Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

میکرومتر insize

میکرومترinsize

میکرومترهای اینسایز نسبت به خیلی از برندهای دیگر از کیفیت های خوب و قیمت مناسب برخوردار میباشد

این میکرومترهای انواع مختلفی دارد از جمله آن ها میتوان به میکرومتر عمق سنج،میکرومتر دیجیتال،میکرومتر معمولی،میکرومتر دنده میکرومتر سوراخ میباشد

این میکرومتر ها در سایز مختلف میباشد از جمله آن ها میتوان به میکرومترهای زیر اشاره کرد

میکرومتر معمولی ۰-۲۵ میکرومتر دیجیتال ۰-۲۵ میکرومتر عمق سنج ۰-۲۵
میکرومتر معمولی ۲۵-۵۰ میکرومتر دیجیتال ۲۵-۵۰ میکرومتر عمق سنج۰-۵۰
میکرومتر معمولی ۵۰-۷۵ میکرومتر دیجیتال ۵۰-۷۵ میکرومتر عمق سنج۰-۷۵
میکرومتر معمولی ۷۵-۱۰۰ میکرومتر دیجیتال ۷۵-۱۰۰ میکرومتر عمق سنج۰-۱۰۰
میکرومتر معمولی ۱۰۰-۱۲۵ میکرومتر دیجیتال۱۰۰-۱۲۵ میکرومتر عمق سنج
میکرومتر معمولی ۱۲۵-۱۵۰ میکرومتر دیجیتال۱۲۵-۱۵۰ میکرومتر عمق سنج
میکرومتر معمولی ۱۵۰-۱۷۵ میکرومتر دیجیتال۱۵۰-۱۷۵ میکرومتر عمق سنج
میکرومتر معمولی ۱۷۵-۲۰۰ میکرومتر دیجیتال۱۷۵-۲۰۰ میکرومتر عمق سنج
میکرومتر معمولی ۲۰۰-۲۵۰ میکرومتر دیجیتال۲۰۰-۲۵۰ میکرومتر عمق سنج
میکرومتر معمولی ۳۰۰-۴۰۰ میکرومتر دیجیتال ۲۵۰-۳۰۰ میکرومتر عمق سنج

همچنین این فروشگاه دارای تعمیرات انواع لوازم اندازه گیری میباشد

ميکرومتر

يکي ديگر از ابزارهاي دقيق ميکرومتر مي باشد، که درانواع مختلف ساخته مي شود، به اين شکل که ما ميکرومتر خارج سنج داريم که مي تواند سطح خارجي اجسام را اندازه بگيرد و ميکرومتر داخل منبع که سطح داخلي اجسام را ندازه گيري مي کند.
ميکرومتر نيز از بخشهاي مختلفي تشکيل شده است ، که عبارتند از :
فک ثابت ميکرومتر – فک متحرک ميکرومتر- استوانه مدرج و يا همان خط کش ميکرومتر، پوسته مدرج يا ورنيه ميکرومتر کماني که براي گرفتن ميکرومتر از آن استفاده مي شود. در قسمت انتهايي ميکرومتر يک جغجغه است و اهرمي که در موقع اندازه گيري، قفل مي شود.

· طرز کار با ميکرومتر:
در ميکرومتر هم مانند کوليس اندازه مي تواند اينچ يا ميليمتر باشد، اندازه طول خط کش ميکرومتر به صورت ۲۵ ميليمتر، ۲۵ ميليمتر مي باشد، يعني اينکه ما يک نوع ميکرومتر داريم که از مقدار صفر تا ۲۵ ميليمتر را اندازه مي گيرد و باز ميکرومتري داريم که از ۲۵ تا ۵۰ ميلمتر را اندازه مي گيرد و به بالا

· طرز خواندن ميکرومتر:
گر به خط کش ميکرومتر توجه شود ديده مي شود که داراي يک خط افقي است يکسري تقسيم بندي بالاي خط افق است ، و يکسري زير خط افق است.
تقسيم بندي که بالاي خط افق است فاصله بين آنها يک ميليمتر است، و تقسيم بندي که زير خط افق است فاصله بين آنها نيم ميليمتر مي باشد.
استوانه مدرج وجود دارد که روي خط کش اصلي ما حرکت مي کند، معمولاً ميکرومترها با دقت ۰۱/۰ ميليمتري ساخته مي شوند. اگر دقت کنيم، مي بينيم که روي ورنيه از صفر تا ۵۰ قسمت مساوي تقسيم بندي شده است.
حال فرض مي کنيم قطعه اي را اندازه گيري کرديم و مي خواهيم اندازه آن را بخوانيم، براي خواندن ميکرومتر بدين صورت عمل مي کنيم که به آخرين خط، خط کش که از زير ورنيه مشخص است، دقت مي کنيم.
اين اندازه اندازه اصلي ما است. براي بدست آوردن مقدار خورده آن، توجه مي کنيم که کدام خط ورنيه رو به روي خط ، خط کش به صورت کامل قرار گرفته است.

· نکته:
· در حين استفاده از ميکرومتر به نکاتي مي بايست توجه کرد:
در زمان خواندن ميکرومتر مي بايست درست مقابل چشمان قرار بدهيم.
در زمانيکه ما قطعه اي را در بين دو فک متحرک و ثابت قرار مي دهيم، و اندازه مي گيريم بوسيله دست استوانه مدرج را مي چرخانيم تا با

میکرومتر، یا ریزسنج، ابزاری برای اندازه گیری طول با دقت زیاد است.

برای اندازه گیری قطعاتی که بایستی دقیق تراشیده شوند میکرومتر به کار برده می‌شود. دقت میکرومتر به مراتب بیشتر از دقت کولیس‌ها می‌باشد. میکرومترها از نظر سیستم اندازه گیری مانند کولیس دو نوع می‌باشند که آنها را میکرومترهای اینچی و میکرومترهای میلیمتری می‌نامند. میکرومتر نیز از بخش های مختلفی تشکیل شده ‌است، که عبارتند از: فک ثابت میکرومتر – فک متحرک میکرومتر – استوانه مدرج و یا همان خط کش میکرومتر، پوسته مدرج یا ورنیه میکرومتر کمانی که برای گرفتن میکرومتر از آن استفاده می‌شود. در قسمت انتهایی میکرومتر یک جغجغه ‌است و اهرمی که در موقع اندازه گیری، قفل می‌شود.

طرز کار با میکرومتر: در میکرومتر هم مانند کولیس اندازه می‌تواند اینچ یا میلیمتر باشد، اندازه طول خط کش میکرومتر به صورت ۲۵ میلیمتر، ۲۵ میلیمتر می‌باشد، یعنی اینکه ما یک نوع میکرومتر داریم که از مقدار صفر تا ۲۵ میلیمتر را اندازه می‌گیرد و باز میکرومتری داریم که از ۲۵ تا ۵۰ میلمتر را اندازه می‌گیرد و به بالا

طرز خواندن میکرومتر: اگر به خط کش میکرومتر توجه شود دیده می‌شود که دارای یک خط افقی است یکسری تقسیم بندی بالای خط افق است، و یکسری زیر خط افق است. تقسیم بندی که بالای خط افق است فاصله بین آنها یک میلیمتر است، و تقسیم بندی که زیر خط افق است فاصله بین آنها نیم میلیمتر می‌باشد. استوانه مدرج وجود دارد که روی خط کش اصلی ما حرکت می‌کند، معمولاً میکرومترها با دقت ۰۱/۰ میلیمتری ساخته می‌شوند. اگر دقت کنیم، می‌بینیم که روی ورنیه از صفر تا ۵۰ قسمت مساوی تقسیم بندی شده‌است. حال فرض می‌کنیم قطعه‌ای را اندازه گیری کردیم و می‌خواهیم اندازه آن را بخوانیم، برای خواندن میکرومتر بدین صورت عمل می‌کنیم که به آخرین خط، خط کش که از زیر ورنیه مشخص است، دقت می‌کنیم. این اندازه اندازه اصلی ما است. برای بدست آوردن مقدار خورده آن، توجه می‌کنیم که کدام خط ورنیه رو به روی خط، خط کش به صورت کامل قرار گرفته‌است.

در حین استفاده از میکرومتر به نکاتی می‌بایست توجه کرد: در زمان خواندن میکرومتر می‌بایست درست مقابل چشمان قرار بدهیم. در زمانیکه ما قطعه‌ای را در بین دو فک متحرک و ثابت قرار می‌دهیم، و اندازه می‌گیریم بوسیله دست استوانه مدرج را می‌چرخانیم تا با قطعه کار، تماس پیدا بکند، و وقتی تماس پیدا کرد، بقیه کار را با جغجغه انجام می‌دهیم

میکرومتر دیجیتال خارج اینسایز

میکرومتر دیجیتال خارج ۲۵-۰ میلیمتر

میکرومتر دیجیتال خارج ۲۵-۵۰ میلیمتر

میکرومتر دیجیتال خارج ۷۵-۵۰ میلیمتر

میکرومتر دیجیتال خارج ۱۰۰-۷۵ میلیمتر

میکرومتر دیجیتال خارج ۱۲۵-۱۰۰ میلیمتر

میکرومتر دیجیتال خارج ۱۵۰-۱۲۵ میلیمتر

میکرومتر دیجیتال خارج ۱۷۵-۱۵۰ میلیمتر

میکرومتر دیجیتال خارج ۲۰۰-۱۵ میلیمتر

میکرومتر دیجیتال لوله اینسایز

میکرومتر دیجیتال لوله ۲۵-۰ فرم A

میکرومتر دیجیتال لوله ۲۵-۰ فرم B

میکرومتر دیجیتال لوله ۲۵-۰ فرم C

میکرومتر دیجیتال لوله ۲۵-۰ فرم D

 

میکرومتر دیجیتال قطر خارجی لوله اینسایز

میکرومتر دیجیتال قطر خارجی لوله۵۰-۲۵ میلیمتر

میکرومتر دیجیتال قطر خارجی لوله ۲۵-۰ میلیمتر

 

میکرومتر دیجیتال مخصوص ضخامت خارجی لوله اینسایز

میکرومتر دیجیتال مخصوص ضخامت خارجی لوله فرم A

میکرومتر دیجیتال مخصوص ضخامت خارجی لوله فرم B

 

میکرومتر دیجیتال نقطه سنج اینسایز

میکرومتر دیجیتال نقطه سنج ۲۵-۰

میکرومتر دیجیتال نقطه سنج ۵۰-۲۵

میکرومتر دیجیتال نقطه سنج ۷۵-۵۰

میکرومتر دیجیتال نقطه سنج ۱۰۰-۷۵

میکرومتر دیجیتال نقطه سنج ۱۲۵-۱۰۰

میکرومتر تیغه دیجیتال اینسایز

میکرومتر تیغه دیجیتال ۲۵-۰

میکرومتر تیغه دیجیتال۵۰-۲۵

میکرومتر تیغه دیجیتال۷۵-۵۰

میکرومتر تیغه دیجیتال۱۰۰-۷۵

 

میکرومتر دو فک دیجیتال اینسایز

میکرومتر دو فک دیجیتال ۱۵-۱

میکرومتر دو فک دیجیتال ۲۰-۵

میکرومتر دو فک دیجیتال۳۵-۲۰

میکرومتر دو فک دیجیتال۵۰-۳۵

 

انواع میکرومتر

میکرومتر دنده

میکرو متر گام

میکرومتر سوراخ

میکرومتر دیجیتا

میکرومتر معمولی

میکرومتر دوتکه

میکرومتر داخل

میکرومتر بیرون

میکرومتر اینسایز

میکرومتر ساده

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود