Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

گونیا سه تکه asimeto

گونیا

درماشین کاری و ابزارسازی ،گونیا در انواع گوناگون به کار می رود.

 گونیای ۹۰ درجه از تیغه ای ضخیم که گاه پایه نامیده می شود و تیغه ای نازک که با پایه زاویه ۹۰ درجه می سازد تشکیل شده است. پایه را از آنرو ضخیم تر از تیغه می سازند که گونیا بتواند روی سطح صاف سر پا بایستد و هنگامی که بر لبه قطعه کار فشرده می شود تکیه گاهی برای تعادل داشته باشد.

 

گونیا های ۹۰ درجه فولادی مرغوب از جمله ابزارهای دقیق به شمار می آیند و احتیاج به نگهداری صحیح و اصولی دارند. تغییرات دما بر اندازه دقت آنها مؤثر است. هر دو پهلوی گونیاها سخت کاری و به دقت سنگ زده می شود تا از صافی و تکنواختی سطح در هر دو پهلو و از دقت تعامد برخوردار باشند. دو روی تیغه ها سطح کار به شمار نمی رود و نسبت به سطح زیرین تیغه دیگر از دقت تعامد برخوردار نیستند.

 

 ماشین کاران معمولاً برای وارسی و آزمون دقت کار از گونیای ۹۰ درجه استفاده می کنند. این شبه تعریف ممکن است به این معنا گرفته شود که هر گونیایی که برای آزمون تعامد و توازن سطوح قطعه به کار می رود ابزاری است که فقط برای وارسی زاویه ها به کار می رود.اما اگر گونیا فقط برای این منظور به کار می رفت دیگر تقسیمات اندازه تیغه نازک آن لازم نمی بود.

بزارهای اندازه گیری (گونیا)

گونیای ۹۰ درجه . تمام طول لبه بیرونی تیغه برای استفاده در اندازه گیری مدرج شده است.  

 بعضی از گونیاهای ۹۰ درجه به گونه ای طراحی و ساخته می شوند که می توان اجزاء آن ها را از هم جدا کرد. گونیای فولادی خوب گونیایی است که نه تنها از تیغه و پایه خوب بلکه با زاویه دقیق ۹۰ درجه ساخته شده باشد. با وجود این گونیا ممکن است بر اثر کاربرد نادرست از دقت بیفتد. برای وارسی تعامد دو سطح ماشین کاری شده باید پایه گونیا را روی یکی از دو سطح قرار داد و آن گاه گونیا را به اندازه ای جلو برد تا تیغه آن با سطح دوم تماس پیدا کند. اگر تیغه کاملاً بر سطح دوم ننشیند دو سطح بر هم عمود نخواهند بود.

 

گونیای مرکب:

این ابزار از یک گونیای ۹۰ درجه، یک گونیای فارسی (۴۵ درجه) و یک تراز تشکیل شده و به گونه ای ساخته شده است که سر گونیا می تواند برروی تیغه جا به جا و در محل دلخواه محکم شود. سر گونیا در امتداد شیار طولی تیغه که راهنمای حرکت گونیا در آن جای می گیرد می لغزد. این شیار در تمام تیغه ها مقعر است تا گردوغبار در آن متراکم نشود و گونیا به آسانی در شیار بلغزد. تیغه می تواند ازگونیا خارج شود و به تنهایی به عنوان خط کش به کار رود. سر گونیا نیز می تواند به عنوان تراز معمولی مورد استفاده قرار گیرد. برای پیدا کردن مرکز میله یا اجسام استوانه ای دیگر هم می توان مرکزیاب را به جای گونیا بر روی تیغه نصب کرد.

بزارهای اندازه گیری (گونیا)

گونیای ۹۰ درجه با تیغه بدون تقسیمات اندازه .

یک پیچ و مهره مخصوص تیغه را در پایه گونیا نگه می دارد . در صورت فرسوده شدن تیغه یا پایه و ضرورت یافتن تعویض آن می توان دو نیمه گونیا را از هم جدا کرد .

بزارهای اندازه گیری (گونیا)

آزمایش تعامد تیغه های گونیا .

گونیا را در وضعیت A قرار دهید و خط Y را در امتداد تیغه رسم کنید . سپس گونیا را در وضعیت B قرار دهید ( همان طور که با خط چین نشان داده شده است ). اگر تیغه گونیا بر خط رسم شده منطبق نباشد و وضعیت دیگری مانند Y” داشته باشد ، تیغه های گونیا بر هم عمود نیستند و خطای تعامد آن برابر با نصف اندازه زاویه میان دو خط ، یعنی YOY” 2/1، است .

بزارهای اندازه گیری (گونیا)

گونیای مرکب .

 از گونیای مرکب برای اندازه گیری زوایای ۴۵ تا ۹۰ درجه، ترسیم خط عمود بر سطح و نیز به عنوان عمق سنج استفاده می شود. این گونیا می تواند ارتفاع را هم اندازه گیری کند؛ البته برای این منظور باید لبه تیغه را با لبه قائم گونیا هم سطح و تنظیم کرد. از این ابزار برای گونیا کردن قطعه نسبت به سطح مبنا و نیز نشان دادن تراز یا شاقول بودن سطوح استفاده می شود.

 این ابزار برای ماشین کاران بسیار سودمند است زیرا اندازه گیری های بسیار گوناگونی را می توان با آن انجام داد. گونیای مرکب باید در وضع مساعدی نگهداری شود تا تنظیم تیغه و شیار بر هم نخورد.

 برای اندازه گیری معمولی عمق شیار گونیا را روی سطح قطعه کار قرار دهید و تیغه گونیا را روی کف شیار تنظیم کنید. برای اندازه گیری دقیق عمق شیار سنجه مکعبی به اندازه عمق دلخواه را بر روی سطح ماشین کاری شده قطعه کار قرار دهید و گونیا را بر روی آن تنظیم کنید. زیر تیغه گونیا برگه کاغذی قرار دهید و تیغه را به گونه ای تنظیم کنید که کاغذ به آسانی در زیر تیغه جا به جا نشود. آنگاه سنجه مکعبی را بردارید و گونیا را روی سطح قطعه کار بگذارید و عمق شیار را اندازه گیری کنید.

 مرکزیاب همراه با گونیای مرکب برای اندازه گیری قطر اجسام گرد به کار می رود. برای این منظور شاخک های مرکزیاب باید محکم بر بدنه قطعه فشرده شود تا لبه تیغه در امتداد قطر قطعه قرار گیرد و از مرکز آن گذر کند و اندازه گیری دقیق قطر قطعه امکان پذیر شود.

بزارهای اندازه گیری (گونیا)

  استفاده از گونیای مرکب برای اندازه گیری معمولی عمق شیار .

 

بزارهای اندازه گیری (گونیا)

الف: اندازه عمق دلخواه را با یاری سنجه مکعبی مناسب تنظیم کنید.

 بزارهای اندازه گیری (گونیا)

 

ب : سنجه مکعبی اندازه گیری را بردارید و عمق شیار را اندازه بگیرید.


 استفاده از گونیای مرکب و سنجه مکعبی اندازه گیری برای اندازه گیری دقیق عمق شیار .

گونیای قالب سازی ابزاری است که برای اندازه گیری زوایای شیب قالب مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار در مدل سازی نیز برای ترسیم نقوش بر روی مدل ها به کار می رود. تیغه خط کش به یاری پیچ کوچک گونیا در اندازه دلخواه بسته و سپس برای زاویه ای تا ۸ درجه در دو طرف نشان صفر تنظیم می شود. تقسیمات اندازه زاویه گونیا بر حسب درجه است و پیچ آجدار پشت گونیا زاویه آن را در اندازه دلخواه ثابت می کند. از تیغه سر شکسته نیز در هنگام هایی استفاده می شود که خواندن اندازه بر روی تیغه راست امکان پذیر نباشد.

بزارهای اندازه گیری (گونیا)

استفاده از گونیای مرکب همراه با مرکز یاب برای اندازه گیری قطر میل گرد ها .


بزارهای اندازه گیری (گونیا)

 گونیای قالب سازی برای اندازه گیری زوایای شیب قالب به کار می رود .

تیغه گونیا به یاری پیچ کوچک پرگار در اندازه دلخواه محکم و سپس با شیب دلخواه ، حداکثر تا ۸ درجه ، تنظیم می شود. از تیغه سر شکسته هنگامی استفاده می شود که خواندن اندازه بر روی تیغه راست امکان پذیر نباشد.

 

گونیای ابزارسازی دارای سه تیغه است و هر سه به آسانی جایگزین و با بستن مهره خروسکیِ تیغه ضخیم تر ثابت و محکم می شوند. ابزارسازان برای استقرار قطعات در زاویه عمود نسبت به هم مانند استقرار خط کش فولادی در امتداد عمود بر سطح کار از پایه های مغناطیسی استفاده می کنند. 

بزارهای اندازه گیری (گونیا)

 

 

 

 

 

گونیای ابزار سازی.

 

 بزارهای اندازه گیری (گونیا)

 

   پایه های مغناطیسی .

 

 این پایه ها دارای سه وجه مجاور مغناطیسی هستند که دو به دو بر هم عمود یا با هم موازی اند. رویه خارجی سه وجه دیگر از جنس آلومینیوم غیرمغناطیسی است.

 

 

 

گونیا و انواع آن

دانش پژوهان عزیز، یکی از وسایل پرکاربرد که در بسیاری از پروژه ها جهت اندازه گیری و درج زوایا ی مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد، گونیا است. که در زیر توضیحاتی در مورد گونیا و انواع آن ارائه می شود.

 

گونیای معمولی (گونیای ۹۰ درجه ) :

این گونیا که به گونیای ۹۰ درجه نیز معروف است از یک زبانه و یک بازو تشکیل شده که زبانه تحت زاویه ۹۰ درجه داخل بازو قرار گرفته است. این گونیا از نظر جنس دارای انواع مختلف چوبی، فلزی وترکیبی از چوب وفلز و در طول های ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰ میلی متر ساخته می شود.

 

در برخی مواقع زبانه گونیای ۹۰ درجه مدرج نمی باشد که در این صورت فقط برای صحت گونیایی بودن قطعه کار و خط کشی استفاده می شود . ولی اگر زبانه گونیا مدرج باشد علاوه بر خط کشی، برای اندازه گیری نیز می توان از آن استفاده کرد.

گونیا و انواع آن

 گونیای فارسی ثابت:

در بیشتر کارهای قالب سازی و غیره زاویه ۴۵ درجه مورد نیاز می باشد. به این منظور برای سهولت در کارها گونیایی ساخته شده است که زاویه ۴۵ درجه را می توان با آن رسم کرد. و از آنجایی که برش های ۴۵ درجه را درکارهای صنایع چوب ، فارسی می گویند نام این وسیله گونیای فارسی ثابت نام دارد.

 

تیغه این گونه نسبت به دسته آن تحت زاویه ۴۵ درجه قرار گرفته است، البته به وسیله این گونیا می توان دو زاویه ۴۵ و ۱۳۵ درجه را ترسیم کرد.

گونیای تاشو(باز شو) :

گونیا و انواع آن

 هرگاه بخواهیم روی قطعه کار زوایای مختلف ایجاد کنیم از گونیای تاشواستفاده می کنیم .گونیای تاشو وسیله ساده ای است و در شرایط مختلف به صورتهای گوناگون ساخته می شود. این وسیله را می توان تماماً از جنس چوب، فلز، پلاستیک و یا ترکیبی از فلز وچوب ساخت.

 

 این گونیا از یک بازو ویک زبانه تشکیل شده است ، زبانه آن از قسمت وسط دارای شکافی است که باعث می شود زبانه به عقب و جلو حرکت کند. نکته ایی که در مورد گونیای تاشو باید بدانیم این است که این وسیله دارای درجه بندی نیست. بنابراین در هنگام استفاده از گونیای تاشو لازم است که از نقاله نیز استفاده شود. بدین صورت که پس از تنظیم ، با مطابقت گونیا با یک نقاله، مقدار زاویه را تنظیم می کنیم .

گونیا و انواع آن

 گونیای چرخنده شکل دیگری از گونیای تاشو است این گونیا از دو بازو تشکیل شده است که با پیچی حول یک محور می چرخد و به وسیله آن می توان زوایای خارجی و داخلی قطعه کار را امتحان کرد. گونیای چرخنده همچنین برای رسم زوایای مختلف استفاده می شود. با این گونیا می توان زوایای ۵ تا ۱۸۰ درجه را ترسیم کرد.

انواع گونیا عبارت اند از:

گونیا مهندسی خط کشی

گونیا آهنگری خط کشی شده

گونیا صنعتی لبه دار

گونیا مرکز یاب

گونیا صنعتی یک تیکه

صفحه گونیا چدنی سوراخ دار پایه دار

صفحه گونیا چدنی سوراخ دار ساده

گونیا تاشو

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود