Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

INSAIZE

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه اینسایز

جعبه راپورتر ۳۲ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۴۷ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۴۷ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید صفر سایز۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید ۱ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید ۱ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۲۲ پارچه گرید ۲ سایز  ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸ پارچه گرید ۱ سایز ۵۰۰-۱۲۵

جعبه راپورتر ۸ پارچه گرید ۲ سایز ۵۰۰-۱۲۵

جعبه راپورتر ۸ پارچه اینسایز

جعبه راپورتر ۳۲ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۴۷ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۴۷ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید صفر سایز۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید ۱ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید ۱ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۲۲ پارچه گرید ۲ سایز  ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸ پارچه گرید ۱ سایز ۵۰۰-۱۲۵

جعبه راپورتر ۸ پارچه گرید ۲ سایز ۵۰۰-۱۲۵

جعبه راپورتر ۷۶ پارچه اینسایز

جعبه راپورتر ۳۲ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۴۷ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۴۷ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید صفر سایز۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید ۱ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید ۱ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۲۲ پارچه گرید ۲ سایز  ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸ پارچه گرید ۱ سایز ۵۰۰-۱۲۵

جعبه راپورتر ۸ پارچه گرید ۲ سایز ۵۰۰-۱۲۵

جعبه راپورتر ۵۶ پارچه اینسایز

جعبه راپورتر ۳۲ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۴۷ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۴۷ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید صفر سایز۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید ۱ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید ۱ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۲۲ پارچه گرید ۲ سایز  ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸ پارچه گرید ۱ سایز ۵۰۰-۱۲۵

جعبه راپورتر ۸ پارچه گرید ۲ سایز ۵۰۰-۱۲۵

جعبه راپورتر ۴۷ پارچه

جعبه راپورتر ۳۲ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۴۷ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۴۷ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید صفر سایز۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید ۱ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید ۱ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۲۲ پارچه گرید ۲ سایز  ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸ پارچه گرید ۱ سایز ۵۰۰-۱۲۵

جعبه راپورتر ۸ پارچه گرید ۲ سایز ۵۰۰-۱۲۵

جعبه راپورتر ۳۴ پارچه اینسایز

جعبه راپورتر ۳۲ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۴۷ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۴۷ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید صفر سایز۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید ۱ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید ۱ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۲۲ پارچه گرید ۲ سایز  ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸ پارچه گرید ۱ سایز ۵۰۰-۱۲۵

جعبه راپورتر ۸ پارچه گرید ۲ سایز ۵۰۰-۱۲۵

جعبه راپورتر ۳۲ پارچه اینسایز

جعبه راپورتر ۳۲ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۴۷ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۴۷ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید صفر سایز۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید ۱ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید ۱ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۲۲ پارچه گرید ۲ سایز  ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸ پارچه گرید ۱ سایز ۵۰۰-۱۲۵

جعبه راپورتر ۸ پارچه گرید ۲ سایز ۵۰۰-۱۲۵

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه insize

جعبه راپورتر ۳۲ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۴۷ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۴۷ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید صفر سایز۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید ۱ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸۷ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید صفر سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید ۱ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۱۲ پارچه گرید ۲ سایز ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۱۲۲ پارچه گرید ۲ سایز  ۱۰۰-۱

جعبه راپورتر ۸ پارچه گرید ۱ سایز ۵۰۰-۱۲۵

جعبه راپورتر ۸ پارچه گرید ۲ سایز ۵۰۰-۱۲۵

تراز صنعتی اینسایز

تراز صنعتی تخت اینسایز

تراز صنعتی تخت ۵۰سانت

تراز صنعتی تخت ۱ متری

تراز صنعتی تخت۱٫۵ متری

تراز صنعتی تخت۲ متری

 

میکرومتر هد اینسایز

میکرومتر هد دیجیتال کد ۲۵-۶۳

 

میکرومتر هد کد ۱۳-۶۳۸۷

میکرومتر هد کد ۵-۶۳۷۲

میکرومتر هد کد ۶۵-۶۳۸۵

میکرومتر هد کد ۱۳-۶۳۸۴

میکرومتر هد کد۱۳-۶۳۸۶

 

 

۰۲۱۶۶۷۹۹۳۸۸

۰۹۱۲۶۱۵۳۳۲۵

صفری

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود