Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

لوازم جوش و برش

دستگاه جوش اینورتر گام الکتریک

 

دستگاه جوش ۲۰۰ آمپر گام الکتریک (جوشا) مدل MINI-EL 202

اینورتر جوشکاری ۲۵۰ آمپر گام الکتریک مدل MINI EL 251

اینورتر جوشکاری ۲۰۰ آمپر با قابلیت جوش سلولزی مدل MINIEL 201 CELL

ماشین برش پلاسما سه فاز گام الکتریک مدل PARS CUT 150TA

اینورتر جوشکاری ۱۶۰ آمپر گام الکتریک مدل ECOWELD 3201

دستگاه جوش میگ ۲۷۰ آمپر سه کار گام الکتریک MULTI ARC 271

دستگاه جوشکاری میگ گام الکتریک ۴۰۰ آمپر مدل PARS MIG SC 503

دستگاه جوشکاری CO2 گام الکتریک ۵۰۰ آمپر مدل REVO MIG SC 1601

دستگاه جوش CO2 گام الکتریک ۳۰۰ آمپر مدل S-MIG 303

دستگاه برش ریلی تک و دو شعله گام الکتریک مدل RAIL CUTTING GAM

دستگاه پیچ جوش گام الکتریک مدل stud welder cd 80 it

دستگاه پیچ جوش گام الکتریک مدل stud welder da 121t

دستگاه پیچ جوش گام الکتریک مدل stud welder da 221

دستگا برش ریلی چند منظوره گام الکتریک مدل super carrier p1

دستگاه جوشکاری میگ ۲۰۰ آمپری مدل mini mig 201

دستگاه جوشکاری میگ ۶۰۰ آمپر گام الکتریک مدل revo mig 2001

جوش میگ ۴۵۰ آمپر گام الکتریک مدل revo mig sp1601

دستگاه جوش میگ ۵۵۰آمپر گام الکتریک pars mig sp601

دستگاه جوش میگ ۴۰۰ آمپر گام الکتریک pars mig sp400

دستگاه جوش میگ۵۰۰آمپر گام الکتریک pars mig sp500

دستگاه جوش میگ ۵۰۰ آمپر گام الکتریک مدل۳arc 501

دستگاه جوش میگ ۵۰۰ آمپر گام الکتریک مدل carry mig 502

دستگاه جوش میگ ۱۶۰ آمپر گام الکتریک مدل mini mig 161

دستگاه برش پلاسما ۱۶۰ آمپری گام الکتریک مدل pars cut 160

دستگاه برش پلاسما ۱۵۰ آمپر گام الکتریک مدل pars cut 150 tw

دستگاه برش پلاسما ۱۵۰ آمپر گام الکتریک مدل pars cut 150

دستگاه برش پلاسما ۱۳۰ آمپر گام الکتریک مدل pars cut 130

دستگاه برش پلاسما ۱۰۰ آمپر گام الکتریک مدل fine cut 101

دستگاه برش پلاسما ۶۰ آمپر گام الکتریک مدل fine cut 60

دستگاه برش پلاسما ۱۴۰ آمپر گام الکتریک مدل fine cut ۱۴۰

دستگاه جوش آرگون ۵۰۰آمپر Dc گام الکتریک هوا خنک مدل carry tig 501 dc

دستگاه جوش آرگون ۴۰۰آمپر Dc گام الکتریک بدون پالس مدل carry tig 401 dc

دستگاه جوش آرگون ۴۰۰آمپر Dc گام الکتریک مدل carry tig 401 dc

دستگاه جوش آرگون ۴۰۰آمپر گام الکتریک مدلpars -digitig psq 400 ac-dc

دستگاه جوش آرگون ۲۵۰ آمپر گام الکتریک مدل pars – digitig psq ac-dc

دستگاه جوش آرگون ۲۰۰ آمپر گام الکتریک مدل MINI TIG 200A-DC

دستگاه جوش تیگ ۱۸۰ آمپر گام الکتریک مدل MINI TIG 202DC

جوش آرگون سه فاز ۲۳۰ آمپر گام الکتریک مدل CARRY TIG 251DC

اینورتر جوشکاری سه فاز۴۰۰ آمپرگام الکتریک با قابلیت کار با الکترود سلولزی و ژنراتور مدل CARRY-EL 5001 G CELL

اینورتر جوشکاری سه فاز ۴۰۰ آمپر گام الکتریک با قابلیت کار با ژنراتور مدل CARRY-EL 5001G

اینورتر جوشکاری سه فاز۵۰۰ آمپر گام الکتریک مدلCARYY-EL502 G

اینورتر جوشکاری ۵۰۰ آمپر گام الکتریک مدلCARRY-EL 502

رکتیفایرجوشکاری۱۰۰ آمپر گام الکتریک مدل PARS-G1002TS

رکتیفایر جوشکاری ۵۰۰ آمپر گام الکتریک مدل PARS EL 633 S

رکتیفایر جوشکاری ۵۰۰ آمپر گام الکتریک مدل PARS EL 502P

اینورتر جوشکاری سه فاز ۴۰۰آمپر گام الکتریک مدل MOBI EL 5001

اینورتر جوشکاری ۲۰۰ آمپر گام الکتریک با قابلیت سلولزی و اتصال به ژنراتور مدلMINI EL 201 CELL G

اینورتر جوشکاری ۲۰۰ آمپر گام الکتریک (جوشا) مدلMINI EL 201

دستگاه برش پلاسما گام الکتریک

رکتیفایر ۲۰۰ آمپر گام الکتریک مدل MINI-EL202G

اینورتر جوشکاری سه فاز ۶۰۰ آمپر گام الکتریک با قابلیت کار با ژنراتور مدل CARRY-EL 601 G

اینورتر جوشکاری سه فاز ۶۰۰ آمپر گام الکتریک مدل MOBI-EL 6001

دستگاه جوش سه فاز ۵۰۰ آمپر گام الکتریک مدل CARRY-EL 503 G

دستگاه جوش CO2گام الکتریک ۲۵۰ آمپر

اینورتر جوشکاری ۲۰۰ آمپر گام الکتریک مخصوص کار با ژنراتور

 

 

 

دستگاه جوش و برش ایران ترانس

دستگاه اینورترجوشکاری الکترود مینی ۲۰۰ آمپر ایران ترانس مدل MINI ARC 200

دستگاه اینورتر جوشکاری الکترود  ۲۰۰ آمپر ایران ترانس مدل IT 200 C

دستگاه اینورتر جوشکاری الکترود سلولزی ۲۲۵ آمپر ایران ترانس مدل IT 225 SE

دستگاه اینورتر جوشکاری الکترود ۲۵۰ آمپر ایران ترانس مدل IT 250 C

دستگاه اینورتر جوشکاری الکترود تک فاز – دو فاز ۲۵۰ آمپر ایران ترانس مدل IT 250

دستگاه اینورتر جوشکاری الکترود تک فاز ۳۰۰ آمپر ایران ترانس مدل IT 300 C

دستگاه اینورتر جوشکاری الکترود تک فاز ۳۵۰ آمپر ایران ترانس مدل IT 350 M

دستگاه اینورتر جوشکاری الکترود سه فاز ۴۰۰ آمپر ایران ترانس مدل IT 400

دستگاه اینورتر جوشکاری الکترود سه فاز ۵۰۰ آمپر ایران ترانس مدل IT 500 C

دستگاه جوش اینورتر آرگون با قابلیت جوشکاری الکترود تک فاز ۲۰۰ آمپر ایران ترانس مدل TIG 200 P

دستگاه جوش اینورتر آرگون با قابلیت جوشکاری الکترود سه فاز ۲۵۱ آمپر ایران ترانس مدل TIG 251 DP

دستگاه جوش اینورتر آرگون با قابلیت جوشکاری الکترود تک فاز ۲۰۰ آمپر آب خنک مدلTIG 200 P – WATR COOL

دستگاه جوش اینورتر آرگون با قابلیت جوشکاری الکترود تک فاز ۲۰۰ آمپر ایران ترانس مدل (TIG 200 P(AC/DC

دستگاه جوش اینورتر آرگون با قابلیت جوشکاری الکترود سه فاز دیجیتال ۳۱۵ آمپر اب خنک ایران ترانس مدل TIG 315 DIGITAL AC/DC -WATER COOL

دستگاه جوش اینورتر آرگون با قابلیت جوشکاری الکترود سه فاز دیجیتال ۴۰۰ آمپر آب خنک ایران ترانس مدل TIG 400 P DC-DIGITAL WATER COOL

دستگاه جوش اینورتر آرگون با قابلیت جوشکاری الکترود سه فاز دیجیتال ۴۰۰ آمپر آب خنک ایران ترانس مدل TIG 400 P  AC/DC-DIGITAL WATER COOL

دستگاه جوش اینورتر زیر پودری سه فاز ۱۲۵۰ آمپر مدل MZ 1250

دستگاه جوش اینورتر میگ – مگ CO2 پرتابل تک فاز ۱۸۰ آمپر ایران ترانس مدل MINI MIG180 Y

دستگاه جوش اینورتر میگ – مگ CO2 با قابلیت جوشکاری الکترود تک فاز ۲۰۰ آمپر مدل MIG200 IGBT

دستگاه جوش اینورتر میگ – مگ CO2 با قابلیت جوشکاری الکترود سه فاز ۲۵۰ آمپر مدل MIG 250 IT

دستگاه جوش اینورتر میگ – مگ CO2 با قابلیت جوشکاری الکترود سه فاز ۳۵۰ آمپر مدل MIG 350 IT

دستگاه جوش اینورتر میگ – مگ CO2 با قابلیت جوشکاری الکترود سه فاز ۴۰۰ آمپر مدل MIG 400 IT

دستگاه جوش اینورتر میگ – مگ CO2 با قابلیت جوشکاری الکترود سه فاز ۵۰۰ آمپر آب خنک مدل MIG 500 IT -WATER COOL

دستگاه جوش اینورتر میگ – مگ CO2 با قابلیت جوشکاری الکترود سه فاز ۶۳۰ آمپر آب خنک مدل MIG ۶۳۰ IT -WATER COOL

دستگاه جوش برش پلاسما تک فاز ۵۰ آمپر ایران ترانس مدل PLASMA 50C

ستگاه جوش برش پلاسما سه فاز ۷۰ آمپر ایران ترانس مدل PLASMA 70C

دستگاه جوش برش پلاسما سه فاز ۱۲۰ آمپر ایران ترانس مدل PLASMA 120C

دستگاه جوش برش پلاسما سه فاز ۱۶۰ آمپر آب خنک ایران ترانس مدل PLASMA 160 -WATER COOL

 

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود