
۹۴   آچار تكي كوتاه EIGHT 13 ۱۴۰,۰۰۰
۹۵   آچار تكي كوتاه EIGHT 12 ۱۰۵,۰۰۰
۹۶   آچار تكي كوتاه EIGHT 11 ۹۵,۰۰۰
۹۷   آچار تكي كوتاه EIGHT10 ۶۸,۰۰۰
۹۸   آچار تكي كوتاه EIGHT 9 ۵۵,۰۰۰
۹۹   آچار تكي كوتاه EIGHT8 ۵۰,۰۰۰
۱۰۰   آچار تكي كوتاه EIGHT7 ۴۵,۰۰۰
#   عنوان     قیمت  
۱۰۱   آچار تكي كوتاه EIGHT6     ۳۱,۰۰۰  
۱۰۲   آچار تكي كوتاه EIGHT5.5     ۲۷,۵۰۰  
۱۰۳   آچار تكي كوتاه EIGHT5     ۲۳,۰۰۰  
۱۰۴   آچارتكي كوتاه EIGHT 4.5     ۲۱,۰۰۰  
۱۰۵   آچارتكي كوتاه EIGHT4     ۱۷,۵۰۰  
۱۰۶   آچارتكي كوتاه EIGHT 3.5     ۱۴,۰۰۰  
۱۰۷   آچارتكي كوتاه EIGHT 3     ۱۲,۵۰۰  
۱۰۸   آچارتكي كوتاه EIGHT 2.5     ۱۱,۰۰۰  
۱۰۹   آچارتكي كوتاه EIGHT 2     ۱۱,۰۰۰  
۱۱۰   آچارتكي كوتاه ۵/EIGHT 1     ۱۰,۰۰۰  
۱۱۱   آچارتكي كوتاه ۲۷/EIGHT 1     ۱۰,۰۰۰  
۱۱۲   آچارسري تكي بكسي EIGHT TB-55     ۱۳۰,۰۰۰  
۱۱۳   آچارسري تكي بكسي EIGHT TB-45     ۱۲۰,۰۰۰  
۱۱۴   آچارسري تكي بكسيEIGHT TB-50     ۱۲۰,۰۰۰  
۱۱۵   آچارسري تكي بكسيEIGHT TB-40     ۱۱۰,۰۰۰  
۱۱۶   آچارسري تكي بكسيEIGHT TB-30     ۱۰۰,۰۰۰  
۱۱۷   آچارسري تكي بكسي EIGHT TB-25     ۱۰۰,۰۰۰  
۱۱۸   آچاربكس تكي ۲/EIGHT 1     ۱۲۰,۰۰۰  
۱۱۹   آچارتكي كوتاه EIGHT TX-55     ۲۲۰,۰۰۰  
۱۲۰   آچارتكي كوتاه EIGHT TX-50     ۲۰۰,۰۰۰  
۱۲۱   آچارتكي كوتاه EIGHT TX-40     ۱۴۰,۰۰۰  
۱۲۲   آچارتكي كوتاه EIGHT TX-30     ۱۳۰,۰۰۰  
۱۲۳   آچارتكي كوتاه EIGHT TX-25     ۱۱۰,۰۰۰  
۱۲۴   آچارتكي كوتاه EIGHT TX-27     ۱۲۰,۰۰۰  
۱۲۵   آچارتكي كوتاه EIGHT TX-20     ۱۱۰,۰۰۰  
۱۲۶   آچارتكي كوتاه EIGHT TX-15     ۱۰۰,۰۰۰  
۱۲۷   آچارتكي كوتاه EIGHT TX-10     ۹۰,۰۰۰  
۱۲۸   آچاربكسي ۲/۱ EIGHT 21XE-16     ۱۱۰,۰۰۰  
۱۲۹   آچارستاره اي بكسي EIGHT T55     ۲۹۰,۰۰۰  
۱۳۰   آچارستاره اي بكسي EIGHT T50     ۲۹۰,۰۰۰  
۱۳۱   آچارستاره اي بكسي EIGHT T45     ۲۸۰,۰۰۰  
۱۳۲   آچارستاره اي بكسي EIGHT T40     ۲۸۰,۰۰۰  
۱۳۳   آچارستاره اي بكسي EIGHT T30     ۲۷۰,۰۰۰  
۱۳۴   آچارستاره اي بكسي EIGHT T25     ۲۵۰,۰۰۰  
۱۳۵   آچارستاره اي بكسي EIGHT T20     ۲۵۰,۰۰۰  
۱۳۶   آچارستاره اي بكسي EIGHT T10     ۲۰۰,۰۰۰  
۱۳۷   آچاربكسي ۸/۳ بلند سرگرد EIGHT 10     ۲۷۵,۰۰۰  
۱۳۸   آچاربكسي ۸/۳ بلند۶ سرگرد EIGHT 8     ۲۷۵,۰۰۰  
۱۳۹   آچاربكسي ۸/۳ بلند۶ سرگرد EIGHT 6     ۲۶۵,۰۰۰  
۱۴۰   آچاربكسي ۸/۳ بلند۶ سرگرد EIGHT 5     ۲۴۰,۰۰۰  
۱۴۱   آچاربكسي ۸/۳ بلند۶ سرگرد EIGHT 4     ۲۴۰,۰۰۰  
۱۴۲   آچاربكسي ۲/۱ بلند سرگرد EIGHT 17     ۵۲۵,۰۰۰  
۱۴۳   آچاربكسي ۲/۱ بلند سرگرد EIGHT 14     ۴۴۵,۰۰۰  
۱۴۴   آچاربكسي ۲/۱ بلند سرگرد EIGHT 12     ۳۴۵,۰۰۰  
۱۴۵   آچاربكسي ۲/۱ بلند سرگرد EIGHT 10     ۳۲۵,۰۰۰  
۱۴۶   آچاربكسي ۲/۱ بلند سرگرد EIGHT 8     ۳۱۵,۰۰۰  
۱۴۷   آچاربكسي ۲/۱ بلند سرگرد EIGHT 6     ۳۱۰,۰۰۰  
۱۴۸   آچاربكسي ۲/۱ بلند سرگرد EIGHT 5     ۳۰۵,۰۰۰  
۱۴۹   آچاربكسي ۸/۳تكي بلند EIGHT 10     ۲۷۰,۰۰۰  
۱۵۰   آچاربكسي ۸/۳تكي بلند EIGHT 8     ۲۵۰,۰۰۰  
             
۱۵۱   آچاربكسي ۸/۳تكي بلندEIGHT 6     ۲۳۰,۰۰۰  
۱۵۲   آچاربكسي ۸/۳تكي بلند EIGHT 5     ۲۲۰,۰۰۰  
۱۵۳   آچاربكسي ۸/۳تكي بلند EIGHT 4     ۲۲۰,۰۰۰  
۱۵۴   آچاربكسي ۲/۱ تكي بلند EIGHT 17     ۵۰۰,۰۰۰  
۱۵۵   آچاربكسي ۲/۱ تكي بلند EIGHT 14     ۴۳۰,۰۰۰  
۱۵۶   آچاربكسي ۲/۱ تكي بلند EIGHT 12     ۳۹۰,۰۰۰  
۱۵۷   آچاربكسي ۲/۱ تكي كوتاه EIGHT 10     ۳۲۰,۰۰۰  
۱۵۸   آچاربكسي ۲/۱ تكي كوتاه EIGHT 8     ۳۰۰,۰۰۰  
۱۵۹   آچاربكسي ۲/۱ تكي بلند EIGHT 6     ۲۹۰,۰۰۰  
۱۶۰   آچاربكسي ۲/۱ تكي بلند EIGHT 5     ۲۷۰,۰۰۰  
۱۶۱   آچاربكسي ۲/۱ تكي كوتاهEIGHT 17     ۳۳۰,۰۰۰  
۱۶۲   آچاربكسي ۲/۱ تكي كوتاه EIGHT 14     ۲۹۰,۰۰۰  
۱۶۳   آچاربكسي ۲/۱ تكي كوتاه EIGHT 12     ۲۵۰,۰۰۰  
۱۶۴   آچاربكسي ۲/۱ تكي كوتاه EIGHT 10     ۲۴۰,۰۰۰  
۱۶۵   آچاربكسي ۲/۱ تكي كوتاه EIGHT 8     ۲۳۰,۰۰۰  
۱۶۶   آچاربكسي ۲/۱ تكي كوتاه EIGHT 6     ۲۱۰,۰۰۰  
۱۶۷   آچاربكسي ۲/۱ تكي كوتاه ۵ EIGHT     ۲۰۰,۰۰۰  
۱۶۸   آچاربكسي ۲/۱ تكي كوتاه ۴ EIGHT     ۲۰۰,۰۰۰  
۱۶۹   آچاربكسي ۸/۳جعبه اي سرگرد۱۰-۴ EIGHT     ۹۰۰,۰۰۰  
۱۷۰   آچاربكسي ۲/۱ جعبه اي سرگرد۱۷-۵ EIGHT     ۱,۷۰۰,۰۰۰  
۱۷۱   آچاربكسي ۲/۱ جعبه اي سرگرد۱۰-۵ EIGHT     ۹۰۰,۰۰۰  
۱۷۲   آچاربكسي ۲/۱ جعبه اي بلند ۱۷-۵ EIGHT     ۱,۷۵۰,۰۰۰  
۱۷۳   آچاربكسي ۲/۱ جعبه اي بلند ۱۰-۵ EIGHT     ۹۵۰,۰۰۰  
۱۷۴   آچاربكسي ۲/۱ جعبه اي ۱۷-۵ EIGHT     ۱,۷۵۰,۰۰۰  
۱۷۵   آچاربكسي ۲/۱ جعبه اي ۱۰-۵ EIGHT     ۹۵۰,۰۰۰  
۱۷۶   آچار آلن جعبه اي ميليمتر و اينچ EIGHT     ۱,۵۵۰,۰۰۰  
۱۷۷   آچار آلن دسته T كارتي ۶-۲٫۵ EIGHT     ۸۵۰,۰۰۰  
۱۷۸   آچار آلن دسته پيچ گوشتي ۶-۲ EIGHT     ۵۵۰,۰۰۰  
۱۷۹   آچار آلن كيفي الكتروني ۲-۰٫۷ EIGHT     ۵۰۰,۰۰۰  
۱۸۰   آچار آلن سرگرد ۱٫۱۶-۵٫۱۶ EIGHT     ۴۴۰,۰۰۰  
۱۸۱   آچار آلن سرگرد ۳٫۸-۳٫۳۲ EIGHT     ۶۵۰,۰۰۰  
۱۸۲   آچار آلن سرگرد ۳٫۸-۱٫۱۶ EIGHT     ۷۵۰,۰۰۰  
۱۸۳   آچار آلن سرگرد ۶-۱٫۵ EIGHT     ۳۷۰,۰۰۰  
۱۸۴   آچار آلن سرگرد ۸-۱٫۵ EIGHT     ۴۱۰,۰۰۰  
۱۸۵   آچار آلن سرگرد ۱۰-۲٫۵ EIGHT     ۶۲۰,۰۰۰  
۱۸۶   آچار آلن سرگرد ۱۰-EIGHT 1.5     ۷۵۰,۰۰۰  
۱۸۷   آچار آلن بكسي جعبه اي EIGHT T25-T55     ۸۰۰,۰۰۰  
۱۸۸   آچار آلن ستاره اي كارتي EIGHT T10-T40     ۵۳۰,۰۰۰  
۱۸۹   آچار آلن ستاره اي سوراخدارEIGHT T8-T40     ۵۰۰,۰۰۰  
۱۹۰   آچار آلن ستاره اي لولائي EIGHT T8-T40     ۴۴۰,۰۰۰  
۱۹۱   آچار آلن كارتي ستاره اي EIGHT T10-T40     ۴۴۰,۰۰۰  
۱۹۲   آچار آلن كيفي ستاره اي EIGHT T10-T55     ۱,۶۰۰,۰۰۰  
۱۹۳   آچار آلن چاقوئي ۱٫۴-EIGHT 5.64     ۳۴۰,۰۰۰  
۱۹۴   آچار آلن چاقوئي ۵٫۱۶-EIGHT 3.32     ۴۴۰,۰۰۰  
۱۹۵   آچار آلن چاقوئي ۳٫۸-EIGHT 3.16     ۴۷۰,۰۰۰  
۱۹۶   آچار آلن چاقوئي ۷٫۳۲-EIGHT 1.16     ۳۰۰,۰۰۰  
۱۹۷   آچار آلن چاقوئي ۱۰-EIGHT 3     ۴۶۰,۰۰۰  
۱۹۸   آچار آلن چاقوئي ۱۰-EIGHT 2.5     ۵۸۰,۰۰۰  
۱۹۹   آچار آلن چاقوئي ۸-EIGHT 2.5     ۴۲۰,۰۰۰  
۲۰۰   آچار آلن چاقوئي ۶-EIGHT 1.5     ۲۸۰,۰۰۰  
۲۰۱   آچار آلن كيفي كوتاه ۳-۱۰٫۷۱ايت ژاپن     ۱۶۰,۰۰۰  
۲۰۲   آچار آلن كيفي بلند ۳٫۸-۱٫۸ايت ژاپن     ۴۷۰,۰۰۰  
۲۰۳   آچار آلن نيمه بلند ۳٫۸-۱٫۱۶ايت ژاپن     ۳۵۰,۰۰۰  
۲۰۴   آچار آلن كيفي ۱٫۲-۱٫۱۶ايت ژاپن     ۳۵۰,۰۰۰  
۲۰۵   آچار آلن كيفي ۳٫۸-۱٫۱۶ايت ژاپن     ۲۷۰,۰۰۰  
۲۰۶   آچار آلن كيفي ۱٫۴-۱٫۱۶ايت ژاپن     ۱۶۰,۰۰۰  
۲۰۷   آچار آلن كارتي بلند ۱۰-۱٫۵ايت ژاپن     ۵۰۰,۰۰۰  
۲۰۸   آچار آلن كيفي ۱۷-۲٫۵ ايت ژاپن     ۷۵۰,۰۰۰  
۲۰۹   آچار آلن كيفي بلند ۱۰-۳ ايت ژاپن     ۴۷۰,۰۰۰  
۲۱۰   آچار آلن كيفي ۱۴-۱٫۵ ايت ژاپن     ۴۸۰,۰۰۰  
۲۱۱   آچار آلن نيمه بلند ۱۰-۱٫۵ ايت ژاپن     ۳۵۰,۰۰۰  
۲۱۲            

 همانگونه که مستحضر هستید با توجه به عدم تثبیت قیمت تمام شده کالاهای مندرج در سایت ، با عرض پوزش قبل از خرید لطفا استعلام قیمت بگیرید . تلفن : ۶۶۷۹۹۳۸۸

قلم پنح شیار

                                                         

قلم پنج شیار LX

شرح کالا سایز قیمت
قلم پنج شیار نوک تیز ۱۸X400 ۸۰۰۰
قلم پنج شیار نوک پهن ۱۸X400X25 ۸۰۰۰
قلم پنج شیار نوک پهن ۱۸X400X50 ۹۰۰۰
قلم پنج شیار نوک تیز ۱۸X600 ۱۱۵۰۰
قلم پنج شیار نوک پهن ۱۸X600X25 ۱۱۵۰۰
قلم پنج شیار نوک پهن ۱۸X600X50 ۱۳۰۰۰

                     

                               لیست قلم های پنج شیار معمولی یونیک

قلم پنج شیار نوک تیز ۴۰ سانت  ۴۰۰X18
قلم پنج شیار نوک پهن ۴۰ سانت ۲۵۰X400X18
قلم پنج شیار نوک پهن ۴۰ سانت ۵۰X400X18
قلم پنج شیار نوک پهن ۴۰ سانت ۷۵X400X18
قلم پنج شیار قاشقی ۴۰ سانت ۴۰۰X18
قلم پنج شیار نوک تیز ۶۰ سانت ۶۰۰X18
قلم پنج شیار پهن ۶۰ سانت ۲۵X600X18
قلم پنج شیار قاشقی ۶۰ سانت ۶۰۰X18
قلم پنج شیار نوک تیز ۸۰ سانت ۸۰۰X18
قلم پنج شیار نوک پهن ۸۰ سانت ۵۰X800X18

                             

                                   لیست قلم پنج شیار ممتاز یونیک

قلم پنج شیار نوک تیز ۴۰ سانت ۴۰۰X18
قلم پنج شیار نوک پهن ۴۰ سانت ۲۵X400X18
قلم پنج شیار نوک پهن ۴۰ سانت ۵۰X400X18
قلم پنج شیار نوک تیز ۶۰ سانت  ۶۰۰X18
قلم پنج شیار نوک پهن ۶۰ سانت ۲۵X600X18
قلم پن شیار نوک پهن ۶۰ سانت ۵۰X600X18

قلم چهار شیار

شرح سایز قیمت
قلم چهار شیار تیز ۱۴×۲۵۰ ۳۷۰۰
قلم چهار شیار پهن ۱۴x250x25 ۳۷۰۰
قلم چهار شیار پهن ۱۴x250x50 ۴۵۰۰
قلم چهار شیار پهن ۱۴x400x25 ۶۰۰۰
قلم چهار شیار پهن ۱۴x400x50 ۸۰۰۰

کارایی قلم چهار شیار

تخریب بتن و انجام کنده‌کاری در بتن به کمک قلم‌های ساختمانی امکان‌پذیر است. اما انجام این کار به‌صورت دستی، منجر به‌صرف انرژی و زمان بسیار زیادی می‌شود. ضمنا ممکن است کیفیت کار بسیار پایین باشد. ازاین‌رو دریل‌های تخریبی برای انجام این کار مناسب‌تر به نظر می‌رسند. برای استفاده از این نوع دریل‌ها و تخریب انواع مصالح ساختمانی باید از مته یا قلم‌هایی که مخصوص این دستگاه‌ها هستند، استفاده کنید. این قلم‌ها که در قسمت انتها تعداد شیارهای متفاوتی دارند، به دستگاه دریل چکشی تخریبی متصل شده و با چرخش بالا و نرخ ضربه‌ی دستگاه، عمل تخریب انجام می‌شود. قلم این نوع دریل، از آلیاژهای بسیار مقاومی ساخته می‌شود تا بتوان به کمک آن‌ها عمل تخریب را با سرعت و دقت بسیار بالا انجام دهید. شرکت‌های تولیدکننده‌ی ابزار و لوازم جانبی، این نوع قلم‌ها را هم تولید می‌کنند. «بلک اند دکر» (Black And Decker) ازجمله‌ی تولیدکنندگان مطرح ابزار به‌شمار می‌آید و در ساخت لوازم جانبی هم فعالیت گسترده‌ای دارد. این شرکت مدل‌های مختلف با اشکال گوناگون قلم حفاری را تولید کرده که مدل X54412 از سری محصولات Piranha، یکی از آن‌ها است. این قلم حفاری چهار شیار، دارای نوک پهن با طول ۴ سانتی‌متر و برای تخریب بتن و مصالح ساختمانی به کار می‌رود. وزن این قلم ۲۳۰ گرم و طول آن ۲۰ سانتی‌متر است و بدنه‌ی استوانه‌ای شکل ساخته می‌شود. بلک اند دکر شرکتی کاملا شناخته‌شده و معتبر در تولید ابزار و لوازم جانبی گوناگون است. با اتصال قلم حفاری مدل X54412 به دستگاه دریل چکشی تخریبی می‌توانید در مصالح ساختمانی حفاری کنید.

                                                                  قلم چهار شیار کوتاه

شرح کالا سایز
قلم چهار شیار نوک تیز کوتاه ۱۴×۲۵۰
قلم چهار شیار نوک پهن کوتاه ۱۴x250x25
قلم چهار شیار نوک پهن کوتاه ۱۴x250x50
قلم چهار شیار نوک قاشقی کوتاه ۱۴×۲۵۰

                                                                قلم چهار شیار بلند

شرح کالا سایز
قلم چهار شیار نوک تیز بلند ۱۴×۴۰۰
قلم چهار شیار نوک پهن بلند ۱۴x400x25
قلم چهار شیار نوک پهن بلند ۱۴x400x50
قلم چهار شیار نوک قاشقی بلند ۱۴×۴۰۰

                                                 لیست قلم های چکشی تخریب ۱۵ کیلویی

شرح کالا سایز
قلم چکش تخریب ۱۵ کیلویی ۴۱ سانت نوک تیز ۶۵۰۱-۶۵۰۵ ۴۱۰×۳۰
قلم چکش تخریب ۱۵ کیلویی ۴۱ سانت نوک پهن ۶۵۰۱-۶۵۰۵ ۳۰x410x30
قلم چکش تخریب ۱۵ کیلویی ۴۱ سانت نوک پهن ۶۵۰۱ – ۶۵۰۵ ۵۰x410x30
قلم چکش تخریب ۱۵ کیلویی ۴۱ سانت نوک پهن ۶۵۰۱ – ۶۵۰۵ ۷۵۰x410x30
قلم چکش تخریب ۱۵ کیلویی ۶۰ سانت نوک تیز ۶۵۰۱ – ۶۵۰۵  ۶۰۰×۳۰
قلم چکش تخریب ۱۵ کیلویی ۶۰ سانت نوک تیز ۶۵۰۱ – ۶۵۰۵ ۳۵x600x30

                                                              قلم چهار شیار شش گوش

شرح کالا سایز
قلم شش گوش حلقه ای نوک تیز ۲۸ سانت – چکش ۳۸۲ ۲۸۰×۱۷
قلم شش گوش حلقه ای نوک پهن ۲۸ سانت – چکش ۳۸۲ ۲۵x280x17
قلم شش گوش نوک تیز ۲۸ سانت  – چکش ۸۱۰ ۲۸۰×۱۷
قلم شش گوش نوک پهن ۲۸ سانت  – چکش ۸۱۰ ۲۵x250x17
قلم شش گوش نوک پهن ۲۸ سانت  – چکش ۸۱۰ ۵۰x250x17
قلم شش گوش نوک پهن ۴۱ سانت –  چکش ۸۱۰ ۴۱۰×۱۷
قلم شش گوش نوک پهن ۴۱ سانت – چکش ۸۱۰  ۲۵x410x17
قلم شش گوش نوک پهن ۴۱ سانت – چکش ۸۱۰ ۵۰x410x17

                                                                قلم ۲۹ کیلویی

شرح کالا سایز
قلم ۲۹ کیلویی نوک تیز  ۲۸×۴۱۰
قلم ۲۹ کیلویی نوک پهن ۲۸x410x50

 

 

 

NOVA

تفنگ میخ کوب تایوانی NOVA

قیچی باغبانی تایوانی اکو NOVA NTS-2310

اتو لوله سبزNOVA NTW-2400

دم باریک الکترونیکی ۴/۵ اینچیNOVA NTP-8012

انبردست الکترونیکی ۴/۵ اینچی NOVA NTP-8011

سیم چین الکترونیکی ۴/۵ اینچNOVA NTP-8010

جک بی تن روغنیNOVA

جک ۱۵ تن روغنی NOVA

جک ۱۰ تن روغنی NOVA

جک ۵ تن روغنی NOVA

جک ۳ تن روغنی NOVA

جک ۲ تن روغنی NOVA

جک ۲ تن سوسماری دسته گردان ۳۶۰ درجه NOVA

کیف ابزار ۴۰ سانتی ۱۶ اینچی NOVA

کیف ابزار ۳۰ سانتی ۱۲ اینچی NOVA

 

شلنگ باد فنری ۱۵ متریNOVA

شلنگ باد فنری ۱۰ متری NOVA

شلنگ باد فنری ۵ متری NOVA

تفنگ میخ کوب تایوانی مدل ۴۹۰ NOVA

سیم  NOVA CO2 1/2

کارواش ۱۶۰ بار ۲۲۰۰ وات NOVA

کارواش ۱۴۰ بار ۱۸۰۰ وات NOVA

کارواش ۱۰۰ بار ۱۴۰۰ وات NOVA

پیچ گوشتی ضربه خور چهار سو NOVA

پیچ گوشتی ضربه خور دو سو NOVA

جعبه ابزار ۲۱ اینچ با قفل فلزی NOVA

جعبه ابزار ۱۶ اینچی با قفل فلزی NOVA

جعبه ابزار ۲۰ اینچ با قفل پلاستیکی NOVA

جعبه ابزار ۱۷ اینچ با قفل پلاستیکی NOVA

جعبه ابزار ۱ اینچ با قلفل پلاستیکی NOVA

پیچ گوشتی ضزبه خور ۷ عددی کیفی NOVA

لولا گازور هیدرولیک NOVA

لولا گازور سادهNOVA

تبر ۸۰۰ گرمی NOVA

تبر ۶۰۰ گرمی NOVA

دستکش کف دوبل۱۰/۵ اینچی NOVA

گرانیت بر ۲۳ سانتی متر NOVA

گرانیت بر ۱۱/۵ سانتی متر NOVA

دستگاه منگنه کوب ۴ الی ۱۴ میلیمترNOVA

کمپرسور ۵۰ لیتریNOVA

کمپرسور ۲۵ لیتریNOVA

دم باریک ۸ اینچی حرفه ای NOVA

دم باریک ۶ اینچی حرفه ای NOVA

سیم چین ۷ اینچی حرفه ایNOVA

سیم چین ۶ اینچی حرفه ای NOVA

انبر دست ۸ اینچی حرفه ای NOVA

انبر دست ۷ اینچی NOVA

انبر دست ۶ اینچ نووا

جعبه بکس ۱/۴ و ۳/۸-۴۰پارچه با سطح فول پولش نووا

جعبه بکس ۱/۲-۲۴ پارچه با سطح فول پولیش نووا

جعبه بکس ۱/۲-۲۶ پارچه با سطح مشکی نووا

انبر قفلی ۵ اینچی کروم نووا

انبر قفلی ۷ اینچی کروم نووا

انبر قفلی ۱۰ اینچی کروم نوا

آلن چاقویی(دسته آلن) ستاره ای ۸ عددی نووا

آلن چاقویی (دسته آلن) شش گوش ۸ عددی نووا

متر ۷/۵ متری نووا

متر ۵/۵ متری نووا

متر ۵ متری نووا

متر ۳ متری نووا

گاز آرماتور ۱۰ اینچ کلاسیک نووا

چکش مهندسی ۲۰۰۰گرمی نووا

چکش مهندسی ۱۵۰۰ گرمی نووا

چکش مهندسی ۱۰۰ گرمی نووا

چکش مهندسی ۸۰۰ گرمی نووا

چکش مهندسی ۵۰۰ گرمی نووا

چکش مهندسی ۳۰۰ گرمی نووا

چکش مهندسی ۲۰۰ گرمی نووا

چکش مهندسی ۱۰۰ گرمی نووا

چکش دو شاخ نووا

اره  باغبانی میلیمتر نووا

اره باغبانی خم ۳۵۰ میلیمتر نووا

قیچی پی وی سی بر اتوماتیک نووا

قیچی پی وی سی بر ساده ۴۲ میلیمتر نووا

تراز ۶۰۰ م م نووا

تراز ۵۰۰ م م نووا

تراز ۴۰۰ م م نووا

تراز ۳۰۰ م م نووا

شلنگ جوشکاری تک گاز ۳/۸ نووا

شلنگ جوشکاری تک ۵/۱۶هوا

شلنگ جوشکاری دوقلو ۱۶/۵نووا

کنیتکس پاش نووا

پستوله رنگ نووا

دم باریک ۸ اینچی کلاسیک نووا

دم باریک ۶ اینچ کلاسیک نووا

انبر دست ۸ اینچ کلاسیک نووا

انبردست ۷ اینچ کلاسیک نووا

سیم چین ۷ اینچ کلاسیک نووا

سیم چین ۶ اینچ کلاسیک نووا

قیچی باغبانی تایوانی نووا

انبر قفلی ۱۰ اینچ کلاسیک نووا

گریس پمپ نووا

آچار دوسر تخت ست ۱۲ عددی نووا

آچار دو سر تخت ست ۸ عددی نووا

آچار دو سر تخت سایز ۳۲*۳۰ نووا

آچار دو سر تخت سایز ۲۸*۲۵ نووا

آچار دو سر تخت سایز ۲۷*۲۴ نووا

آچار دو سرتخت سایز ۲۳*۲۱ نووا

آچار دو سر تخت سایز ۲۲*۲۰ نووا

آچار دوسر تخت سایز ۱۹*۱۸ نووا

آچار دو سرتخت سایز ۱۷*۱۶ نووا

آچار دو سر تخت سایز ۱۵*۱۴ نووا

آچار دوسر تخت سایز ۱۳*۱۲ نووا

آچار دو سر تخت سایز ۱۱*۱۰  نووا

آچار دو سر تخت سایز ۹*۸ نووا

آچار دو سر تخت سایز ۷*۶ نووا

آچار دوسر رینگ ست ۱۲ عددی نووا

آچار دوسر رینگ ست ۸ عددی نووا

آچار دوسر رینگ سایز ۳۲*۳۰ نووا

آچار دوسر رینگ سایز ۲۸*۲۵ نووا

آچار دوسر رینگ سایز ۲۷*۲۴ نووا

آچار دوسر رینگ سایز ۲۳*۲۱ نووا

آچار دوسر رینگ سایز ۲۲*۲۰ نووا

آچار دوسر رینگ سایز ۱۹*۱۸ نووا

آچار دوسر رینگ سایز ۱۷*۱۶ نووا

آچار دوسر رینگ سایز ۱۵*۱۴ نووا

آچار دوسر رینگ سایز ۱۳*۱۲ نووا

آچار دوسر رینگ سایز ۱۱*۱۰ نووا

آچار دوسر رینگ سایز ۹*۸ نووا

آچار دوسر رینگ سایز ۷*۶ نووا

آچار یک سر رینگ ست ۲۲ عددی نووا

آچار یک سر رینگ سایز۳۲ نووا

آچار یک سر رینگ سایز ۳۰ نووا

آچار یک سر رینگ سایز ۲۹ نووا

آچار یک سر رینگ سایز ۲۸ نووا

آچار یک سر رینگ سایز ۲۷ نووا

آچار یک سر رینگ سایز ۲۶ نووا

آچار یک سر رینگ سایز ۲۵ نووا

آچار یک سر رینگ سایز ۲۴ نووا

آچار یک سر رینگ سایز ۲۳ نووا

آچار یک سر رینگ سایز ۲۲ نووا

آچار یک سر رینگ سایز ۲۱ نووا

آچار یک سر رینگ  سایز ۲۰ نووا

آچار یک سر رینگ سایز ۱۹ نووا

آچار یک سر رینگ سایز ۱۸ نووا

آچار یک سر رینگ سایز ۱۷ نووا

آچار یک سر رینگ سایز ۱۶ نووا

آچار یک سر رینگ سایز ۱۵ نووا

آچار یک سر رینگ سایز ۱۴ نووا

ابزار تراش واحد فروشنده تمام ابزار الات صنعتی  با برند NOVA میباشد

برای اطلاع از قیمت با این فروشگاه تماس گیری بفرمایید

۰۲۱۶۶۷۹۹۳۸۸

۰۹۱۲۶۱۵۳۳۲۵

۰۹۱۲۹۴۹۷۳۴۶

 

 

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود