Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

جوش و برش

دستگاه جوش اینورتر گام الکتریک

 

دستگاه جوش ۲۰۰ آمپر گام الکتریک (جوشا) مدل MINI-EL 202

اینورتر جوشکاری ۲۵۰ آمپر گام الکتریک مدل MINI EL 251

اینورتر جوشکاری ۲۰۰ آمپر با قابلیت جوش سلولزی مدل MINIEL 201 CELL

ماشین برش پلاسما سه فاز گام الکتریک مدل PARS CUT 150TA

اینورتر جوشکاری ۱۶۰ آمپر گام الکتریک مدل ECOWELD 3201

دستگاه جوش میگ ۲۷۰ آمپر سه کار گام الکتریک MULTI ARC 271

دستگاه جوشکاری میگ گام الکتریک ۴۰۰ آمپر مدل PARS MIG SC 503

دستگاه جوشکاری CO2 گام الکتریک ۵۰۰ آمپر مدل REVO MIG SC 1601

دستگاه جوش CO2 گام الکتریک ۳۰۰ آمپر مدل S-MIG 303

دستگاه برش ریلی تک و دو شعله گام الکتریک مدل RAIL CUTTING GAM

دستگاه پیچ جوش گام الکتریک مدل stud welder cd 80 it

دستگاه پیچ جوش گام الکتریک مدل stud welder da 121t

دستگاه پیچ جوش گام الکتریک مدل stud welder da 221

دستگا برش ریلی چند منظوره گام الکتریک مدل super carrier p1

دستگاه جوشکاری میگ ۲۰۰ آمپری مدل mini mig 201

دستگاه جوشکاری میگ ۶۰۰ آمپر گام الکتریک مدل revo mig 2001

جوش میگ ۴۵۰ آمپر گام الکتریک مدل revo mig sp1601

دستگاه جوش میگ ۵۵۰آمپر گام الکتریک pars mig sp601

دستگاه جوش میگ ۴۰۰ آمپر گام الکتریک pars mig sp400

دستگاه جوش میگ۵۰۰آمپر گام الکتریک pars mig sp500

دستگاه جوش میگ ۵۰۰ آمپر گام الکتریک مدل۳arc 501

دستگاه جوش میگ ۵۰۰ آمپر گام الکتریک مدل carry mig 502

دستگاه جوش میگ ۱۶۰ آمپر گام الکتریک مدل mini mig 161

دستگاه برش پلاسما ۱۶۰ آمپری گام الکتریک مدل pars cut 160

دستگاه برش پلاسما ۱۵۰ آمپر گام الکتریک مدل pars cut 150 tw

دستگاه برش پلاسما ۱۵۰ آمپر گام الکتریک مدل pars cut 150

دستگاه برش پلاسما ۱۳۰ آمپر گام الکتریک مدل pars cut 130

دستگاه برش پلاسما ۱۰۰ آمپر گام الکتریک مدل fine cut 101

دستگاه برش پلاسما ۶۰ آمپر گام الکتریک مدل fine cut 60

دستگاه برش پلاسما ۱۴۰ آمپر گام الکتریک مدل fine cut ۱۴۰

دستگاه جوش آرگون ۵۰۰آمپر Dc گام الکتریک هوا خنک مدل carry tig 501 dc

دستگاه جوش آرگون ۴۰۰آمپر Dc گام الکتریک بدون پالس مدل carry tig 401 dc

دستگاه جوش آرگون ۴۰۰آمپر Dc گام الکتریک مدل carry tig 401 dc

دستگاه جوش آرگون ۴۰۰آمپر گام الکتریک مدلpars -digitig psq 400 ac-dc

دستگاه جوش آرگون ۲۵۰ آمپر گام الکتریک مدل pars – digitig psq ac-dc

دستگاه جوش آرگون ۲۰۰ آمپر گام الکتریک مدل MINI TIG 200A-DC

دستگاه جوش تیگ ۱۸۰ آمپر گام الکتریک مدل MINI TIG 202DC

جوش آرگون سه فاز ۲۳۰ آمپر گام الکتریک مدل CARRY TIG 251DC

اینورتر جوشکاری سه فاز۴۰۰ آمپرگام الکتریک با قابلیت کار با الکترود سلولزی و ژنراتور مدل CARRY-EL 5001 G CELL

اینورتر جوشکاری سه فاز ۴۰۰ آمپر گام الکتریک با قابلیت کار با ژنراتور مدل CARRY-EL 5001G

اینورتر جوشکاری سه فاز۵۰۰ آمپر گام الکتریک مدلCARYY-EL502 G

اینورتر جوشکاری ۵۰۰ آمپر گام الکتریک مدلCARRY-EL 502

رکتیفایرجوشکاری۱۰۰ آمپر گام الکتریک مدل PARS-G1002TS

رکتیفایر جوشکاری ۵۰۰ آمپر گام الکتریک مدل PARS EL 633 S

رکتیفایر جوشکاری ۵۰۰ آمپر گام الکتریک مدل PARS EL 502P

اینورتر جوشکاری سه فاز ۴۰۰آمپر گام الکتریک مدل MOBI EL 5001

اینورتر جوشکاری ۲۰۰ آمپر گام الکتریک با قابلیت سلولزی و اتصال به ژنراتور مدلMINI EL 201 CELL G

اینورتر جوشکاری ۲۰۰ آمپر گام الکتریک (جوشا) مدلMINI EL 201

دستگاه برش پلاسما گام الکتریک

رکتیفایر ۲۰۰ آمپر گام الکتریک مدل MINI-EL202G

اینورتر جوشکاری سه فاز ۶۰۰ آمپر گام الکتریک با قابلیت کار با ژنراتور مدل CARRY-EL 601 G

اینورتر جوشکاری سه فاز ۶۰۰ آمپر گام الکتریک مدل MOBI-EL 6001

دستگاه جوش سه فاز ۵۰۰ آمپر گام الکتریک مدل CARRY-EL 503 G

دستگاه جوش CO2گام الکتریک ۲۵۰ آمپر

اینورتر جوشکاری ۲۰۰ آمپر گام الکتریک مخصوص کار با ژنراتور

 

 

 

دستگاه جوش و برش ایران ترانس

دستگاه اینورترجوشکاری الکترود مینی ۲۰۰ آمپر ایران ترانس مدل MINI ARC 200

دستگاه اینورتر جوشکاری الکترود  ۲۰۰ آمپر ایران ترانس مدل IT 200 C

دستگاه اینورتر جوشکاری الکترود سلولزی ۲۲۵ آمپر ایران ترانس مدل IT 225 SE

دستگاه اینورتر جوشکاری الکترود ۲۵۰ آمپر ایران ترانس مدل IT 250 C

دستگاه اینورتر جوشکاری الکترود تک فاز – دو فاز ۲۵۰ آمپر ایران ترانس مدل IT 250

دستگاه اینورتر جوشکاری الکترود تک فاز ۳۰۰ آمپر ایران ترانس مدل IT 300 C

دستگاه اینورتر جوشکاری الکترود تک فاز ۳۵۰ آمپر ایران ترانس مدل IT 350 M

دستگاه اینورتر جوشکاری الکترود سه فاز ۴۰۰ آمپر ایران ترانس مدل IT 400

دستگاه اینورتر جوشکاری الکترود سه فاز ۵۰۰ آمپر ایران ترانس مدل IT 500 C

دستگاه جوش اینورتر آرگون با قابلیت جوشکاری الکترود تک فاز ۲۰۰ آمپر ایران ترانس مدل TIG 200 P

دستگاه جوش اینورتر آرگون با قابلیت جوشکاری الکترود سه فاز ۲۵۱ آمپر ایران ترانس مدل TIG 251 DP

دستگاه جوش اینورتر آرگون با قابلیت جوشکاری الکترود تک فاز ۲۰۰ آمپر آب خنک مدلTIG 200 P – WATR COOL

دستگاه جوش اینورتر آرگون با قابلیت جوشکاری الکترود تک فاز ۲۰۰ آمپر ایران ترانس مدل (TIG 200 P(AC/DC

دستگاه جوش اینورتر آرگون با قابلیت جوشکاری الکترود سه فاز دیجیتال ۳۱۵ آمپر اب خنک ایران ترانس مدل TIG 315 DIGITAL AC/DC -WATER COOL

دستگاه جوش اینورتر آرگون با قابلیت جوشکاری الکترود سه فاز دیجیتال ۴۰۰ آمپر آب خنک ایران ترانس مدل TIG 400 P DC-DIGITAL WATER COOL

دستگاه جوش اینورتر آرگون با قابلیت جوشکاری الکترود سه فاز دیجیتال ۴۰۰ آمپر آب خنک ایران ترانس مدل TIG 400 P  AC/DC-DIGITAL WATER COOL

دستگاه جوش اینورتر زیر پودری سه فاز ۱۲۵۰ آمپر مدل MZ 1250

دستگاه جوش اینورتر میگ – مگ CO2 پرتابل تک فاز ۱۸۰ آمپر ایران ترانس مدل MINI MIG180 Y

دستگاه جوش اینورتر میگ – مگ CO2 با قابلیت جوشکاری الکترود تک فاز ۲۰۰ آمپر مدل MIG200 IGBT

دستگاه جوش اینورتر میگ – مگ CO2 با قابلیت جوشکاری الکترود سه فاز ۲۵۰ آمپر مدل MIG 250 IT

دستگاه جوش اینورتر میگ – مگ CO2 با قابلیت جوشکاری الکترود سه فاز ۳۵۰ آمپر مدل MIG 350 IT

دستگاه جوش اینورتر میگ – مگ CO2 با قابلیت جوشکاری الکترود سه فاز ۴۰۰ آمپر مدل MIG 400 IT

دستگاه جوش اینورتر میگ – مگ CO2 با قابلیت جوشکاری الکترود سه فاز ۵۰۰ آمپر آب خنک مدل MIG 500 IT -WATER COOL

دستگاه جوش اینورتر میگ – مگ CO2 با قابلیت جوشکاری الکترود سه فاز ۶۳۰ آمپر آب خنک مدل MIG ۶۳۰ IT -WATER COOL

دستگاه جوش برش پلاسما تک فاز ۵۰ آمپر ایران ترانس مدل PLASMA 50C

ستگاه جوش برش پلاسما سه فاز ۷۰ آمپر ایران ترانس مدل PLASMA 70C

دستگاه جوش برش پلاسما سه فاز ۱۲۰ آمپر ایران ترانس مدل PLASMA 120C

دستگاه جوش برش پلاسما سه فاز ۱۶۰ آمپر آب خنک ایران ترانس مدل PLASMA 160 -WATER COOL

 

نماینده الکترود یساب

 

شرکت ابزار تراش واحد وارد کننده و نماینده الکترود های ایساب ESAB اصل در ایران همراه با تاییدیه ها و گواهینامه های معتبر از وزارت صنایع و معادن و استاندارد از کشور سازنده مفتخر می باشد همواره در صنعت جوش و برش کشور به فکر بهبود کیفیت و بالابردن کارایی مواد مصرفی باشد به همین منظور الکترود های ایساب را با بالاترین کیفیت ها و نازل ترین قیمت ها به صنایع کشورمان عرضه می دارد

 

 این فروشگاه از ابتدای تاسیس همکاری گسترده خود با صنایع مادر ازجمله  نفت , گاز , پالایش , پتروشیمی  , نیروگاهی , شرکت های فولاد, کارخانجات سیمان و دیگر واحدهای صنعتی آغاز نمود و همچنان افتخار دارد بعنوان شریک تجاری ایشان محسوب گردد .

 

این مجموعه با اخذ نمایندگی و توزیع انحصاری فروش الکترود , فیلر و پودر جوشکاری برند ایساب سو ئـد (ESAB)  کـه  خود بعنوان برند استاندارد شناخته شده و مورد تائید صنایع ایران و جهان طی یک قرن گذ شته محسوب گردیده , توا نسته است همواره کالاهای استاندارد و مورد قبول صنا یع بویژه صنایع   نفت  و گاز و پتروشیمی را دراختیار ایشان قرار دهد.  

 

و در حال حاضر بروی پروژه های عظیم نفت و گاز پارس جنوبی در دست اقدام است حضور دارد و با افتخار توانسته است  نیازهای شرکتهای فعال در فاز های (۹-۱۰) , (۱۵-۱۶) , (۱۷-۱۸) , (۲۰-۲۱) , (۲۲-۲۳-۲۴) , ۱۴ و ۱۹ و ۱۲ پترو پارس سایت (۲) پارس جنوبی  را برآورده سازد .

 

 مهندسین حرفه ای و تحصیلکرده جوش و برش ابزار تجارت با تجربه ای چندین ساله همواره در صدد ارتقای صنعت جوش کشور برآمده اند لذا با تاکید بسیار برصنعت کاران و پیمانکاران عزیز کشور تقاضا دارد همواره برند ESAB اصل خریداری نموده و از خرید ایساب های تقلبی از دلالان جدا خودداری فرمایند برای شناسایی ایساب اصل از تقلبی راههای گوناگونی وجود دارد که علاوه بر گل الکترود راه ساده تر آن در قسمت مقالات سایت ابزار تجارت توسط مهندسین گروه ابزار تجارت آورده شده ضمنا برای دریافت برنامه اندروید ایساب و شناسایی بارکد الکترود ها و پیداکردن کد ایساب در مقایسه AWS  جهانی با فروشگاه تماس تا در اولین فرصت برنامه برای علاقه مندان ارسال گردد.

 

برای کسب اطلاعات تخصصی تر و آگاهی بیشتر در مورد اقلام جوشکاری با شماره های فروشگاه تماس حاصل نمایید و از تجربه مهندسین ما بهرمند گردید.

 

گــروه ابـــزار تراش واحد آمادگی خود را برای عقد قرارداد و همکاری با صنایع کشور اعم از: کارخانجات سیمان , پتروشیمی ها , سازه فلزها , معادن و مخازن گاز, شرکت های تامین کننده , پیمانکاران جوش و … اعلام می دارد .
برای استعلام قیمت ها درخواست های خود را به شماره تماس : ۰۲۱۶۶۷۹۹۳۸۸  ارسال تا در اسرع وقت به در خواست شما رسیدگی به عمل آید.

 

به امید پیشرفت صنعت کشور در سایه حق تعالی.

 

الکترود ایساب

الکترود ايساب E309 L سايز ۲٫۵ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK 67.75 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB –> ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب
 

     
الکترود ايساب E309 L سايز ۳٫۲۵ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK 67.75 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB –> ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب
 

     
الکترود ايساب E309 L سايز ۴ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK 67.75 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB –> ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب
 

     
الکترود ايساب E309 L سايز ۵ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK 67.75 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB –> ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب
 

     
الکترود ايساب E316 L سايز ۲٫۵ ميليمتر  

 
الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK63.35 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB –> ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب
 

     
الکترود ايساب E7018 سايز ۲٫۵ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK 48.00 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

  7018 الکترود ایساب
مشخصات فنی :   

الکترود جوشکاري –> ساخت استرکچر –> ايساب  –> ESAB –> OK 48.00 –> الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB –> ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب
 

     
الکترود ايساب E8018-G سايز ۳٫۲۵ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK 73.15 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB –> ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب
 

     
الکترود ايساب E6010 سايز ۳٫۲۵ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  Pipeweld 6010 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

  الکترود 6010 ایساب
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB –> ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب
 

     
الکترود ايساب ER80S-G سايز ۲٫۴ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK Tigrod 13.09 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB –> ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب
 

     
الکترود جوشکاري ايساب E316 L سايز ۳٫۲۵ ميليمتر  

 
الکترود جوشکاري ايساب

 

اورجینال کد :  OK 63.35

مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

 
الکترود جوشکاري ايساب E316 L سايز ۴ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK 63.35 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

     
الکترود جوشکاري ايساب E316 L سايز ۵ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK 63.35 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

     
الکترود جوشکاري ايساب E7018 سايز ۳٫۲۵ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK 48.00 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

  7018 الکترود ایساب
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

     
الکترود جوشکاري ايساب E7018 سايز ۴ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK 48.00 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

  7018 الکترود ایساب
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

     
الکترود جوشکاري ايساب E7018 سايز ۵ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK 48.00 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

  7018 الکترود ایساب
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

     
الکترود جوشکاري ايساب E8018-G سايز ۲٫۵ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK 73.15 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

     
الکترود جوشکاري ايساب E8018-G سايز ۴ ميليمتر  

  
الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK 73.15 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

     
الکترود جوشکاري ايساب E8018-G سايز ۵ ميليمتر  

  
الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK 73.15 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

     
الکترود جوشکاري ايساب E9018-G سايز ۲٫۵ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK 78.16 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

     
الکترود جوشکاري ايساب E9018-G سايز ۳٫۲۵ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK 78.16 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

 
الکترود جوشکاري ايساب E9018-G سايز ۴ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK 78.16 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

     
الکترود جوشکاري ايساب E9018-G سايز ۵ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK 78.16 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

     
الکترود جوشکاري ايساب E6010 سايز ۲٫۵ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  Pipeweld 6010 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

 الکترود 6010 ایساب
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

     
الکترود جوشکاري ايساب E6010 سايز ۴ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  Pipeweld 6010 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

  الکترود 6010 ایساب
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

     
الکترود جوشکاري ايساب E6010 سايز ۵ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  Pipeweld 6010 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  ژاپن

  الکترود 6010 ایساب
مشخصات فنی :   
الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
     
الکترود جوشکاري ايساب ER316 L سايز ۱٫۲ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK Tigrod 16.30 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

  الکترود ایساب سوئد ESAB
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

     
الکترود جوشکاري ايساب ER316 L سايز ۱٫۶ ميليمتر  

  
الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK Tigrod 16.30 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

  الکترود ایساب سوئد ESAB
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

     
الکترود جوشکاري ايساب ER316 L سايز ۲ ميليمتر  

  
الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK Tigrod 16.30 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

  الکترود ایساب سوئد ESAB
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

     
الکترود جوشکاري ايساب ER316 L سايز ۲٫۴ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK Tigrod 16.30 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

  الکترود ایساب سوئد ESAB
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

     
الکترود جوشکاري ايساب ER316 L سايز ۳٫۲۵ ميليمتر  

  
الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK Tigrod 16.30 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

  الکترود ایساب سوئد ESAB
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

 
الکترود جوشکاري ايساب ER80S-G سايز ۱٫۶ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK Autrod 13.09 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

  الکترود ایساب سوئد ESAB
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

     
الکترود جوشکاري ايساب ER80S-G سايز ۱٫۶ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK Tigrod 13.09 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

  الکترود ایساب سوئد ESAB
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

     
الکترود جوشکاري ايساب ER80S-G سايز ۲ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK Tigrod 13.09 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

  الکترود ایساب سوئد ESAB
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

     
الکترود جوشکاري ايساب ER80S-G سايز ۳٫۲۵ ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK Tigrod 13.09 مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد

  الکترود ایساب سوئد ESAB
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب –> الکترود جوشکاري –> ايساب  –> ساخت سوئد –> جوشکاري ايساب  –> فروش الکترود ايساب در ايران –> نمايندگي الکترود ايساب  –> ESAB-ESAB – ESAB – ESAB – ESAB – ESAB
 

 

الکترود ایساب ESAB دارای کامل ترین مجموعه جوش و برش می باشد ابزار تجارت نماینده لوازم جوش و برش ESAB در ایران می باشد

اين شركت توانايي ارائه تمامي كدهاي الكترود و فيلر Stainless Steel ESAB اصلي را دار است .

فروش الكترود , سيم جوش و پودر جوشكاري ايساب ESAB

الكترود ايساب Carbon Steel-الكترود ايساب Low Alloy Steel

الكترود ايساب Stainless Steel-الكترود ايساب Inconel

الكترود ايساب Monel-الكترود ايساب Aluminium

الكترود ايساب Hardfacing-الكترود ايساب Nickel Base

الكترود ايساب Copper Base-سيم جوش ايساب

سيم جوش ايساب-اينورتر ايساب

فروش انواع الكترود هاي تخصصي ESAB سوئد

فروش انواع فيلر هاي تخصصي ESAB

فروش انواع پودر و استريپ ESAB

 

الكترودهاي(E7018 OK 48.00) و (E7018-1 OK 55.00) ساخت مجارستان و الكترود هاي (E7018-G OK 48.08) و الكترودهاي سري ۸ و ۹ ايساب ESAB ساخت كارخانه كشور سوئد ميباشد .

 

الكترود ايساب OK 48.00 ساخت مجارستان-الكترود ايساب OK 55.00 ساخت مجارستان

الكترود ايساب OK 53.68 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 48.08 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 73.08 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 73.68 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 74.78 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 6010 ساخت برزيل

الكترود ايساب OK 22.46 ساخت برزيل-الكترود ايساب OK 22.47 ساخت برزيل

الكترود ايساب OK 76.18 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 76.28 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 76.96 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 76.98 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 78.16 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 61.30 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 61.35 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 61.80 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 61.81 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 61.85 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 63.30 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 63.35 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 67.13 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 67.15 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 67.45 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 67.50 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 67.60 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 67.70 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 68.15 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 68.17 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 68.25 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 68.53 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 68.55 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 68.81 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 68.55 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 69.33 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 92.05 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 92.15 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 92.26 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 92.35 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 92.45 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 92.55 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 92.86 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 92.18 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 92.58 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 12.64 ساخت سوئد

 

 ** واردکننده انواع مواد مصرفی جوش ESAB  :

 

–     الکترود دستی SMAW       

–     مفتول جوشکاری GMAW

–     سیم جوش آرگون GTAW  

–     سیم جوش توپودری FCAW

–    سیم جوش و فلاکس جوش زیر پودری SAW  

 

** تامین انواع ماشین آلات و دستگاه های جوش و برش  ESAB   :

–   دستگاه  استاندارد جوش

–   دستگاه برش هواگاز و پلاسما

–   دستگاه جوشکاری اتوماتیک

–   دستگاه  CNE  برش

 

** مواد مصرفی جوشکاری ESAB   ( الکترود و سیم جوش )  طبق آنالیز شیمیایی فلز جوش به صورت ذیل ارائه  می شود :

 –    فولادهای کربنی        LOW ALLOY AND MILD STEEL

–    فولادهای زنگ نزن STAINLESS STEEL       

–    سخت کاری سطحی HARDFACING   

–    پایه نیکل NICKEL BASE ALLOYS     

–    چدن   CAST IRON

–    الومینیوم ALUMINIUM ALLOYS    

–   آلیاژهای مس COPPER AND COPPER ALLOYS  

 

اطلاعات بیشتر در مورد الکترودها

تأثیر قطر الکترود و شدت جریان مصرفی بر عمق نفوذ جوش

تأثیر آمپر بر عمق نفوذ و گرده ی جوش :

شدت جریان مقدار نفوذ جوش را کنترل می کند و به جز موارد استثنایی ، جریان با نفوذ رابطه ی مستقیم دارد . تغییر جریان مقدار ولتاژ را نیز تحت تأثیر قرار می دهد . در طول قوس ثابت ، با افزایش جریان ، ولتاژ نیز افزایش می یابد . از جنبه های تکنولوژیکی ، جریان جوشکاری افزایش قابل توجهی بر روی عمق نفوذ جوش دارد ولی افزایش آن بیش از یک مقدار معین باعث می شود که سطح گرده ی جوش رضایت بخش نباشد . به ازای ضخامت معین از قطعات ، جریان حداکثری وجود دارد که بهترین نفوذ را با سطح گرده ی صاف و یکنواخت ارائه می دهد .

بر اثر افزایش شدت جریان ، بازده ی انرژی برگشت افزایش یافته و سهم بیشتری از حرارت ورودی صرف ذوب فلز در منطقه تحت جوشکاری می گردد . همچنین به علت افزایش شدت جریان ، قطر ستون نیز افزایش می یابد به همین دلیل نفوذ جوش و بستر جوش به نسبت افزایش بازده و قطر ستون قوس بیشتر می گردد .

چنانچه شدت جریان بیش از اندازه کم باشد ، گرمای کافی برای ذوب کردن ورق ها تأمین نمی شود و نفوذ کافی نیست . چنانچه شدت جریان بیش از اندازه زیاد باشد گرمای زیادی به ورق ها داده می شود در نتیجه ممکن است نفوذ بالا بوده و باعث سوراخ شدن قطعه کار شود .

سه نوع عمق در جوشکاری مد نظر قرار می گیرد :

الف ) عمق ذوب : فاصله ی سطح کار یا سطح شکاف تا مرز جامد و مایع در حوضچه ی جوش و یا میزان وسعت پیشرفت ذوب در دیواره ها است .

ب ) عمق نفوذ اتصال : فاصله ی سطح ورق تا ته حوضچه یا مرز تحتانی است که ذوب انجام گرفته است .

ج )  عمق نفوذ ریشه ی اتصال : در جوش ای پخ سازی شده یا شکاف دار فاصله ی ریشه ی شکاف تا ته حوضچه ی جوش یا مرز تحتانی حوضچه ی جوش را عمق نفوذ ریشه ی اتصال گویند .

عمق نفوذ اتصال متأثر از چندین فاکتور است که مهمترین آن ها حرارت داده شده به موضع جوش است . به عنوان مثال ، افزایش شدت جریان الکتریکی باعث عمیق تر شدن عمق نفوذ اتصال می شود  فاکتور های دیگری که قابل اندازه گیری باشند عبارتند از : سرعت پیشرفت جوشکاری ، قطبیت الکترود ، نوع پوشش الکترود یا پودر جوش ، نوع گاز محافظ ، طرح اتصال و زاویه ی الکترود با سطح کار .

تأثیر قطر الکترود بر عمق نفوذ :

در انتخاب صحیح اندازه ی الکترود ، مهارت و تجربه جوشکار ، ضخامت اجسامی که جوشکاری می شوند و اندازه ی آن ها نقش دارد . اگر قطر الکترود کوچک باشد ، سرعت رسوب یا سرعتی که فلز جوش به جوش اضافه می شودکمتر است . با الکترود های قطر کم ، جوش های قابل قبولی روی ورق های ضخیم می توان ایجاد کرد . ولی اغلب نیاز به زمان زیادی دارند .

اگر قطعات کوچک و نازک را با الکترود های قطر بزرگ جوشکاری کنیم ، قطعات بسیار داغ می شوند .

. برای تعیین اینکه جوش خیلی داغ است یا نه ، به شکل لبه هایی که به دنبال حوضچه ی مذاب جوش ایجاد شده اند نگاه کنید . و اندازه ی آن ها نقش دارد . اگر قطر الکترود کوچک باشد ، سرعت رسوب یا سرعتی که فلز جوش به جوش اضافه می شودکمتر است . با الکترود های قطر کم ، جوش های قابل قبولی روی ورق های ضخیم می توان ایجاد کرد . ولی اغلب نیاز به زمان زیادی دارند .

اگر قطعات کوچک و نازک را با الکترود های قطر بزرگ جوشکاری کنیم ، قطعات بسیار داغ می شوند.

حوضچه مذاب

موج های گرد نشان می دهند که خنک شدن جوش یکنواخت بوده و حرارت بیش از اندازه نبوده است . موج های نوک تیز نشان می دهند که سرعت خنک شدن فلز جوش به دلیل حرارت زیاد ، خیلی پایین است . حرارت بیش از حد باعث سوختگی می شود که تعمیر آن مشکل است .

برای حل مشکلات داغ شدگی ، جوشکار می تواند شدت جریان را کم نماید ، از قوس کوتاهتر استفاده کند ، سرعت جوشکاری را بالا ببرد و یا از مبرد و یا الکترود کوچکتر با شدت جریان کمتر استفاده نماید .

عمق نفوذ اتصال متأثر از چندین فاکتور است که مهمترین آن ها حرارت داده شده به موضع جوش است . به عنوان مثال ، افزایش شدت جریان الکتریکی باعث عمیق تر شدن عمق نفوذ اتصال می شود  فاکتور های دیگری که قابل اندازه گیری باشند عبارتند از : سرعت پیشرفت جوشکاری ، قطبیت الکترود ، نوع پوشش الکترود یا پودر جوش ، نوع گاز محافظ ، طرح اتصال و زاویه ی الکترود با سطح کار .

افزایش قطر سطح الکترود باعث افزایش رسوب گذاری سطح مقطع جوش می شود .

اثر قطر الکترود

هر الکترود باید در رنج جریان ( آمپر ) خاصی به کار برده شود .

Electrode-Ameprage-chart

جوشکاری با جریان خیلی پایین باعث ذوب و پایداری ضعیف قوس خواهد شد . جوش دارای نا خالصی های سرباره و گاز خواهد شد ؛ زیرا فلز جوش به مدت کافی روان نبوده تا پوشش الکترود وارد واکنش شود . همچنین فلز جوش نفوذ کمی در فلز پایه داده و یا اصلا نفوذ ندارد . با جریان خیلی پایین ، طول قوس خیلی کوتاه خواهد بود . قوس خیلی کوتاه باعث چسبیدن و کوتاه شدن الکترود می شود .جریان جوشکاری محدود به ظرفیت حمل جریان مغزه ی الکترود است .

با افزایش جریان ، دمای سیم به دلیل مقاومت الکتریکی افزایش می یابد .

پیش گرم شدن شدن الکترود باعث می شود که بعضی از عناصر شیمیایی پوشش خیلی زودتر بسوزند . از دست رفتن توازن بین عناصر پوشش ، باعث ضعف پایداری قوس می شود . این شرایط باعث پاشش مک و ناخالصی های افزایش پاشش به دلیل بلند تر شدن قوس نیز رخ می دهد . خط جوش که با شدت جریان بالا ایجاد شده پهن  ، صاف با نفوذ زیاد می باشد . پاشش ها زیاد و اغلب دارای سختی زیادی هستند . شدت جریان بسیار زیاد باعث تغییر رنگ ، ترک ، قرمز شدن و سوختن الکترود می شود .

افزایش قطر الکترود باعث کاهش مقاومت الکتریکی در برابر عبور جریان می شود که طبق رابطه ی  V=IR در ولتاژ ثابت ، کاهش مقاومت الکتریکی باعث افزایش جریان الکتریکی می شود که این موضوع باعث افزایش عمق نفوذ می گردد .

 

اشنایی با الکترودها

آشنایی با الکترودها

چنانچه بخواهیم دو قطعه فلز را به هم جوش داده و یا شکافی را بوسیله عمل جوش کاری پر کنیم از فلز دیگری استفاده می شود که انرا الکترود یا سیم جوش می نامند.

الکترود در جوش کاری با قوس الکتریکی عبارت است از یک میله ی فلزی که اطراف انرا پوششی از ترکیبات شیمیایی بخصوصی متناسب با نوع مصرف ان احاطه کرده است .انواع پوششها بسته به نوع فلز مورد جوش کاری و نیز مراحل مختلف جوش کاری متفاوت می باشند و برای جوش کاری ضروری است که انها را شناخته وموارد استفاده صحیح انها را نیز از هم دیگر تمیز دهد .

طبقه بندی الکترودها

طبقه بندی الکترودها از لحاظ جنس فلز :

به طور کلی الکترودها از لحاظ جنس فلز به پنج گروه تقسیم می شوند :

۱-الکترودهای اهنی                                                 hild steel

۲-الکترودهای چدنی                                                    cast iron

۳-الکترودهای الیاژهای فولادی                        special alloy steel

۴-الکترودهای فولادهای پرکربن                     high carbon steel

۵-الکترودهای غیر اهنی                                   none ferrouse

از انجایی که اکثر جوشکاری ها روی اهن و الیاژهای ان انجام می گیرد لذا الکترودهایی که برای اهن مصرف می شوند نسبت به انواع دیگر زیادترند . الیازهای فولاد در جوشکاری فولادهی مختلف و الکترودهای غیر اهنی برای جوشکاری فلزات مختلف از قبیل :الومینیم – مس – برنز –برنج و …  مورد مصرف دارند .برای جوشکاری دو قطعه فلز به یکدیگر معمولا از الکترودهایی استفاده می شود که جنس انها با فلز مبنا یکی باشد  .

الکترودها نه تنها نسبت به فلزات مختلف متفاوتند بلکه نسبت به نوع جریان وحالتهای گوناگون جوشکاری و مقدار نفوذ جوش نیز انواع مختلف دارند . چنانچه الکترود ها نسبت به نوع کار صحیح انتخاب نشوند ماکزیمم مقاومت و استقامت را در برا بر فساد تدریجی نداشته و در بعضی موارد باعث شکنندگی فلز نیز خواهند شد .البته استثناهایی نیز وجود دارد که برای انها الکترودها ی ویژه ای تهیه شده است .مانند اتصال قطعات برنج و چدن یا برنج و اهن به یکدیگر .                                                                                                                                 

 

تقسیم بندی الکترودهای فلزی از نظر نوع پوشش :

بطور کلی الکترودهای فلزی به دو دسته تقسیم می شود:

الکترود های پوشش دار والکترود های بدون پوشش.

الکترود های پوشش دار:

پوشش این نوع الکترود ها از ترکیبات شیمیایی متنوعی است که مقداری از انها معین ومقداری دیگر نا مشخص می باشند .علت مشخص نبودن بعضی ترکیبات الکترد ها به دلیل ارزش اقتصادی انها است که کارخانه سازنده فرمول کامل الکترود های خود را محرمانه نگداری می کند. مهمترین ترکیبات شیمیایی پوشش این نوع الکترودها عبارتند از : سولفورید – فرومنگنز – دی اکسید تیتانیم- کربنات کلسیم- سیلیکات های مختلف- و غیره . 

برای چسبندگی انها به سیم جوش از سیلیکات سدیم استفاده می کنند و تمام ترکیبات شیمیایی پوشش الکترودها هر کدام به تنهایی نقش مهمی را در جوشکاری ایفا می کنند که مهمترین انها محافظت ناحیه جوش از اکسیداسیون ، یکنواخت و پایدار کردن قوس الکتریکی و ایجاد ترکیبات معین در ناحیه جوش می باشند. پوشش الکترودها از نظر کلی به دو گروه اصلی تقسیم می شوند : 

۱-   پوشش های پایدار کننده یا پوشش های نازک .

۲-پوشش های کیفی یا پوشش های ضخیم .

پوشش های پایدار کننده :

عناصری که این پوشش ها را تشکیل می دهند فضای قوس الکتریکی را یونیزه نموده و جوشکاری با جریان متناوب را اسنتر می نماید. بهترین و مطمئن ترین عنصر برای این کار پتاسیم می باشد که در سنگهای معدنی طبیعی ( گرافیت فلدسپات ) و بصورت شیمیایی (کرومات پتاسیم و دی کرمات پتاسیم ، پتاس و شوره ) یافت می شود.

     

به دلیل نازک بودن این پوشش ها امکان نفوذ اکسیژن و ازت هوا به ناحیه مذاب جوش همیشه وجود داشته و باعث ترد شدن نسبی جوش می گردند لذا استفاده انها در جوشکای های غیر حساس بلا مانع خواهد بود .

پوشش های کیفی :این پوشش ها گاز و سرباره برای محا فظت فلز از نفوذ اکسیژن و ازت هوا تشکیل داده و نیز آلیاژهای مناسب را در ناحیه مذاب وارد می کنند در نتیجه استفاده از این نوع الکترودها خواص مکانیکی پیوند جوش معمولا بالا تر از خواص فلز مبنا می گردد .

این پوشش ها دارای خواص زیر هستند :

۱_ هنگام ذوب ،سرباره و گازهای محافظ تولید می کنند .

۲_ قوس الکتریکی پایدار وپیوسته می گردد .

۳_ سرباره و تفاله جوش دارای خاصیت احیا کنندگی می باشند

۴- تفاله جوش دارای خاصیت انقباضی بیشتری نسبت به فلز مبنا بوده  ودرنتیجه به راحتی از روی گرده جوش جدا می شوند

۵_ در جوشکاری های عمودی و بالای سر، تفاله به سرعت منجمد می شود و در نتیجه از سقوط مواد مذاب بر اثر جاذبه زمین جلو گیری می کنند.

تقسيم بندي اكترودهاي پوششدار بر اساس تركيبات شيميايي پوشش ها :

۱-  الكترودهاي اسيدي يا گرم:

الكترودهاي اسيدي الكترودهايي هستند كه موارد استعمالشان در درزهاي بسته،مانند اتصالات سپري  مي باشند. با اينكه در زمره الكترودهاي مرغوب به شمار مي آيند لكن اكثر جوشكارها از كار كردن با اين الكترودها امتناع مي ورزند زيرا شكل ظاهري جوش يكنواخت نبوده و در موقع كار جرقه هايي به اطراف پراكنده مي كند. علت اينكه نمي توان از آنها در درزهاي باز استفاده نمود،اولا” نسبت به الكترودها ي هم قطر خود احتياج به شدت جريان زيادي داشته ثانيأ قطرات مذاب آنها ريزند و ريز بودن قطرات مذاب باعث سوزاندن لبه هاي قطعه كار مي گردد. سرباره حاصل از جوشكاري اين الكترودها خاصيت اسيدي دارند. مقاومت كششي جوش حاصل از اين الكترودها كمتر از الكترودهاي روتايلي بوده اما افزايش طول و استحكام ضربه اي آنها بيشتر است.

۲-   الكترودهاي بازي يا قليايي (آهكي يا سرد):

اين نوع الكترودها با اينكه محاسن زيادي از نظر جوشكاري دارند. چنانچه بطور صحيح بكار برده نشوند گرده جوش معايب زيادي پيدا كرده و از جمله تمامي آن متخلخل و در انتهاي آن حفره بزرگي ايجاد مي گردد. با توجه به نفوذ خيلي خوب آنها بيشتر در پاسهاي اول جوشكاري مورد استفاده قرار مي گيرند در جوشكاري به حالت عمودي سرعت جوش آنها بيشتر از ساير الكترودها است فلز جوش حاصل از اين نوع الكترودها هيدرو‍‍ژن كمتري داشته و معمولأ در درجات حرارت پايين از استحكام خوبي برخوردار است در مقايسه با ساير الكترودها احتمال ترك خوردن گرم يا سرد با الكترودهاي آهكي كمتر است. از اين نظر در جوشكاري فولادهاي ساختماني پر منگنز، مخازن تحت فشار و امثال آنها نسبت به ساير الكترودها ارجعيت دارد.

۳-الكترودهاي دي اكسيد تيتانيم يا روتيلي:

اين نوع الكترودها كه مقدار قابل توجهي دي اكسيد تيتانيم در تركيبات پوششي خوردارند الكترودهايي هستند كه شروع جوش و مصرف آساني داشته و براي حالتهاي مختلف جوشكاري بسيار مناسب اند. گرده جوش اين الكترودها داراي خاتمه ظريف بوده و افت فلز از نظر پاشيدگي كم مي باشد. نفوذ اين الكترودها متوسط و قوس الكتريكي آنها آرام است. برخي از اين الكترودهاي براي جوشكاري عمودي از بالا به پايين بكار برده ميشوند.

۴-الكترودهاي سلولزي:

اين نوع الكترودها داراي نفوذ بسيار زياد بوده و براي جوشكاري حالات مختلف مناسب مي باشند. سرباره آنها نازك بوده و به راحتي از روي گرده جوش كنده ميشوند. جوش حاصل از اين نوع الكترودها داراي خواص مكانيكي خوبي بوده و از نظر آزمايش راديوگرافي نتيجه خوبي دارند. ماده اصلي تشكيل دهنده پوشش آنها سلولز است كه موقع جوشكاري توليد گاز محافظ ميكند. اين الكترودها داراي دود زياد بوده و سطح جوش ناهموار و خشن است.

۵-الكترودهاي اكسيدي:

پوشش اين نوع الكترودها بيشتر از اكسيد آهن و اكسيد منگنز تشكيل ميشود. تفاله جوش براحتي از روي گرده جوش كنده ميشود. از آنجايي كه فلز جوش اين الكترودها سيال است لذا بيشتر براي اتصالات گوشه اي و درزهاي بسته مورد مصرف دارند. اين الكترودها در جاهايي كه ظاهر جوش بر كيفيت آن ارجعيت دارند مورد استفاده قرار مي گيرند.

۶-الكترودهاي مركب:

علاوه بر پوشش هاي مذكور از مخلوط كردن مواد مختلف نيز پوشش هاي مركبي با خواص گوناگون حصل ميشود. مانند پوشش هاي اسيدي- روتايلي يا روتايلي- قليايي كه براي فولادهاي با مقاومت زياد مناسب ترين الكترود مي باشند.

 

تقسيم بندي الكترودها از نظر ضخامت پوشش:

چنانچه قطر پوشش الكترود را با D و قطر ميله الكترود را با d نمايش دهيم تقسيم بندي هاي زير از نظر پوشش معمول است:

۱-پوشش نازك                                                           

۲-پوشش متوسط

۳-پوشش ضخيم

۴-پوشش خيلي ضخيم

شناسايي الكترودها:

براي سهولت كار و چگونگي اجراي الكترودها بطور كلي الكترودها را بوسيله رنگ يا خال رنگ و يا طلايي كه روي جعبه آنها حك يا نوشته شده است، شناسايي ميكنند.

 

هدف از ایجاد لکه رنگی روی الکترود چسب شناسایی سریع است .وقتی الکترود در الکترود گیر باشد ،باز هم این لکه به اسانی دیده می شود.

 

معمولأ هر یک از کشورهای صنعتی روش خاصی را با توجه به مراتب فوق در شناسایی و نحوه استفاده از الکترودهای ود بکار می برند. لذا جهت آشنایی با انواع الکترودهای بعضی از کشورهای صنعتی در زیر نحوه شناسایی برخی از آنها توضیح داده میشود:

 

شناسایی الکترودها از طریق حروف یا اعداد:

۱-طبقه بندی الکترودهای آمریکایی :

انجمن جوشکاران آمریکا که علایم اختصاری الکترودهای آمریکایی را تحت قوانین ویژه ای تهیه و تعیین کرده است و کارخانجات سازنده الکترود نیز عضو انجمن مذکور می باشند روی جعبه الکترودها علامتA.W.S یعنی American Weiding Society را حک کرده اند. همچنین انجمن آزمایش فلزات نیز با انجمن مذکور همکاری داشته و غیر از علایم فوق، علایم دیگری نیز روی جعبه های الکترودها دیده میشود که عبارتند از: A.S.T.M یعنی American Society Testing Materials غیر از علایم فوق علامت دیگری نیز وجود دارد که با هر کدام از آنها روش یا نوع بخصوصی می باشند.مثلا        E-6010 که این علامت به شرح زیر رده بندی می گردد:

حرف E یعنی الکترود جوش برق، عدد اول که همیشه یک عدد دو یا سه رقمی می باشد نشان دهنده اتحکام کششی فلز الکترود، عدد دوم که یک عدد یک رقمی است نشان دهنده حالت جوش و بالاخره عدد سوم که باز عددی است یک رقمی صفات مشخصه جوش را معلوم می کند.

عدد دورقمی اول: مثلأ ۶۰ که نشان دهنده استحکام کششی فلز الکترود است باید در عدد ۱۰۰ ضرب شود تا استحکام کششی جنس الکترود را بر حسب پوند بر اینچ مربع بیان کند در سیستم متریک کافی است عدد ۶۰ را در عدد ۷/۰ ضرب نمود تا استحکام کششی فلز الکترود بر حسب کیلو گرم بر میلی متر مربع به دست آید.

از آنجایی که ر کشورهای صنعتی اروپایی و در کشور ایران فولادها را براساس استحکام کششی آنها طبقه بندی می کنند در نتیجه چنانچه دو رقم سمت چپ علایم مذکور عدد ۶۰ باشد یعنی اینکه فلز این نوع الکترودها از فولاد ساخته شده است و اگر دو رقم سمت چپ علامت مذکور ۷۰ باشد یعنی جنس الکترود از فولاد می باشد.

عدد دوم :حالت جوش را بیان می کند و در این مرتبه عدد مورد نظر همیشه اعداد ۱ و۲ و۳ می باشند الکترودهایی که عدد دوم آنها رقم ۱ باشد می توانند در تماس حالات جوش مورد استفاده قرار گیرند. الکترودهایی که عدد دوم آنها عدد ۲ باشد فقط در حالات سطحی و افقی می توان از آنها استفاده کرد و بالاخره اگر عدد دوم آنها ۳ باشد یعنی اینکه از این الکترودها فقط در حالت سطحی می توان استفاده کرد.

عدد سوم: خصوصیات ظاهری گرده جوش و روش بکار بردن الکترودها را نشان می دهد و این علامت معمولأ از رقم صفر شروع و به رقم ۸ خاتمه می یابد و در نتیجه خصوصیات الکترودها را به شرح زیر بیان میکند:

الف- اگر عدد سوم رقم صفر باشد موارد استعمال الکترودها تنها در ژنراتور با قطب معکوس می باشد. به استثناء الکترودهایی که علایم آنها به اعداد ۲۰ یا ۳۰ ختم میشوند که این دو گروه الکترودها با هر دو قطب جریان مستقیم قابل جوشکاری هستند. نفوذ این الکترودها زیاد، شکل گرده جوش تخت یا مقعر و درجه سختی جوش زیاد است.

تذکر: نمای جوش از لحاظ محدب، مقعر یا تخت بودن تنها در اتصال سپری و زاویه ای مشخص می باشد در غیر این صورت در روی ورق صاف یا اتصالات لب به لب همه الکترودها دارای گرده جوش محدب خواهند بود.

ب- چنانچه علامت آخر عدد ۱ باشد یعنی اینکه این الکترودها قابل جوشکاری با جریان مستقیم با قطب معکوس می باشند. شکل ظاهری این جوشها صاف و در بعضی مواقع کمی مقعر و درجه سختی آنها زیاد است. موارد استعمال این نوع الکترودها معمولأ در مواقعی است که قطعه جوش شده نیاز به استقامت زیادی در برابر فشارهای وارده داشته باشد.

ج- چنانچه علامت آخر عدد ۲ باشد یعنی اینکه این الکترودها قابل جوشکاری با جریان متناوب و جریان مستقیم با قطب مستقیم می باشند. نفوذ این نوع الکترودها متوسط، سختی جوش کمتر از گروه قبلی بوده و ظاهر جوش محدب و در بعضی مواقع تخت است.

د- چنانچه علامت آخر ۳ باشد یعنی اینکه این الکترودها قابل جوشکاری با جریانهای متناوب و مستقیم می باشند. این الکترودها دارای قوس الکتریکی آرام و نفوذ کم هستند شکل گرده جوش آنها معمولأ محدب می باشد.

ه- چنانچه علامت چهارم عدد ۳ باشد یعنی اینکه این الکترودها قابل جوشکاری با جریان متناوب و جریان مستقیم می باشند. موارد استعمال این نوع الکترودها در شکافهای عمیق و یا در جاهایی است که نیاز به ساختن چندین گرده جوش روی هم باشد.

و- چنانچه علامت و چهارم عدد ۵ باشد نشان دهنده این است که در ترکیبات پوشش این الکترودها هیدروژن کم مصرف شده است. که برای شکافهای باز و پاسهای او مناسب اند. شکل گرده جوش این نوع الکترودها محدب و تنها با جریان مستقیم و قطب معکوس قابل جوشکاری می باشند. درجه سختی جوش در این الکترودها کم و در جوش نفوذ آنها بسیار زیاد و دارای قوس الکتریکی بسیار آرام می باشند.

ز- چنانچه علامت آخر عدد ۶ باشد یعنی اینکه صفات مشخصه جوش نظیر گرده قبلی است با این تفاوت که با جریان متناوب قابل جوشکاری می باشند و در  بعضی مواقع می توان از قطب معکوس ژنراتور استفاده کرد.

همچنین چنانچه علامت آخر عدد ۷و۸ باشد نشان دهنده این است که در ساخت این الکترودها پودر آهن بکار رفته است. با این تفاوت که الکترودی که عدد آخر آن ۸ است الکترود کم هیدروژنه می باشد و در استفاده از این الکترود باید از جریان متناوب و مستقیم با قطب معکوس استفاده کرد.

علاوه بر این شماره آخر الکترودها نیز مشخص کننده ترکیب شیمیایی الکترودها نیز می باشند که به صورت زیر می توان آنها را طبقه بندی کرد:

۰ پوشش پر سلولز و کربنات سدیم

۱ پوشش پر سلولز و کربنات پتاسیم

۲ پوشش پر تیتان و کربنات سدیم

۳ پوشش پر تیتان و کربنات پتاسیم

۴ پوشش پر تیتان و پودر آهن

۵  پوشش کم هیدروژنه

۷ پوشش کم هیدروژنه

۸ پوشش کم هیدروژنه و حاوی پودراهن

با توجه به نکات فوق می توان از روی علائم روی جعبه موارد استعمال الکترودهای آمریکایی را مشخص نمود.

 

۲- طبقه بندی الکترودهای انگلیسی:

براساس استاندارد BS-630 انگلیسی کدهای طبقه بندی الکترودها از دو قسمت اجباری و اختیاری تشکیل می گردد.

الف) قسمت اجباری:

قسمت اجباری از قسمتهای زیر تشکیل یافته است:

۱-حرف E به معنای الکترود پوشش دار قوس الکتریکی

۲- یک عدد دو رقمی نشان دهنده استحکام کششی و تنش تسلیم فلز جوش بر حسب N/mm ۲

۳- یک عدد دو رقمی بیان کننده مقادیر افزایش طول و مقاومت در برابر ضربه فلز جوش

۴- حرف یا حروف مربوط به نوع پوشش الکترود

ب) قسمت اختیاری:

قسمت اختیاری از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

۱-یک عدد سه رقمی برای راندمان اسمی الکترود

۲- یک عدد یک رقمی بیان کننده حالات جوشکاری

۳- یک عدد یک رقمی بیان کننده شدت جریان و شرایط ولتاژ توصیه شده

۴- حرف H برای الکترودهای با هیدروژن کنترل شده

 

 

* چنانچه عدد مذکور ۱ باشد یعنی اینکه قابل جوشکاری در تمامی حالات است.

* چنانچه عدد مذکور ۲ باشد یعنی تمامی حالات جوشکاری به استثنای حالت عمودی ار بالا به پایین

* چنانچه عدد مذکور ۳ باشد یعنی حالت تخت برای جوشهای لب به لب، تخت، افقی و عمودی و برای جوشهای گوشه ای

* چنانچه عدد مذکور ۴ باشد یعنی اینکه قابل جوشکاری فقط در حالت تخت

* چنانچه عدد مذکور ۵ باشد یعنی حالات تخت، عمودی از بالا به پایین برای جوشهای لب به لب، افقی و عمودی برای جوشهای گوشه ای

* چنانچه عدد مذکور ۶ باشد یعنی قابل جوشکاری در هر حالت یا ترکیب حالات مختلف که در بالا طبقه بندی نگردیده است.

در مورد شدت جریان و شرایط ولتاژ باید با توجه به جدول زیر عمل نمود:

برای روشن شدن موارد فوق به مثال کلی زیر اکتفا می شود :

E     ۵۱   ۳۳   B   ۱۶۰   ۲    ۰      H

E الکترود پوشش دار قوس الکتریکی_دستی

۵۱ مقاومت کششی نش تسلیمی بر حسب نیوتن بر میلی متر مربع

۳۳ افزایش طول بر حسب درصد و مقاومت ضربه ای

B   روپوش از نوع اهکی

۱۶۰ راندمان الکترود

۲  جوشکاری در تمام حالات به جز عمودی از بالا به پایین

۰      جریان مستقیم و قطب توصیه شده به وسیله ی سازنده

H    هیدروژن کنترل شده

 تذکر:در مورد اعداد دو رقمی مربوط به مقاومت کششی و تنش تسلیمی باید دو عدد مورد نظر را در ۱۰ ضرب نمود تا مقاومت کششی آن بر حسب نیوتن بر میلی متر مربع حاصل شود.

 

۳- طبقه بندی الکترودهای آلمانی:

الکترودهای آلمان براساس برگ فرم شماره ۱۹۱۳ آن کشورDIN 1913 به شرح فوق طبقه بندی می شوند.

حرف مشخص کننده پوشش       عدد یک رقمی   عدد دو رقمی

دو طبقه بندی فوق حرف E به معنای الکترود پوشش دار عدد دو رقمی اول نشان دهنده مقاومت کششی و تنش تسلیمی فلز الکترود عدد دوم نشان دهنده افزایش طول و مقدار ضربه فلز جوش- عدد سوم نمایشگر حالات جوشکاری حروف آخر بیانگر نوع پوشش شیمیایی الکترود می باشند. در مورد حالات جوشکاری:

عدد ۱ یعنی قابل جوشکاری در تمامی حالات

عدد ۲ قابل جوشکاری در تمامی حالات به استثنای عمودی سرازیر

عدد ۳ یعنی جوشکاری لب به لب و گوشه ای تخت و گوشه ای افقی

عدد ۴ یعنی جوشکاری در حالات لب به لب و گوشه ای تخت  خواهد بود

 

۴- طبقه بندی الکترودهای ایرانی:

در مورد طبقه بندی الکترودهای ایرانی می توان به نحوه طبقه بندی الکترودهای ساخت کارخانجات الکترودسازی آما اکتفا کرد. الکترودهای متنوعی که در این کرخانجات ساخته میشوند بصورت خال رنگهای مختلف در انتها و کناره انتهایی الکترودها تقسیم بندی گردیده اند.

الف- الکترودهای سلولزی برای فولادهای غیر آلیاژی:

ب- الکترودهای روتایلی برای فولادهای غیر آلیاژی:

ج- الکترودهای آهکی برای فولادهایی با مقاومت کششی بالا و غیر آلیاژی:

د- الکترودهای کم آلیاژی برای فولادهای با مقاومت کششی زیاد و فولادهای مخصوص:

ه- الکترودهای جوشکاری کم آلیاژ و مقاوم در برابر حرارت:

 

 

شناسایی الکترودها بوسیله رنگ:

الکترودها را علائم حک شده روی جعبه آنها و یا بوسیله رنگی که در سطح مقطع الکترود و یا بصورت خال در قسمت بدون پوشش آن گذاشته میشود شناسایی میکنند.

مقایسه الکترود های پوشش دار و بدون پوشش:

برای اگاهی از اهمیت انواع پوشش های مختلف شیمیایی الکترودها ، ذیلا الکترودهای پوشش دار با الکترودهای بدون پوشش در بعضی از موارد مقایسه می گردند:

انتخاب الکترود مناسب:

انتخاب نوع الکترود علاوه بر نوع جریان مصرفی به عوامل زیر بستگی دارد:

۱- کیفیت محل جوش

۲-  ترکیب شیمیایی فلز مبنا

۳- وضعیت جوشکاری: الکترودهایی که برای جوشکاری در حالات عمودی یا بالای سر انتخاب میشوند انواع آنها به مراتب محدودتر از جوشکاری در حالات تخت و افقی می باشد.

۴- شرایط کاربردی یعنی اینکه نوع الکترودهایی که برای ظاهر تمیز بکار برده میشود با الکترودی که برای استحکام زیاد بکار برده میشود متفاوت خواهد بود.

۵- میزان نفوذ یا عمق نفوذ جوش در قطعه کار

۶- هزینه جوشکاری

۷- مهارت جوشکار

گاهی اوقات علاوه بر نوع الکترود اندازه الکترود نیز از نظر اقتصادی و سرعت عمل جوشکاری حائز اهمیت است.

الکترودهای ذغالی:

جوشکاری با الکترود ذغالی:

با وجود اینکه روشهای جوشکاری با الکترودهای فلزی مورد استعمال بیشتری دارند اما در بعضی موارد استفاده از الکترودهای ذغالی مزایای بیشتری را دارا می باشند.

 

 

جوشکاری با الکترود ذغالی چیست؟

جوشکاری با الکترود ذغالی فرایندی است که در آن عمل ذوب بوسیله حرارت ایجاد شده از قوس الکتریکی که بین الکترود ذغالی و قطعه کار ایجاد میشود انجام میشود. قوس ایجاد شده بوسیله الکترود ذغالی فقط به عنوان یک منبع حرارتی انجام وظیفه می کند. برخلاف جوشکاری با الکترودهای فلزی که در آن قوس الکتریکی فلز مذاب الکترود را روی کار منتقل می کرد، در اینجا خود الکترود اصولأ ذوب نمیشود. اگر برای فلز جوش دادنی به فلز جوش زیادی احتیاج باشد در این صورت از سیم جوش استفاده میشود. این سیم جوش بوسیله حرارت قوس الکتریکی ذوب شده و درز قطعه کار را پر میکند.

جوشکاری بوسیله الکترود ذغالی و با جریان مستقیم:

تمام ماشینهای جریان مستقیم که برای جوشکاری ساخته شده اند می توانند جریان لازم برای جوشکاری با الکترود ذغالی را تأمین کنند. برای اینکه نتیجه رضایت بخش تری بدست آید بهتر است از ژنراتور با ولتاژ زیاد استفاده شود زیرا در این روش به جوشکاری با قوس بیشتری نیاز داریم.

مقدار شدت جریان: انتخاب قطر الکترود بسته به شدت جریانی دارد که برای انجام کار مورد نیاز است و نیز مقدار شدت جریان بستگی به ضخامت صفحات فلزی جوش دادنی دارد. در هر صورت پس از انتخاب صحیح شدت جریان باید قبلا مقداری تمرین کرد و ضمن تمرین مشاهده خواهد شد که اگر شدت جریان زیاد باشد نوک الکترود به سرعت می سوزد و فلز جوش دادنی نیز به شدت گرم میشود. اگر نوک الکترود گداخته بیشتر از یک چهارم اینچ باشد نشان دهنده شدت جریان بیش از مورد نیاز می باشد.

چنانچه شدت جریان صحیح انتخاب شود قوس الکتریکی مرتب و ارام و پیوسته خواهد بود

 

انتخاب قطب: برای انجام جش با الکترود ذغالی بوسیله ماشینهای جریان مستقیم باید از قطب مستقیم ژنراتور استفاده کرد. اگر ماشینی که تعویق قطب نداشته باشد مورد استفاده قرار گیرد باید مطمئن بود که انبر جوشکاری به قطب منفی و فلز مبنا به قطب مثبت جریان وصل شده اند استفاده از قطب معکوس نه تنها باعث نامنظم بودن قوس الکتریکی میشود بلکه مقداری از ذرات ذغالی وارد فلز مذاب شده و به آن خاصیت شکنندگی می دهد. جنس سیم جوش باید با جنس فلز مبنا یکی باشد.

جوشکاری بوسیله الکترودهای ذغالی و ماشینهای جریان متناوب:

 در این جوشکاری به انبرهای ویژه ای نیاز می باشد که مخصوص این کار ساخته شده اند انبر به الکترود ذغالی احتیاج دارد در جوشکاری با ماشینهای جریان مستقیم قوس الکتریکی بین الکترود ذغالی و فلز مبنا برقرار میشود و به محض اینکه الکترود را از قطعه کار دور کنیم شعله جوشکاری قطع می شود اما در جوشکاری با جریان متناوب قوس الکتریکی بین دو الکترود ذغالی ایجاد میشود اگر این الکترودها را از قطعه جوش دادنی دور کنیم باز قوس الکتریکی برقرار می ماند انتخاب قطر الکترودها در این نوع جوشکاری بستگی به نوع کار دارد.

 

روش انجام کار با دستگاههای جریان متناوب همان است که برای دستگاههای جریان مستقیم گفته شد. برای برقرار کردن قوس الکتریکی دو الکترود را به هم نزدیک میکنند تا قوس الکتریکی بین آنها برقرار شود. کنترل قوس الکتریکی بوسیله فشار آوردن جوشکار روی پیچ مخصوص انجام می گیرد. موقعی که فاصله صحیح و مناسبی بین دو الکترود بوجود آید. شعله منظم و آرامی برقرار خواهد شد و به تدریج که نوک الکترود می سوزد باید فشار وارد بر روی پیچ نیز افزایش یابد تا فاصله بین الکترودها ثابت بماند. موقعی که الکترودها می سوزند ایجاد قوس الکتریکی بین آنها امکان پذیر نمیشود در این موقع باید کار را متوقف کرد و فاصله الکترودها را مجددأ تنظیم کرد.

انبرهای جوش در الکترودهای ذغالی:

انبرهای معمولی که در جوشکاری با الکترودهای فلزی مورد استفاده قرار می گیرند برای جوشکاری با  الکترودهای ذغالی مناسب نیستند زیرا الکترود ذغالی در اثر عبور جریان گرم شده و انبرهای معمولی را از بین می برند. برای اینکه از سوختن دست جوشکار جلوگیری شود دسته انبر الکترود ذغالی طوری ساخته میشوند که بوسیله هوا خنک شوند و در مواقعی که کارهای زیاد و مداوم با این روش جوشکاری مورد نظر باشد معمولا از انبرهایی استفاده میشود که دسته آنها بوسیله جریان آب خنک میشوند.

 

انواع الکترودهای ذغالی:

برای جوشکاری با الکترودهای ذغالی دو نوع الکترود ساخته شده است که یکی از گرافیت خالص و دیگری از ذغال پخته است الکترودهایی که با ذغال خالص ساخته میشوند در مقابل جریانهای زیاد جوشکاری دارای دوام بیشتری هستند اما قیمت آنها گران بوده و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیستند. الکترودهای ذغالی باید بصورت مخروطی ناقص تراشیده شوند و قطر آنها باید برابر ضخامت فلز جوش دادنی باشند. قطر نوک الکترود باید بین ۵/۱ الی ۲ میلی متر و طول قسمت تراشیده شده آن ۱۶ الی ۲۰ میلی متر باشد.

نکاتی که در این نوع جوشکاری با الکترودهای ذغالی باید مورد توجه قرار گیرند:

۱-از انبرهای معمولی در این نوع جوشکاری نباید استفاده کرد.

۲- برای اغلب کارهای جوشکاری باید از الکترودهای ذغالی پخته استفاده شود.

۳- قطر الکترودها باید تقریبأ برابر ضخامت صفحات جوش دادنی باشند.

۴- سیم جوش اضافه چنانچه مورد مصرف قرار گیرد باید جنس آن با جنس فلز مبنا مطابقت داشته باشد.

۵- طول قوس الکتریکی حدود ۳ الی ۴ برابر ضخامت صفحات جوش دادنی انتخاب شود

 

آلکترود آلومینیوم و برنز آما

درباره الکترود الومینیوم:

جوشکاری TIG مخفف Tungsten Inert Gas است .

در بین صنعتکاران ایرانی این جوش بانام جوش آلومینیوم شناخته می شود.نامهای تجارتی هلی آرک یا هلی ولد نیز به دلیل معروفیت نام این سازندگان در خصوص ماشینهای جوش تیگ باعث شده بعضا این نوع جوشکاری با نام سازندگان هم شناخته شود. نام جدید این فرایند G.T.A.W ( Gas Tungsten Arc Welding )  نیز مشهور میباشد ودرکشورهای آلمانی زبان ، بجای کلمه تنگستن از کلمه ولفرام Wolfram استفاده میشود و لذا جوش را WIG می نامند .همانطور که از نام این فرایند پیداست گاز محافظ  آرگون میباشد که ترکیب این گاز با هلیم بیشتر کاربرد دارد.
علت استفاده از هلیم این است که هلیم باعث افزایش توان قوس می شود و به همین دلیل سرعت جوشکاری را میتوان بالا برد و همینطور باعث خروج بهتر گازها از محدوده جوش میشود.

در جوش آرگون یا تیگ (TIG) برای ایجاد قوس جوشکاری از الکترود تنگستن استفاده می شود که این الکترود برخلاف دیگر فرایندهای جوشکاری حین عملیات جوشکاری مصرف نمی شود.

حین جوشکاری گاز خنثی هوا  را  از ناحیه جوشکاری بیرون  رانده  و  از  اکسیده  شدن الکترود جلوگیریمی کند.در جوشکاری تیگ الکترود فقط برای ایجاد قوس بکار برده می شود و خود الکترود در جوش مصرف نمی شود در حالیکه در جوش  قوس فلزی الکترود  در جوش مصرف می شود.  در این نوع جوشکاری از سیم جوش(Filler metal)بعنوان فلز پرکننده استفاده می شود.و سیم جوش شبیه جوشکاری با اشعه اکسی استیلن(MIG/MAG)در جوش تغذیه می شود.

در این روش جوشکاری یک قطب جریان ، به قطعه کار وصل گردیده و قطب دیگر جریان به یک الکترود مصرف نشدنی که همان تنگستن است ، متصل میباشد . تنگستن یا ولفرام یک فلز سخت با دمای ذوب حدود ۳۸۰۰ درجه سانتیگراد میباشد . لذا الکترود تنگستن بسیار دیر ذوب میگردد .

قوس الکتریکی مابین الکترود تنگستن و قطعه کار برقرار میشود و فضای قوس و الکترود سرخ شده و حوضچه مذاب فلز پایه ، بوسیله Inert Gas یا گاز خنثی در مقابل عوامل اتمسفریک خصوصا ترکیب با اکسیژن محافظت میشوند . چرا که گاز خنثی با هیچیک از عناصر میل ترکیبی ندارد و به محض جاری شدن ، اکسیژن و هوای موجود در منطقه جوش را به کنار می راند . چون این گاز از اطراف الکترود تنگستن و از داخل تورچ عبور میکند ، تا حدی نیز در خنک کردن تنگستن  و تورچ موثر است .

گاز خنثی اکثرا آرگون است ولی گازهای هلیوم و نیتروژن نیز در بعضی موارد بسته به نوع کار مورد مصرف قرار میگیرند . در صورت نیاز به فلز پرکننده و یا Filer metal میتوان سیم یاWire   Soildفلزی را توسط دست و یا ماشین به حوضچه مذاب هدایت کرد بدون اینکه جریان برق از سیم عبور کند . در صورتیکهSolid Wire  در طولهای کوتاه و مستقیم ، مثلا یک متری بریده شود به آن Filer Rod گفته میشودکه معمولا در جوشکاریهای  Manualیا دستی با سیستم TIG یا اکسی استیلن استفاده گردیده و یا بعنوان مغزی کاربرد دارد .

این روش جوشکاری به شکل دستی ، ماشینی و یا اتوماتیک قابل اجرا است .

کاربرد این جوش عموما در جوشکاری موارد زیر است:

۱- فلزات رنگین از قبیل آلومینیوم…نیکل…مس و برنج(مس و روی) است.

۲- جوشکاری پاس ریشه در لوله ها و مخازن

۳- ورقهای نازک(زیر۱mm)

روش TIG :

در اين روش گرماي موردنياز جهت توليد مذاب در منطقه جوش بوسيله الكترود مصرف نشدنی از جنس تنگستن ايجاد شده و يك گاز خنثي كه معمولاً آرگـون يا هليـوم مي‌باشد جهت حفاظت منطقه مذاب در محل دميده مي‌شود. همچنين فلز پركننده موردنياز در منطقه جوش همزمان با ایجاد قوس الکتریکی بايستي به اين منطقه وارد گردد تا قطعات موردنظر به يكديگر متصل گردند.

 مزایای TIG :
۱- بعلت اینکه تزریق فلز پرکننده از خارج قوس صورت میگیرد.اغتشاش در جریان قوس پدید نمی آید.در نتیجه کیفیت فلز جوش بالاتر است.
۲- بدلیل عدم وجود سرباره و دود و جرقه ,منطقه قوس و حوضچه مذاب بوضوح قابل رویت است.
۳- امکان جوشکاری فلزات رنگین و ورقهای نازک با دقت بسیار زیاد.

برخي از مزاياي دیگر:

۱- كيفيت جوشكاري بسیار خوب در مورد جوشکاری بيشتر فلزات و آلياژها

۲- قابليت استفاده در قطعات با ضخامت های مختلف

۳- عدم پاشش مذاب در منطقه جوش و جلوگيري از پهن‌شدگي منطقه جوش

۴- قابليت استفاده در تمام موقعيت‌هايي كه جوشكاري در آنها لازم باشد

۵- بی نيازی يا نياز بسيار كم به تميزكاري پس از اتمام عملیات جوشكاري

نوع قطبیت مناسب در جوشکاری جوش آرگون TIG :
جریان DCEN برای جوشکاری چدن-مس-برنج-تیتانیوم-انواع فولادها
جریان ACبرای جوشکاری آلومینیوم و منیزیوم و ترکیبات آن

تجهیزات مورد نیاز در جوشکاری TIG

منبع قدرت (Power Source):

در فرایند جوشکاری TIG می‌توان از هر دو نوع مولد جریان برق : مستقیم (DC) و متناوب (AC) بهره جست.

منابع قدرت عمدتا ترانسفورماتور – رکتیفایر و یا ژنراتور هستند .

سیلندر گاز محافظ : کپسول فلزی حاوی گاز محافظ است . فشار گاز داخل کپسول در هنگام پر بودن حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ bar می‌باشد.

رگولاتور و فلو متر:

برای کاستن از فشار خروجی گاز از کپسول و تنظیم شدت خروجی گاز محافظ از تورچ مورد استفاده قرار می‌گیرد.معمولا بین ۳ تا ۷ bar فشار خروجی از تورچ ، جوشکاری انجام می‌پذیرد .

کد شناسایی آما AWS/ASME SFA – 5.3 DIN 1732 DIN 1733
۱۰۷۵SP E–۴۰۴۳ EL–AlSi 5  
۱۰۷۵A E 1100 EL–Al 99.5  
۱۳۲۸G E Cu Sn-C   S – Cu Sn 7

الکترودهای آلومینیوم و برنز آما

 

الکترود آما

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 1772
DIN 1773
توضیحات
۱۰۷۵SP
E-4043
EL-AISi5

الـكترود آلومينيومي براي جوشكاري آلياژهاي آلومينيومي- سيليسيم و اتصال آلياژهاي آلومينيوم غير همجنس.

۱۰۷۵A
E 1100
EL-AI 99.5

اين الـكترود براي جوشكاري آلومينيوم خالص بكار مي رود. قـوس الكتريكي اين الكترود آرام است.

۱۳۲۸G
E Cu Sn – C
S – Cu Sn 7

الـكترود برنز براي اتصال و روكشي مس و آلياژهاي مس، روكشي مس بر روي فولاد، فولاد ريختگي و چدن خاكستري مخصوصا” در ماشين سازي براي روكشي پياله ياتاقانهاي برنزي بسيار مفيد است

الکترودهای روکشی سخت آما

کد شناسایی آما AWS/ASME SFA – 5.13 DIN 8555
۱۱۰۵V E Fe 6 E 4–UM–۶۰–۶۵-S
۱۶۰۰V   E 6–UM–۶۰
۱۶۰۲V   E 10–UM–۶۰R
۱۶۲۱V3   E 10 –UM–۶۰ R
۱۶۲۲V   E1–UM–۴۰۰
۱۶۲۳V   E6–UM–۶۰
۱۶۳۹V   E6–UM–۵۵-GP
۱۷۶۰V   E 7–UM–۲۰۰KP

الکترودهای روکشی سخت آما

 

الکترود آما

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 8555
توضیحات
۱۱۰۶V
E Fe 6
E 4-UM-60-65-S

الـكترود روتيلي كه براي ساخت و تعمير فولادهاي ابزار تند بر مثل رنده تراش، تيغه فرز، مته و غيره بكار مي رود.

۱۶۰۰V
E 6-UM-60

الـكترود قليايي براي روكشي سخت قطعاتي كه در شرايط سايشي قرار دارند. جوش اين الكترود عاري از حفره و ترك بوده و در مقابل سايش توأم با ضربه مقاوم مي باشد. فقط با سنگ زني قابل ماشينكاري بوده.

۱۶۰۲V
E 10-UM-60 R

الـكترود روتيلي با روكش ضخيم كه داراي مقاومت بالايي نسبت به سايش است و بعنوان روكش سخت بر روي قطعاتي كه در معرض سايش مواد معدني هستند بكار مي رود، مشروط به اينكه در معرض ضربه قرار نگيرند.

۱۶۲۲V
E 1-UM-400 الـكترود قليايي با روپوش ضخيم كه براي روكشي مقاوم به سايش بكار مي رود. ماشينكاري يا عمل براده برداري فلز جوش آن، فقط با ابزار آلاتي كه نوك آنها با فلزات سخت زينتر شده است انجام مي گيرد.
۱۶۳۹V
E 6-VM-55-GP الـكترود روتيلي براي روكشي سخت با مقاومت خوب در برابر سايش همراه با تنشهاي فشاري و نيز مقاومت خوب در برابر ضربه و سايش از نوع فلز با فلز كه براي جوشكاري در حالات تخت و عمودي سر بالا با جريان(OCV 70V) و+ DC مناسب است.
۱۷۶۰V
E 7-UM- 200 KP الـكترود قليايي منگنزدار كه براي روكشي مقاوم به سايش بكار مي رود. بدليل آنكه جنس جـوش با كـار سرد سختي زيادي پيدا مي كند.

 

 

الکترودهای چدن آما

الکترود چدن c 1094 Ni

جوشکاری چدن به علت آن با فولاد در مقدار زیاد کربن ، فسفر و سیلیسیم و همچنین به علت عدم حالت ارتجاعی آن ، اغلب دچار اشکالاتی می گردد. توصیه می شود قبل از جوشکاری، سطح خارجی از رنگ، روغن، زنگ و سایر ناپاکی ها تمیز گردد . ترک هایی که ممکن است در اثرتنش های حرارتی چدن یا انقباض گرده جوش پیدا شوند با جوشکاری های فاصله دار و چندین مرتبه قطع کار می توانند برطرف گردند.

چکش زدن آرام بر روی گرده هایی به طول ۲cm ، بلافاصله بعد از جوشکاری مفید است. قطع کار در محل جوش به هیچ وجه نباید از حدود تحمل دست گرم تر شود. به طور کلی باید با کمترین شدت جریان و بدون حرکت موجی و گرده های نازک کار کرد. چنانچه خطر گرم شدن محل جوش پیش آید باید جوشکاری را قطع نمود. به هیچ عنوان نباید با سرد کردن ناگهانی یا در جریان هوا قرار دادن قطعه (مثلا دمیدن هوای فشرده) سرد شدن آن را تسریع نمود. بلکه قطعه چدنی باید کاملا از جریان هوا حفظ گردد. در صورت نیاز به پیشگرم قطعه ، می توان تا حداکثر a300°C پیشگرم نمود.

قطعات بزرگ چدنی را بایستی با احتیاط و  به آرامی گرم کرد و پس از خاتمه کار روی آن شن داغ ریخت. الکترود آما ۱۰۹۴Ni را بایستی با قوس بلند جوش داد. این الکترود به طور آرام و یکنواخت جاری شده و با عمق کافی درز جوش را آب بندی کرده و سرباره کم دارد. چدن و فلز جوش به طور عمقی به یکدیگر متصل شده و هر دو ماده و محل اتصال آنها قابل سوهان کاری و براده برداری می باشد.

الکترود نیکلی خالص که برای جوشکاری چدن و همچنین اتصالات چدن به فولاد، مس و آلیاژهای نیکل و اصلاح قطعات شکسته یا فرسوده چدنی و بر طرف کردن مک یااشتباهات ضمن کار توسط جوشکاری اتصالی یا روکشی ، کاربرد بسیار عالی دارد. این الکترود قوس پایدار داشته و جوش تمیزی را بدست می دهد. مناطق سخت شده محل اتصال جوش در فلز پایه تا حد زیادی از بین می رود. فلز جوش از ترک خوردن مطمئن بوده و عاری از مک و تخلخل می باشد. روی جوش می توان عملیات براده برداری انجام داد. چکش کاری گرده جوش تنش جوشکاری را مرتفع می کند.

الکترودهای مخصوص چدن آما

الکترود آما

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 8573
توضیحات
۱۰۹۴Ni
E ST

الکترود نیمه قلیایی با مغز فولادی که برای جوشکاری چدن استفاده می شود. فلز جوش آن قابل ماشین کاری نیست. این الکترود برای تعمیر قطعات چدنی، اصلاح عیوب ریختگی و اتصال چدن به فولاد کاربرد دارد.

۱۰۹۴Ni
E NiCl
E NI BG –۲۲

الـكترود نيكلي خالص كه براي جوشكاري چدن و همچنين اتصال چدن به فولاد، مس و آلياژهاي نيكل و اصلاح قطعات شكسته يا فرسوده چدني و بر طرف كردن مك يا اشتباهات ضمن كار توسط جوشكاري اتصالي يا روكشي، كاربرد بسيار عالي دارد.

۱۰۹۴Mo
E NiCu
E NiCu BG –۲۲

الـكترود نيكل- مس كه براي جوشكاري چدن و اصلاح قطعات شكسته يا فرسوده چـدني بر طرف كردن مك يا اشتباهات ضمن كار استفاده مي شود.

۱۰۹۴NiFe
E NiFe
E NiFe-1 BG –۲۲

الـكترود نيكل- آهن كه براي جـوشكاري چدن و اتصال چدن به فولاد بكار مي رود. قـلز جوش آن ضريب انبساط حرارتي كمي دارد از اينرو انقباض كمي خواهد داشت.

الکترودهای فولاد مقاوم به خزش آما

الکترودهای جوشکاری برای فولاد های مقاوم به خزش آما

الکترود آما

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 8575
توضیحات
۱۰۸۷R3
E 505-15
ECMo 5B20

الكتــرود قليايي برای جوشکاری دیگ ها و مخازن تحت فشار تا دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد.

۱۱۸۱NC
E 7016 – A1
E MoB20
الـكترود قليايي موليبدن دار، با خواص مكانيكي خوب و مقاوم به ترك براي جوشكاري ديگها، مخازن و بويلرها تا حـرارت كاري ۵۰۰ درجه سانتيگراد در تمامي حـالات بجز سرازير مناسب بوده.
۱۲۴۵N
E 9018 – B3
E CrMo 2B20
الـكترود قليايي براي جوشكاري فولادهاي مقاوم به خزش و مقاوم به هيدروژن با فشار بالا كه براي مخازن تحت فشار، ديگ ها و لوله كشي هاي با دماي كاري تا ۶۰۰ درجه سانتيگراد استفاده مي شود .
۱۲۶۱N E 7018 – A1 E Mo B20 الـكترود قليايي براي جوشكاري فـولادهاي مـقاوم به خزش مـورد استفاده در مخازن تحت فشار، ديگ ها و لوله كشي ها تا حرارت كاري ۵۵۰ درجه سانتيگراد.
۱۴۱۰N E 8018 – B2 E CrMo 1B20 الـكترود قليايي براي جوشكاري فـولادهاي مـقاوم به خزش مـورد استفاده در مخازن تحت فشار، ديگ سازي و لوله كشي تا دماي کاري حدود ۵۷۰ درجه سانتيگراد .
۱۲۶۳N E 8018–B2–H8 +E CrMo 1 B 20 الـكترود قليايي براي جوشكاري فـولادهاي مـقاوم به خزش مـورد استفاده در مخازن تحت فشار، ديگ سازي و لوله كشي تا دماي کاري حدود ۵۷۰ درجه سانتيگراد .
۱۲۶۴N E 8018–B3L E CrMo 2 B 20 الـكترود قليايي براي جوشكاري فـولادهاي مـقاوم به خزش مـورد تا دمای ۶۰۰C.
۱۳۶۶N2 E 8018–B6–H8 E CrMo 5 B 20 الـكترود قليايي براي جوشكاري فـولادهاي مـقاوم به خزش مـورد تا دمای ۶۰۰C.
۱۳۷۹-۴VN E 8018–G–H8 الـكترود قليايي براي جوشكاري فـولادهاي مـقاوم به خزش مـورد تا دمای ۶۰۰C.
۱۴۱۹N E 80 18–B2L–H8 E CrMo 1 B 20 الـكترود قليايي براي جوشكاري فـولادهاي مـقاوم به خزش مـورد تا دمای ۵۷۰C.
۱۴۲۶N E 90 18– B3L–H8 +E CrMo 2 B 20 الـكترود قليايي براي جوشكاري فـولادهاي مـقاوم به خزش مـورد تا دمای ۶۰۰C.

 

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود