Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

اندازه گیری

میکرومتر داخل سه فک آسیمتو

میکرومتر داخل سه فک ۸-۶ آسیمتو

میکرومتر داخل سه فک ۱۰-۸ آسیمتو

میکرومتر داخل سه فک۱۲-۱۰ آسیمتو

میکرومتر داخل سه فک ۱۶-۱۲ آسیمتو

میکرومتر داخل سه فک۲۰-۱۶ آسیمتو

میکرومتر داخل سه فک۲۵-۲۰ آسیمتو

میکرومتر داخل سه فک ۳۰-۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل سه فک ۴۰-۳۰ آسیمتو

میکرومتر داخل سه فک ۵۰-۴۰ آسیمتو

میکرومتر داخل سه فک ۶۳-۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل سه فک ۷۵-۶۲ آسیمتو

میکرومتر داخل سه فک ۸۸-۷۸ آسیمتو

میکرومتر داخل سه فک ۱۰۰-۸۷ آسیمتو

میکرومتر داخل سه فک ۱۲۵-۱۰۰آسیمتو

میکرومتر داخل سه فک ۱۵۰-۱۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل سه فک ۱۷۵-۱۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل سه فک ۲۰۰-۱۷۵ آسیمتو

 

 

میکرومتر داخل ۲۰۰-۱۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل۳۰-۵ آسیمتو

میکرومتر داخل ۵۰-۲۵آسیمتو

میکرومتر داخل ۷۵-۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۰۰-۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۲۵-۱۰۰ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۵۰-۱۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۷۵-۱۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل ۲۰۰-۱۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۳۰-۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۵۰-۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۷۵-۵۰آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۱۰۰-۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۱۲۵-۱۰۰ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۱۵۰-۱۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۱۷۵-۱۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۲۰۰-۱۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل ۱۷۵-۱۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل۳۰-۵ آسیمتو

میکرومتر داخل ۵۰-۲۵آسیمتو

میکرومتر داخل ۷۵-۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۰۰-۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۲۵-۱۰۰ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۵۰-۱۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۷۵-۱۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل ۲۰۰-۱۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۳۰-۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۵۰-۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۷۵-۵۰آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۱۰۰-۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۱۲۵-۱۰۰ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۱۵۰-۱۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۱۷۵-۱۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۲۰۰-۱۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل ۱۵۰-۱۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل۳۰-۵ آسیمتو

میکرومتر داخل ۵۰-۲۵آسیمتو

میکرومتر داخل ۷۵-۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۰۰-۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۲۵-۱۰۰ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۵۰-۱۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۷۵-۱۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل ۲۰۰-۱۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۳۰-۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۵۰-۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۷۵-۵۰آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۱۰۰-۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۱۲۵-۱۰۰ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۱۵۰-۱۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۱۷۵-۱۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۲۰۰-۱۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل ۱۲۵-۱۰۰ آسیمتو

میکرومتر داخل۳۰-۵ آسیمتو

میکرومتر داخل ۵۰-۲۵آسیمتو

میکرومتر داخل ۷۵-۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۰۰-۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۲۵-۱۰۰ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۵۰-۱۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۷۵-۱۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل ۲۰۰-۱۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۳۰-۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۵۰-۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۷۵-۵۰آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۱۰۰-۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۱۲۵-۱۰۰ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۱۵۰-۱۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۱۷۵-۱۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۲۰۰-۱۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل ۱۰۰-۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل۳۰-۵ آسیمتو

میکرومتر داخل ۵۰-۲۵آسیمتو

میکرومتر داخل ۷۵-۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۰۰-۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۲۵-۱۰۰ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۵۰-۱۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۷۵-۱۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل ۲۰۰-۱۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۳۰-۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۵۰-۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۷۵-۵۰آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۱۰۰-۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۱۲۵-۱۰۰ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۱۵۰-۱۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۱۷۵-۱۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۲۰۰-۱۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل ۷۵-۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل۳۰-۵ آسیمتو

میکرومتر داخل ۵۰-۲۵آسیمتو

میکرومتر داخل ۷۵-۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۰۰-۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۲۵-۱۰۰ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۵۰-۱۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۷۵-۱۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل ۲۰۰-۱۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۳۰-۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۵۰-۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۷۵-۵۰آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۱۰۰-۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۱۲۵-۱۰۰ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۱۵۰-۱۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۱۷۵-۱۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۲۰۰-۱۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل ۵۰-۲۰ آسیمتو

میکرومتر داخل۳۰-۵ آسیمتو

میکرومتر داخل ۵۰-۲۵آسیمتو

میکرومتر داخل ۷۵-۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۰۰-۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۲۵-۱۰۰ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۵۰-۱۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۷۵-۱۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل ۲۰۰-۱۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۳۰-۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۵۰-۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۷۵-۵۰آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۱۰۰-۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۱۲۵-۱۰۰ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۱۵۰-۱۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۱۷۵-۱۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۲۰۰-۱۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل ۳۰-۵ آسیمتو

میکرومتر داخل۳۰-۵ آسیمتو

میکرومتر داخل ۵۰-۲۵آسیمتو

میکرومتر داخل ۷۵-۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۰۰-۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۲۵-۱۰۰ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۵۰-۱۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل۱۷۵-۱۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل ۲۰۰-۱۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۳۰-۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۵۰-۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۷۵-۵۰آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۱۰۰-۷۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۱۲۵-۱۰۰ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۱۵۰-۱۲۵ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال ۱۷۵-۱۵۰ آسیمتو

میکرومتر داخل دیجیتال۲۰۰-۱۷۵ آسیمتو

 

میکرومتر خارج میله ای ۸۰۰-۷۰۰ آسیمتو

میکرومتر خارج میله ای ۱۰۰-۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۱۵۰-۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۲۰۰-۱۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۳۰۰-۲۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۴۰۰-۳۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای  ۵۰۰-۴۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۶۰۰-۵۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۷۰۰-۶۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۸۰۰-۷۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۹۰۰-۸۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۱۰۰۰-۹۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۱۲۰۰-۱۰۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۱۴۰۰-۱۲۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۱۶۰۰-۱۴۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۱۸۰۰-۱۶۰۰ asimeto

میکرومتر خارج میله ای ۲۰۰۰-۱۸۰۰ asimeto

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود