Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

حدیده و قلاویز

حدیده و قلاویز باریوم

قلاویزهای دستی میلی متر با مارک BARIUM
چپ (LH)  
قیمت سایز کد سفارش قیمت سایز کد سفارش
M3 – LH DIN352-HSSG ۱۹۶۰۰۰ M1.6 DIN352-HSSG
۲۸۸۰۰۰ M4 – LH DIN352-HSSG ۱۶۸۰۰۰ M2 DIN352-HSSG
۳۸۴۰۰۰ M5 – LH DIN352-HSSG ۱۶۸۰۰۰ M2.5 DIN352-HSSG
۴۳۲۰۰۰ M6 – LH DIN352-HSSG ۱۵۲۰۰۰ M3 DIN352-HSSG
۴۷۴۰۰۰ M8 – LH DIN352-HSSG ۱۵۲۰۰۰ M3.5 DIN352-HSSG
۵۸۸۰۰۰ M10 – LH DIN352-HSSG ۱۶۶۰۰۰ M4 DIN352-HSSG
۷۴۴۰۰۰ M12 – LH DIN352-HSSG ۱۶۶۰۰۰ M5 DIN352-HSSG
۷۹۸۰۰۰ M14 – LH DIN352-HSSG ۱۷۶۰۰۰ M6 DIN352-HSSG
۱۱۰۴۰۰۰ M16 – LH DIN352-HSSG ۲۱۰۰۰۰ M8 DIN352-HSSG
۱۳۸۰۰۰۰ M18 – LH DIN352-HSSG ۲۸۵۰۰۰ M10 DIN352-HSSG
۱۵۶۰۰۰۰ M20 – LH DIN352-HSSG ۳۰۳۰۰۰ M11 DIN352-HSSG
۱۹۲۰۰۰۰ M22 – LH DIN352-HSSG ۳۸۴۰۰۰ M12 DIN352-HSSG
۲۵۲۰۰۰۰ M24 – LH DIN352-HSSG ۴۶۴۰۰۰ M14 DIN352-HSSG
۳۸۴۰۰۰۰ M27 – LH DIN352-HSSG ۵۰۴۰۰۰ M15 DIN352-HSSG
۴۵۶۰۰۰۰ M30 – LH DIN352-HSSG ۵۲۲۰۰۰ M16 DIN352-HSSG
 


 


۶۸۸۰۰۰ M18 DIN352-HSSG
   


 


۷۸۵۰۰۰ M20 DIN352-HSSG
 


 


M22 DIN352-HSSG
   


 


۱۱۸۸۰۰۰ M24 DIN352-HSSG
 


 


۱۸۹۶۰۰۰ M26 DIN352-HSSG
 


 


 


۱۸۰۰۰۰۰ M27 DIN352-HSSG
 


 


 


۱۹۴۴۰۰۰ M28 DIN352-HSSG
 


 


 


۲۳۸۸۰۰۰ M30 DIN352-HSSG
 


 


 


۳۰۷۲۰۰۰ M33 DIN352-HSSG
 


 


 


۳۶۳۶۰۰۰ M36 DIN352-HSSG
 


 


 


۴۳۲۰۰۰۰ M39 DIN352-HSSG
 


 


 


۵۱۲۴۰۰۰ M42 DIN352-HSSG
 


 


 


۵۹۸۸۰۰۰ M45 DIN352-HSSG
 


 


 


۷۴۲۸۰۰۰ M48 DIN352-HSSG
 


 


 


۹۷۳۲۰۰۰ M52 DIN352-HSSG
 


 


 


۱۰۸۷۲۰۰۰ M56 DIN352-HSSG
 

قلاویزهای دستی ( دنده ریز) با مارکBARIUM

قلاویز دستی دنده ریز۱٫۵*۲۶،قلاویز دستی دنده ریز۲*۲۶،قلاویز دستی۱*۲۷،قلاویز دستی دنده ریز۱٫۵*۲۷،قلاویز دستی دنده ریز۱٫۵*۲۸،قلاویز دستی دنده ریز۱*۳۰،قلاویز دستی دنده ریز۱٫۵*۳۰،قلاویز دستی دنده ریز۲*۳۰،قلاویز دستی دنده ریز۳*۳۰،قلاویز دستی دنده ریز۱٫۵*۳۲،قلاویز دستی دنده ریز۱*۳۳،قلاویز دستی دنده ریز۱٫۵*۳۳،قلاویز دستی دنده ریز۱٫۵*۳۴،قلاویز دستی دنده ریز۱٫۵*۳۵،قلاویز دستی دنده ریز۲*۳۴،قلاویز دستی دنده ریز۱*۳۳،قلاویز دستی دنده ریز۰٫۷۵*۶،قلاویز دستی دنده ریز۰٫۷۵*۸،قلاویز دستی دنده ریز۱*۸،قلاویز دستی دنده ریز۱*۹،قلاویز دستی دنده ریز۰٫۷۵*۱۰،قلاویز دستی دنده ریز۱*۱۱،قلاویز دستی دنده ریز۱*۱۲،قلاویز دستی دنده ریز۱*۱۳

 

قیمت سایز کد سفارش قیمت سایز کد سفارش
۱۲۶۰۰۰۰ ۲۶*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۱۳۵۰۰۰ ۶*۰٫۷۵ DIN2181 HSSG
۱۲۶۰۰۰۰ ۲۶*۲ DIN2181 HSSG ۱۶۲۰۰۰ ۸*۰٫۷۵ DIN2181 HSSG
۱۲۹۶۰۰۰ ۲۷*۱ DIN2181 HSSG ۱۶۲۰۰۰ ۸*۱ DIN2181 HSSG
۱۲۹۶۰۰۰ ۲۷*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۲۰۴۰۰۰ ۹*۱ DIN2181 HSSG
۱۴۲۸۰۰۰ ۲۸*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۲۳۱۰۰۰ ۱۰*۰٫۷۵ DIN2181 HSSG
۱۸۱۲۰۰۰ ۳۰*۱ DIN2181 HSSG ۲۳۱۰۰۰ ۱۰*۱ DIN2181 HSSG
۱۸۱۲۰۰۰ ۳۰*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۲۸۱۰۰۰ ۱۱*۱ DIN2181 HSSG
۲۱۹۰۰۰۰ ۳۰*۲ DIN2181 HSSG ۲۸۱۰۰۰ ۱۲*۱ DIN2181 HSSG
۲۳۷۶۰۰۰ ۳۰*۳ DIN2181 HSSG ۲۸۱۰۰۰ ۱۲*۱٫۵ DIN2181 HSSG
۲۳۷۶۰۰۰ ۳۲*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۳۶۰۰۰۰ ۱۳*۱ DIN2181 HSSG
۲۲۶۸۰۰۰ ۳۳*۱ DIN2181 HSSG ۳۴۶۰۰۰ ۱۴*۱ DIN2181 HSSG
۲۲۶۸۰۰۰ ۳۳*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۳۴۶۰۰۰ ۱۴*۱٫۵ DIN2181 HSSG
۲۳۱۶۰۰۰ ۳۴*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۳۶۰۰۰۰ ۱۵*۱ DIN2181 HSSG
۲۳۷۶۰۰۰ ۳۴*۲ DIN2181 HSSG ۴۳۲۰۰۰ ۱۵*۱٫۵ DIN2181 HSSG
۲۴۲۴۰۰۰ ۳۵*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۴۲۶۰۰۰ ۱۶*۱ DIN2181 HSSG
۲۳۷۶۰۰۰ ۳۶*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۵۶۲۰۰۰ ۱۶*۱٫۲۵ DIN2181 HSSG
۲۳۷۶۰۰۰ ۳۶*۲ DIN2181 HSSG ۴۵۰۰۰۰ ۱۶*۱٫۵ DIN2181 HSSG
۴۳۲۰۰۰۰ ۳۶*۳ DIN2181 HSSG ۶۲۴۰۰۰ ۱۸*۱ DIN2181 HSSG
۳۰۶۰۰۰۰ ۳۹*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۸۲۸۰۰۰ ۱۸*۱٫۲۵ DIN2181 HSSG
۳۱۸۰۰۰۰ ۳۹*۳ DIN2181 HSSG ۶۲۴۰۰۰ ۱۸*۱٫۵ DIN2181 HSSG
۴۱۴۰۰۰۰ ۴۰*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۶۷۲۰۰۰ ۲۰*۱ DIN2181 HSSG
۴۹۸۰۰۰۰ ۴۲*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۶۷۲۰۰۰ ۲۰*۱٫۵ DIN2181 HSSG
۴۹۸۰۰۰۰ ۴۲*۳ DIN2181 HSSG ۷۸۰۰۰۰ ۲۲*۱ DIN2181 HSSG
۶۵۴۰۰۰۰ ۴۵*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۸۸۸۰۰۰ ۲۲*۱٫۲۵ DIN2181 HSSG
۶۹۶۰۰۰۰ ۴۸*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۷۸۰۰۰۰ ۲۴*۱ DIN2181 HSSG
۶۹۶۰۰۰۰ ۴۸*۳ DIN2181 HSSG ۹۶۰۰۰۰ ۲۴*۱٫۲۵ DIN2181 HSSG
۷۸۰۰۰۰۰ ۵۲*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۷۸۰۰۰۰ ۲۴*۱٫۵ DIN2181 HSSG
۸۷۶۰۰۰۰ ۵۶*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۹۶۰۰۰۰ ۲۴*۲ DIN2181 HSSG
۸۷۶۰۰۰۰ ۵۶*۲ DIN2181 HSSG ۱۱۰۴۰۰۰ ۲۵*۱ DIN2181 HSSG
********* ******** ************* ۱۱۰۴۰۰۰ ۲۵*۱٫۵ DIN2181 HSSG
 


 


 


۱۲۶۰۰۰۰ ۲۶*۱  

 

 

 

 

 

قلاویزهای دستی اینچ و لوله با مارک BARIUM

 

BSW UNC
کد سفارش سایز قیمت کد سفارش سایز قیمت
DIN351 HSSG ۳/۱۶ – BSW ۲۰۲۰۰۰ DIN351 HSSG ۴-۴۰ – UNC ۲۵۵۰۰۰
DIN351 HSSG ۱/۴ – BSW ۲۰۲۰۰۰ DIN351 HSSG ۶-۳۲ – UNC ۲۵۵۰۰۰
DIN351 HSSG ۵/۱۶ – BSW ۲۶۸۰۰۰ DIN351 HSSG ۸-۳۲ – UNC ۲۵۵۰۰۰
DIN351 HSSG ۳/۸ – BSW ۳۴۶۰۰۰ DIN351 HSSG ۱/۴ – UNC ۲۰۴۰۰۰
DIN351 HSSG ۱/۲ – BSW ۴۴۸۰۰۰ DIN351 HSSG ۵/۱۶ – UNC ۲۷۰۰۰۰
DIN351 HSSG ۵/۸ – BSW ۶۹۲۰۰۰ DIN351 HSSG ۳/۸ – UNC ۳۴۸۰۰۰
DIN351 HSSG ۳/۴ – BSW ۱۱۳۴۰۰۰ DIN351 HSSG ۱/۲ – UNC ۴۳۸۰۰۰
DIN351 HSSG ۷/۸ – BSW ۱۶۸۰۰۰۰ DIN351 HSSG ۵/۸ – UNC ۶۸۴۰۰۰
DIN351 HSSG ۱” – BSW ۲۳۴۰۰۰۰ DIN351 HSSG ۳/۴ – UNC ۱۱۴۰۰۰۰
DIN351 HSSG ۱-۱/۸ – BSW ۳۰۰۰۰۰۰ DIN351 HSSG ۷/۸ – UNC ۱۶۸۰۰۰۰
DIN351 HSSG ۱-۱/۴ – BSW ۳۵۴۰۰۰۰ DIN351 HSSG ۱” – UNC ۲۳۸۸۰۰۰
DIN351 HSSG ۱-۳/۸ – BSW ۳۶۶۰۰۰۰ DIN351 HSSG ۱-۱/۸- UNC ۳۰۰۰۰۰۰
DIN351 HSSG ********** ******** DIN351 HSSG ۱-۱/۴ – UNC ۳۵۴۰۰۰۰
G UNF
کد سفارش سایز قیمت کد سفارش سایز قیمت
DIN351 HSSG ۱۰-۳۲ – UNF ۲۱۲۰۰۰ DIN5157 HSSG ۱/۱۶ – G ۳۶۰۰۰۰
DIN351 HSSG ۳/۸ – UNF ۲۱۲۰۰۰ DIN5157 HSSG ۱/۸ – G ۳۶۰۰۰۰
DIN351 HSSG ۷/۱۶ – UNF ۲۶۹۰۰۰ DIN5157 HSSG ۱/۴ – G ۵۷۶۰۰۰
DIN351 HSSG ۱/۲ – UNF ۲۶۹۰۰۰ DIN5157 HSSG ۳/۸ – G ۶۳۶۰۰۰
DIN351 HSSG ۹/۱۶ – UNF ۳۴۶۰۰۰ DIN5157 HSSG ۱/۲ – G ۷۹۲۰۰۰
DIN351 HSSG ۵/۸ – UNF ۴۰۰۰۰۰ DIN5157 HSSG ۳/۴ – G ۱۲۷۲۰۰۰
DIN351 HSSG ۳/۴ – UNF ۶۰۶۰۰۰ DIN5157 HSSG ۱” – G ۲۲۸۰۰۰۰
DIN351 HSSG ۷/۸ – UNF ۹۹۶۰۰۰ DIN5157 HSSG ۱-۱/ ۴ – G ۳۵۴۰۰۰۰
DIN351 HSSG ۱-۱/۸ – UNF ۲۱۱۲۰۰۰ NPT
DIN351 HSSG ۱-۱/۴ – UNF ۲۲۴۴۰۰۰ DIN352-HSSG ۱/۸–۲۸ ۲۵۶۰۰۰
DIN351 HSSG ۱-۳/۸ – UNF ۳۴۵۶۰۰۰ DIN352-HSSG ۱/۴–۱۸ ۲۷۶۰۰۰
 


 


 


DIN352-HSSG ۳/۸–۱۸ ۳۱۲۰۰۰
 


 


 


DIN352-HSSG ۱/۲–۱۴ ۴۶۲۰۰۰
 


 


 


DIN352-HSSG ۳/۴–۱۴ ۸۴۰۰۰۰
 


 


 


DIN352-HSSG ۱″–۱۱٫۱/۲ ۱۴۰۴۰۰۰
 

حدیده های دنده ریز (سنگ خورده) با مارک BARIUM

 

کد سفارش سایز قیمت کد سفارش سایز قیمت
DIN223 HSS MF 6*0.75 ۱۰۸۰۰۰ DIN223 HSS MF 18*1.25 ۶۸۴۰۰۰
DIN223 HSS MF 8*0.5 ۱۲۶۰۰۰ DIN223 HSS MF 18*1.5 ۵۰۴۰۰۰
DIN223 HSS MF 8*1 ۱۲۶۰۰۰ DIN223 HSS MF 20*1 ۵۱۶۰۰۰
DIN223 HSS MF 9*1 ۱۲۶۰۰۰ DIN223 HSS MF 20*1.5 ۵۱۶۰۰۰
DIN223 HSS MF 10*1.25 ۲۲۸۰۰۰ DIN223 HSS MF 20*2 ۵۱۶۰۰۰
DIN223 HSS MF 11*1 ۲۲۸۰۰۰ DIN223 HSS MF 22*1 ۹۰۰۰۰۰
DIN223 HSS MF 12*1 ۳۱۸۰۰۰ DIN223 HSS MF 22*1.5 ۷۲۰۰۰۰
DIN223 HSS MF 12*1.25 ۳۱۸۰۰۰ DIN223 HSS MF 24*1 ۹۰۰۰۰۰
DIN223 HSS MF 12*1.5 ۳۱۸۰۰۰ DIN223 HSS MF 24*1.25 ۹۰۰۰۰۰
DIN223 HSS MF 13*1 ۳۸۴۰۰۰ DIN223 HSS MF 24*1.5 ۸۴۰۰۰۰
DIN223 HSS MF 14*1 ۳۸۴۰۰۰ DIN223 HSS MF 25*1.5 ۹۳۶۰۰۰
DIN223 HSS MF 14*1.25 ۳۸۴۰۰۰ DIN223 HSS MF 26*1 ۹۳۶۰۰۰
DIN223 HSS MF 14*1.5 ۳۸۴۰۰۰ DIN223 HSS MF 26*1.5 ۹۳۶۰۰۰
DIN223 HSS MF 15*1 ۳۸۴۰۰۰ DIN223 HSS MF 27*1 ۱۱۱۶۰۰۰
DIN223 HSS MF 16*1 ۳۹۶۰۰۰ DIN223 HSS MF 27*1.5 ۱۱۱۶۰۰۰
DIN223 HSS MF 16*1.25 ۵۴۰۰۰۰ DIN223 HSS MF 28*1 ۱۲۲۴۰۰۰
DIN223 HSS MF 16*1.5 ۳۹۶۰۰۰ DIN223 HSS MF 28*1.5 ۱۲۲۴۰۰۰
DIN223 HSS MF 17*1.5 ۵۵۲۰۰۰ DIN223 HSS MF 30*1 ۱۲۲۴۰۰۰
DIN223 HSS MF 18*1 ۵۰۴۰۰۰ DIN223 HSS MF 30*2 ۱۲۲۴۰۰۰

 

قلاویز اینچی،قلاویز دنده درشت،قلاویز دنده ریز،قلاویز ،قلاویز ماشینی،قلاویز دستی،قلاویز UNF،قلاویز ماشینیBSW،قلاویز دستی BSW،قلاویز دستی UNF،

قلاویز لوله

 

 

 

 

 

 

قلاویز های SCF-ZER-CWG

قلاویز های SCF-ZER-CWGترکیه به نسبت قیمت پایین خود از کیفیت مناسبی هم برخوردار میباشد و شامل قلاویز های دستی،قلاویز های ماشینی،قلاویزهای BSW،قلاویز های دنده درشت،قلاویزهای دنده ریز،قلاویز هایUNF ،و غیره میباشد

برای دریافت لیست قیمت و اطلاع از قیمتها با این فروشگاه تماس بگیرید

قلاویز ماشینی مارپیچ M1

قلاویز ماشینی مارپیچM2

قلاویز ماشینی مارپیچM2.5

قلاویز ماشینی مارپیچM3

قلاویز ماشینی مارپیچM3.5

قلاویز ماشینی مارپیچM4

قلاویز ماشینی مارپیچM4.5

قلاویز ماشینی مارپیچM5

قلاویز ماشینی مارپیچM6

قلاویز ماشینی مارپیچM7

قلاویز ماشینی مارپیچM8

قلاویز ماشینی مارپیچM9

قلاویز ماشینی مارپیچM10

قلاویز ماشینی مارپیچM11

قلاویز ماشینی مارپیچM12

قلاویز ماشینی مارپیچM13

قلاویز ماشینی مارپیچM14

قلاویز ماشینی مارپیچM16

قلاویز ماشینی مارپیچM18

قلاویز ماشینی مارپیچM20

قلاویز ماشینی مارپیچM22

قلاویز ماشینی مارپیچM24

قلاویز ماشینی مارپیچM27

قلاویز ماشینی مارپیچM30

قلاویز ماشینی مارپیچM33

قلاویز ماشینی مارپیچM36

 

 

قلاویز ماشینی مستقیمM1

قلاویز ماشینی مستقیمM2

قلاویز ماشینی مستقیمM2.5

قلاویز ماشینی مستقیمM3

قلاویز ماشینی مستقیمM3.5

قلاویز ماشینی مستقیمM4

قلاویز ماشینی مستقیمM5

قلاویز ماشینی مستقیمM6

قلاویز ماشینی مستقیمM7

قلاویز ماشینی مستقیمM8

قلاویز ماشینی مستقیمM9

قلاویز ماشینی مستقیمM10

قلاویز ماشینی مستقیمM11

قلاویز ماشینی مستقیمM12

قلاویز ماشینی مستقیمM13

قلاویز ماشینی مستقیمM14

قلاویز ماشینی مستقیمM16

قلاویز ماشینی مستقیمM18

قلاویز ماشینی مستقیمM20

قلاویز ماشینی مستقیمM22

قلاویز ماشینی مستقیمM24

قلاویز ماشینی مستقیمM27

قلاویز ماشینی مستقیمM30

قلاویز ماشینی مستقیمM33

قلاویز ماشینی مستقیمM39

قلاویز دستیM1

قلاویز دستیM2

قلاویز دستیM2.5

قلاویز دستیM3

قلاویز دستیM4

قلاویز دستیM5

قلاویز دستیM6

قلاویز دستیM7

قلاویز دستیM8

قلاویز دستیM9

قلاویز دستیM10

قلاویز دستیM12

قلاویز دستیM14

قلاویز دستیM16

قلاویز دستیM18

قلاویز دستیM20

قلاویز دستیM22

قلاویز دستیM24

قلاویز دستیM27

قلاویز دستیM30

قلاویز دستیM33

قلاویز دستیM36

قلاویز دستیM39

قلاویز اینچی UNC

قلاویز اینچی UNC 1-64

قلاویز اینچی UNC 2-56

قلاویز اینچی UNC 3-48

قلاویز اینچی UNC 4-40

قلاویز اینچی UNC 5-40

قلاویز اینچی UNC 6-32

قلاویز اینچی UNC 8-32

قلاویز اینچی UNC 10-24

قلاویز اینچی UNC 12-24

قلاویز اینچی UNC 1/4-20

قلاویز اینچی UNC 5/16-18

قلاویز اینچی UNC 3/8-16

قلاویز اینچی UNC 7/16-14

قلاویز اینچی UNC 1/2-13

قلاویز اینچی UNC 9/16-12

قلاویز اینچی UNC 5/8-11

قلاویز اینچی UNC3/4-10

قلاویز اینچی UNC 7/8-9

قلاویز اینچی UNC 1-8

قلاویز اینچی UNC 1 1/8-7

قلاویز اینچی UNC 1 1/4-7

قلاویز اینچی UNC 1 3/8-6

قلاویز  ماشینی اینچی UNF

قلاویز اینچی UNF 1-72

قلاویز اینچی UNF 2-64

قلاویز اینچی UNF 3-56

قلاویز اینچی UNF 4-48

قلاویز اینچی UNF 5-44

قلاویز اینچی UNF 6-40

قلاویز اینچی UNF 8-36

قلاویز اینچی UNF 10-32

قلاویز اینچی UNF 12-28

قلاویز اینچی UNF 1/4-28

قلاویز اینچی UNF 5/16-24

قلاویز اینچی UNF 3/8-24

قلاویز اینچی UNF 7/16-20

قلاویز اینچی UNF 1/2-20

قلاویز اینچی UNF 9/16-18

قلاویز اینچی UNF 5/8-18

قلاویز اینچی UNF 3/4-16

قلاویز اینچی UNF 7/8-14

قلاویز اینچی UNF 1-12

قلاویز اینچی UNF 1 1/8-12

قلاویز اینچی UNF 1 1/4-12

حدیده میلیمتر

حدیده میلیمترM1

حدیده میلیمترM2

حدیده میلیمترM2.5

حدیده میلیمترM3

حدیده میلیمترM3.5

حدیده میلیمترM4

حدیده میلیمترM5

حدیده میلیمترM6

حدیده میلیمترM7

حدیده میلیمترM8

حدیده میلیمترM9

حدیده میلیمترM10

حدیده میلیمترM11

حدیده میلیمترM12

حدیده میلیمترM14

حدیده میلیمترM16

حدیده میلیمترM18

حدیده میلیمترM20

حدیده میلیمترM22

حدیده میلیمترM24

حدیده میلیمترM27

حدیده میلیمترM30

حدیده میلیمترM33

 

 

حدیده و قلاویز لولهG

 

حدیده و قلاویز لوله

قلاویز های لوله با دو دندان مارپیچ ساخته میشوند،دندانه مارپیچ راست و شیبدار (مخروطی).اندازه اسمی قلاویزهای لوله با اندازه اسمی دندانه های مارپیچی که ر قطعه ایجاد میشود برابر است و اندازه واقعی قلاویز را بیان نمیکند.قلاویزهای راست با دندانه های نوع استاندارد آمریکایی لوله ها برای قلاویز زدن سوراخ ها یا کوپلین های فرایندهای کم فشار به کار میروند و بر روی انها اتصالات یا لوله های دندانه مارپیچ مخروطی همراه با کنف و روغن آب بندی بسته میشود تا بر روی هم اتصال محکمی را تشکیل دهند

قلاویزهای مخروطی بر دو گونه اند:دندانه منظم و دندانه مقطع.این قلاویزها با شکل دندانه های نوع استاندارد آمریکایی لوله هادارای شیب ۶ سانتیمتر در متر هستند.در قلاویز های دندانه مقطع جز در ناحیه چند دندانه نخستین سر،دیگر دندانه های یک درمیان حذف شده اند.این قلاویزها برای قلاویز زدن فلزات سخت تراشی که تمایل به پر کردن فاصله میان دندانه های قلاویز داشته باشند به کار میروندو تنها در صورتی مورد استفاده قرار میگیرد که قلاویزهای دندانه منظم از عهده کار برنیایند

حدیده فرا

قلاویز فرا

حدیده قلاویز لوله فرا

حدیده قلاویز گورینگ

حدیده لوله

قلاویز لوله

حدیده قلاویز لوله

قلاویز دستی لوله

قلاویز ماشینی لوله

قلاویز ماشینی ۱/۸ لوله

قلاویز ماشینی ۱/۴ لوله

قلاویز ماشینی ۳/۸ لوله

قلاویز ماشینی ۱/۲ لوله

قلاویز ماشینی ۵/۸ لوله

قلاویز ماشینی ۳/۴ لوله

قلاویز ۱ اینچ لوله

قلاویز دستی ۱/۸ لوله

قلاویز دستی ۱/۴ لوله

قلاویز دستی ۳/۸ لوله

قلاویز دستی ۱/۲ لووله

قلاویز دستی ۵/۸ لوله

قلاویز دستی ۳/۴ لوله

قلاویز دستی ۱ لوله

حدیده ۳/۸ لوله

حدیده ۱/۸ لوله

حدیده ۱/۴ لوله

حدیده حدیده ۱/۲ لوله

حدیده ۱ اینچ  لوله

حدیده ۳/۴ لوله

 

حدیده قلاویز NPT

 

قلاویز ماشینی NPT HSSE 1/16-27

قلاویز ماشینی NPT HSSE 1/8-27

قلاویز ماشینی NPT HSSE 1/4-18

قلاویز ماشینی NPT HSSE 3/8-18

قلاویز ماشینی NPT HSSE 1/2-14

قلاویز ماشینی NPT HSSE 3/4-14

قلاویز ماشینی NPT HSSE 1-11-1/2

حدیده ماشینی کونیک NPT HSS 1/8-27

حدیده ماشینی کونیک NPT HSS 1/4-18

حدیده ماشینی کونیک NPT HSS 3/8-18

حدیده ماشینی کونیک NPT HSS 1/2-14

حدیده ماشینی کونیک NPT HSS 3/4-14

حدیده ماشینی کونیک NPT HSS 1 1/4-11 1/2

حدیده ماشینی کونیک NPT HSS 1 1/2-11 1/2

حدیده ماشینی کونیک NPT HSS 1-11 1/2

حدیده و قلاویز NPT

 

لیست قلاویز و حدیده NPT

 

قلاویز NPT 1/16-27

قلاویز NPT 1/8-27

قلاویز NPT 1/4-18

قلاویز NPT 3/8-18

قلاویز NPT 1/2-14

قلاویز NPT 3/4-14

قلاویز NPT 1-11

قلاویز و حدیده فته

 

قلاویز برای دنده کردن داخل استوانه‌ها (مهره) بکار می‌رود در حالیکه حدیده سطوح بیرونی استوانه را دنده می‌کند. فرایند تراشیدن با قلاویز، را قلاویزکاری و فرایند تراشیدن دنده‌های پیچ با حدیده را رزوه‌تراشی یا پیچ‌تراشی می‌گویند.

 

حدیدهٔ دو پارچهٔ قابل تنظیم از دو نیمهٔ جدا از هم ساخته شده‌است که معمولاً در حدیده‌گیر که شامل کلگی و راهنماست جای می‌گیرد.

 

به هنگام رزوه‌تراشی و قلاویزکاری باید نکات زیر را بکار بست:

 

۱– در هر دور که ابزار به‌طرف راست می‌چرخد نیم دور آن را بطرف چپ بگردانید تا براده‌های جدا شده از بین لبه‌های برنده آزاد گردد.

۲– اعمال نیروی زیاد باعث شکستن ابزار، خراب شدن قطعه کار و ناصاف شدن دنده‌ها می‌شود.

۳– در موقع دنده کردن قطعات فولادی بهتر است روغن به ابزار بزنند.

۴– برای دنده کردن قطعات آلومینیمی زدن نفت بهتر است.

۵– برای دنده کردن برنج یا چدن هیچگونه روغن بکار نبرید.(فقط در ابعاد کوچک)

باید قبل از قلاویزکاری از جداول استاندارد قطر مته جهت سوراخکاری را پیدا کرد. برای مثال پیچ M6 فقط در سوراخی که به قطر ۵mm قلاویزکاری شده قابلیت چرخش دارد.

قلاویز ابزاری است برای ایجاد دندانه مارپیچ در درون قطعه به کار می رود. روی سطح قلاویز دندانه هایی با دقت تراشیده شده و شیارهایی در امتداد طولی آن ایجاد شده. این شیارها که در ناحیه دندانه دار قلاویز وجود دارند به عنوان لبه برنده قلاویز عمل می کنند. جنس قلاویزها از فولاد کربن دار و یا فولاد تندبر است. قلاویزهای ساخته شده از فولاد کربن دار برای قلاویز کاری دستی چدن و یا سایر موارد عمومی که جنس قطعه چندان سخت نباشد به کار می روند. قلاویزهای ساخته شده از فولاد تندبر برای قلاویز کاری دستی یا ماشینی مواد سخت یا ساینده به کار می روند. آلمینیوم، برنج، با کلیت، آهن چکشخوار، مواد ریخته گری شده تحت فشار، فیبر، لاستیک سخت، فولادهای کم کربن و سایر مواد با ویژگیهای مشابه نمونه هایی از این مواد هستند.

 

دندانه های قلاویز تراشیده و یا سنگ زده می شوند. برای کارهای دقیق نوع دوم به کار می رود. قلاویزها دارای گونه های دو، سه و یا چهار شیاره هستند. این شیارها ممکن است راست، شیبدار و یا مارپیچ باشند.

 

انواع قلاویز:

 

هدف از قلاویز کاری آن است که شیارها یا  دندانه های مارپیچی در درون قطعه کار برای بستن پیچ ایجاد شود. قلاویزهای دستی و قلاویزهای ماشینی رایجترین نوع قلاویزها هستند. سایر انواع قلاویزها عبارتند از: قلاویزهای لولهعقرقره، مهرهع مخروطی و قلاویزهای خاص.

 

قلاویزهای دستی:

 

قلاویزهای دستی در ابتدا برای قلاویز کاری دستی ساخته شدند. ولی بدها کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند. قلاویزهای دستی استاندارد که از اندازه مارپیچ ماشینی (نمره صفر) آغاز می شوند در مجموعه های سه تایی ساخته می شوند. این سه قلاویز در هر مجموعه برای دندانه های شکل مارپیچ یکنواخت به شرح زیر هستند:

 

الف- قلاویز پیشرو:

 

این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری به کار می روند. در این قلاویز دست کم ۶ دندانه اول پخ زده شده است و سپس دندانه ها قطر کامل دارند.

 

ب- قلاویز میانرو:

 

این نوع قلاویز پس از مرحله قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانه ها در قطعه به کار می رود. در این قلاویز بین ۳ تا ۵ دندانه ای اول پخ زده شده است.

 

ج- قلاویز پسرو:

 

 این نوع قلاویز برای ایجاد دندانه ها تا انتهای سوراخهای بن بست به کار می رود. تنها ۵/۱ دندانه اول این قلاویز پخ زده شده است.

 

تنها برای قلاویزکاری سوراخهای بن بست(سوراخهایی که راه به در نباشند) از هر سه تای این قلاویزها استفاده می شود و برای سوراخهای راه به در دو قلاویز پیشرو و میانرو کافی هستند.

 

علاوه بر قلاویزهای مورد استفاده برای دندانه های مارپیچ یکنواخت، قلاویزهایی نیز برای سایر گونه های دندانه شامل دندانه های متریک، ویت ورث، ذوزنقه ای و مریعی وجود دادر.

 

اندازه قلاویزها:

 

اندازه قلاویزها بر اساس اندازه گذاری مارپیچهای ماشینی نشان داده می شوند که از نمره صفر آغاز شده و تا نمره ۲۰ ادامه دارد.

 

قلاویزهای سه تایی برای هر دو اندازه کسری و مارپیچ ماشینی و برای هر دو گروه دندانه های یکنواخت ریز و دندانه های یکنواخت درشت موجود است.

 

اندازه مته قلاویز:

 

اندازه قلاویزها با قطر بزرگ دندانه های آنها مشخص می شود. بنابراین سوراخ قلاویز بایستی در حدود دو برابر عمق دندانه کوچکتر از اندازه قلاویز باشد. غالبا مته قلاویزی به کار می رود که پس از قلاویز کاری حدود ۷۵ درصد از گوشت دندانه باقی بماند.

 

سایر انواع قلاویزهای دستی:

 

علاوه بر قلاویزهای سه تایی استاندارد که مشخصات آنها هم اکنون آمد انواع دیگری نیز وجود دارد که بر اساس شکل نوک و شیارهای آنها نامگذاری شده اند.

 

قلاویزهای دستی تفنگی یا نوک حلزونی میانرو برای سوراخهای راه به در طراحی شده اند. نوک حلزونی این قلاویز باعث هدایت براده ها به طرف جلو قلاویز می گردد و بدین ترتیب باعث می شود که براده ها در شیارهای قلاویز جمع نشوند و از شکستن قلاویز جلوکیری شود و همچنین هنگام چرخاندن معکوس قلاویز دندانه ها صدمه نمی بینند. قلاویز نوک حلزونی پسرو برای سوراخهای بن بستی که در انتهای آن فضایی برای جمع شدن براده تعبیه شده باشد به کار می رود.

 

قلاویزهای دستی شیار حلزونی:

 

این نوع قلاویز برای قاویز زدن بن بست مواد نرمی مانند آلومینیوم و منیزیم که خارج کردن براده از آنها خود مساله بغرنجی است به کار می رود. این قلاویزها به ویژه برای موادی کاراتر هستند که در هنگام قلاویز کاری براده های طویل ایجاد کنند. با این قلاویز براده های ایجاد شده به راحتی خارج و از تجمع براده ها و آسیب دیدن قلاویز و دندانه ها جلوگیری می شود. قلاویزهای دستی شیارهای مارپیچی تند برای سوراخهای بن بست عمیقی که تخلیه براده از آنها دشوار باشد به کر می روند.

 

قلاویزهای دستی نوک حلزونی شیار کوتاه:

 

این نوع قلاویز برای قلاویزکاری راه به در صفحات فلزی و سایر مقاطع نازک به کار می روند. این قلاویز هنگامی مناسب است که قط سوراخ بزگتر از عمق آن باشد

 

قلاویزهای مارپیچ ماشینی:

 

در واقع هیچ تفاوتی میان قلاویزهای دستی استاندارد و قلاویزهای مارپیچ ماشینی وجود ندارد جز اینکه قلاویزهای دسته اخیر بر اساس سیستم اندازه گذاری دندانه مارپیچهای ماشینی ساخته شده اند. در این سیستم قلاویزها از نمره ۰ تا ۲۰ تقسیم بندی شده اند. قلاویزهای مارپیچ ماشینی بر اساس طرح نوک و شیارهای آنها انواع گوناگون دارند.

 

قلاویزهای مارپیچ ماشینی شیار حلزونی تند:

 

این نوع قلاویز برای قلاویزکاری سوراخهای بن بست در آلومینیوم و منیزیم به کار می ود.

 

قلاویزهای شکلدهی دندانه:

 

این نوع قلاویزها فاقد شیار هستند و چگونگی دندانه تراشی آنها متفاوت است. این قلاویزها ابزار شکلدهی هستند و چگونگی دندانه تراشی آنها مانند ساخت دندانه های بیرونی در فرایند نوردکاری است. دندانه های ایجاد شده با این قلاویز مقاوم هستند و سطح دندانه ها بر اثر شیوه خاص شکلدهی آنها کار سخت می شود. قطر مته قلاویز مورد استفاده برای این نوع قلاویزها باید بیش از اندازه نظیر به نظیر آن برای قلاویزهای استاندارد معمول باشد.

 

قلاویزهای لوله:

 

قلاویزهای لوله با دو دندانه مارپیچ ساخته می شوند: دندانه مارپیچ راست وشیبدار(مخروطی). اندازه اسمی قلاویزهای لوله با اندازه اسمی دندانه های مارپیچی که در قطعه ایجاد می شود برابر است و اندازه واقعی قلاویز را بیان نمی کند. قلاویزهای راست با دندانه های نوع استاندارد آمریکایی لوله ها برای قلاویز زدن سوراخها یا کوپلینگهای فراینده های کم فشار به کار می روند و بر روی آنها اتصالات یا لوله های دندانه مارپیچ مخروطی همراه با کنف و روغن آب بندی بسته می شود تا بر روی هم اتصال محکمی را تشکیل دهند.

 

قلاویزهای مخروطی بر دو گونه اند: دندانه منظم و دندانه مقطع. این قلاویزها با شکل دندانه های نوع استاندارد آمریکایی لوله ها دارای شیب ۶ سانتی متر در متر هستند. در قلاویزهای دندانه مقطع جز در ناحیه چند دندانه نخستین سر، دیگر دندانه ها یک در میان حذف شده اند. این قلاویزها برای قلاویز زدن فلزات سخت تراشی که تمایل به(پر کردن) فاصله میان دندانه های قلاویز داشته باشند به کار می روند و تنها در صورتی مورد استفاده قرار می گیردکه قلاویزهای دندانه منظم از عهده کار بر نیایند.

 

قلاویزهای مهره:

 

 این قلاویزها در مواردی به کار می روند که انجام کار مستلزم بلند بودن دنباله قلاویز باشد یا عمق سوراخ بیش از آن باشد که قلاویز زدن با قلاویزهای دستی امکان پذیر باشد. این ابزار برای قلاویز زدن مواد سخت نظیر فولاد ضد زنگ و آلیاژهای مشابه به کار می روند.

 

قلاویزهای قرقره:

 

سوراخ پیچهای تنظیم و روغنخور توپی قرقره ها با این ابزار قلاویز کاری می شوند. تنوع طول کلی قلاویزهای قرقره از آن روست که قطر قرقره ها بسیار متنوع است. دنباله بلند این قلاویزها استفاده از آنها را در جاهایی ممکن می کند که در دسترس قلاویزهای دستی نباشند.

 

قلاویزهای مخروطی:

 

این قلاویزها در مهره سازی به کار می روند و دارای دنباله ای بلند و ناحیه دندانه دار کوتاه است. در تولید انبوه مهره هر مهره پس از قلاویز شدن با قلاویز مخروطی به طرف دنباله بالا می رود. هنگامی که دنباله از مهره های قلاویز شده پر شد با باز کردن دسته قلاویز مهره ها از طرف دنباله قلاویز تخلیه می شوند. در این نوع قلاویز ناحیه دندانه دار تا حد امکان کوتاه ساخته می شود و دندانه های آن نسبت به قلاویز مهره در تعداد کمتری پخ زده می شود.

 

قلاویز مخروطی دم کج:

 

این نوع قلاویز برای کاربرد در ماشینهای قلاویز کاری خودکار طراحی شده است. در این ماشینها عمل قلاویز کاری به صورت پیوسته انجام می شود و مهره ها به صورت خودکار به سوی قلاویز رانده می شوند. از آنجایی که ماشینهای قلاویز زنی دارای اندازه های گوناگون هستند این نوع قلاویز در اندازه های طولی و شعاعی گوناگون ساخته می شوند.

 

قلاویزهای ویژه:

 

قلاویزه های شمع اتومبیل با دندانه های نوع استاندارد بین المللی و تنها در نوع میانرو هستند. دندانه های ذوزنقه ای کاربرد گسترده ای در پیچهای انتقال قدرت ماشینهای ابزار،شیر آلات، جک ها و دیگر مکانیزمها دارند. هر مجموعه قلاویز ذوزنقه ای اغلب دارای یک یا چند قلاویز خشن کار و یک قلاویز پرداخت است. در ساخت پیچ و مهره های دندانه ذوزنقه ای معمولا از قلاویز سنگ زده شده استفاده می شود زیرا تناسب و دقت گام پیچ و مهره موجب کاهش سایش آنها می شود.

 

انتخاب قلاویزها:

 

مروری بر ویژگی های قلاویزها می تواند در انتخاب درست آنها موثر باشد. هنگام انتخاب قلاویز مناسب باید ویژگی های زیر را برای آن در نظر گرفت:

 

الف- جنس قلاویز

 

ب- جنس قلاویز( فولاد کربن دار یا تندبر)

 

ج- قلاویز با دندانه های تراشیده شده یا سنگ زده شده

 

د- حدود اندازه های دندانه ها هنگام استفاده از قلاویز سنگ زده شده یا دقیق.

 

غالبا نوع قلاویز بر اساس طبیعت کار و امکانات موجود انتخاب می شود. گارگاهی که دارای ماشینهای قلاویز همه منظور استاندارد باشد ممکن است بر اساس طبیعت کار تشخیص دهد که یکی از همین قلاویزه های دستی همان قلاویز مناسب برای کار است. طبیعت کار عواملی مانند عمق سوراخ، ویژگی های برش ماده ای که باید قلاویز شود و … را در بر می گیرد. تولید کننده ای مهره ای که کارگاهش مجهز به ماشینهایی است که قلاویز دم کج در آنها به کار می رود نمی تواند نوع دیگری از قلاویزها را انتخاب کند و تنها با اندازه مهره ها سرو کار دارد.

 

در بعضی موارد شرایط و مقتضیات ایجاد می کند که قلاویز خاصی برای ساخت سفارش داده شود. قلاویزهای مخصوص، هر اندازه، نوع و  پرداخت سطحی ناسازگار با مشخصات درج شده در فهرستهای استاندارد سازندگان را در بر می گیرد. سفارش مخصوص باید هنگامی تنظیم شود که شرایط واقعی کارکرد ابزار مورد نیاز به دقت شناسایی شده باشد زیرا نوع ابزار مورد نیاز سفارش دهنده بی اندازه به عواملی بستگی دارد که از حیطه مهار سازنده بیرون است.

 

سرعت،جنس ماده ای که باید قلاویز کاری شود و نیز دقت مورد نیاز عوامل مهمی هستند که در انتخاب جنس قلاویز باید در نظر گرفته شوند. قلاویزهای ساخته شده از فولاد کربن دار در مقایسه با نوع فولادی تندبر با سرعت حدود نیم برابر سرعت آن می توانند کار کنند.

 

قلاویزهای ساخته شده از فولاد کربن دار در قلاویزکاری برنج و مواد آهنی با کارآیی بسیار عمل می کنند. اغلب فلزات غیر آهنی و مواد ساینده مانند با کلیت، فیبر و لاستیکهای سخت به سرعت موجب خوردگی سطوح برنده قلاویز می شوند و بنابراین در این موارد قلاویزهای ساخته شده از فولاد تندبر کاربرد بیشتری دارند.

 

دقت تنها ملاک مهمی است که باید در انتخاب نوع قلاوی از نظر چگونگی پرداخت دندانه های آن در نظر گرفته شود. قلاویزهای تراشکاری شده با فرز یا عملیات(تراشکاری) ساخته می شوند. تلرانس های ساخت و نیز انحراف اندازه و شکل دندانه های این نوع قلاویز به یکنواختی و (حدود تنگ) دقت قلاویزهای سنگ زده شده نیست. دندانه های قلاویزهای سنگ زده شده با چرخ سنباده و تلرانس های بسیار محدود پرداخت کاری می شوند. دقت دندانه مورد نیاز بر اساس رده ای تعیین می شودکه برای پیچ قطعه در نظر گرفته شده باشد. بنابراین اگر لازم باشد که سوراخ قلاویز خورده ای با پیچ مربوط به آن انطباق (سفت) با تلرانس بسیار تنگ داشته  باشند دندانه های قلاویز باید نسبت به هنگامی که (انطباق شل) مورد نیاز است دارای حدود دقت بسیار نزدیک به اندازه اسمی باشد.

 

برای انتخاب درست اندازه قلاویز بر اساس نوع کار لازم است که ارتباط میان تلرانس قطر دایره گام قلاویز و حدود نسی به خوبی درک شود

قلاویز و فنر هلی کویل

رزوه های صدمه دیده

از بین رفتن رزوه های مادگی در قطعات مختلف فلزی از جمله مشکلاتی است که اغلب صنایع با آن مواجه شده و جهت رفع آن معمولا به عملیات مختلفی از قبیل گشاد کردن محل رزوه،قلاویز کاری مجدد،جوشکاری ،بوش گذاری و غیره مبادرت می ورزند که گذشته از آن که انجام این عملیات در پاره ای از مواقع به علل مختلف از جمله کم بودن ضخامت قطعه،عدم امکان باز و بسته نمودن آن و غیره امکان پذیر نمیباشدفموجب ائتلاف وقت و هزینه زیاد خواهد بود در حالیکه با استفاده از هلی کویل رزوه های مادگی مطابق با استاندارد های بین المللی ایجاد میشود که از هر جهت به رزوه های معمولی ارجعیت دارد

هلی کویل چیست

مغزی هلی کویل،مفتولی از جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست . ساخت این مغزی ها بدون استفاده از حرارت صورت گرفته و این امر موجب مقاومت کششی در حد ۱۴۵ کیلو پوند بر متر مربع در مفتول فولادی مورد استفاده میگردد با جایگزینی مغزی هلی کویل مقاومت رزوه در برابر اصطحکاک،فرسودگی و استهلاک بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و پیچ قبلی نیز کماکان قابل استفاده خواهد بود

  • كاربرد مغزيهاي هلي كويل براي تعمير رزوه هاي صدمه ديده و بازسازي توليدات از رده خارج

هلي کويل مي تواند در كارگاههاي متالوژي ، فلزكاري، ماشين سازي، شيميايي و بطور کلي همه صنايعي که بنحوي با پيچ سروکار دارند مورد استفاده قرار گيرد. از جمله يکي از موارد استفاده از مغزيهاي هلي كويل، بكارگيري آن در سر سيلندر اتومبيل و موتورسيكلت( محل بسته شدن شمع ها) و محل بستن پيچ تخليه روغن موتور مي باشد .

سايز هر هلي کويل بر اساس سايز پيچي که مي بايد در محل استقرار هلي کويل بسته شود شناسايي مي گردد به عنوان مثال اگر درقطعه اي قرار است از پيچ سايزM6 استفاده شود، براي تقويت محل رزوه مادگي بايد از هلي کويل با سايز اسمي M6 استفاده شود که در حالت عادي قطر هلي کويل نصب نشده قدري بيش از M6 مي باشد که بعد از جايگذاري ، قطر داخلي آن، مناسب براي بستن پيچ سايز M6 خواهد بود

 

حدیده و قلاویز چپ

قلاویز چپ

 

در بعضی از مواد لازم است که پیچ و مهره را چپ گرد ساخت اگر لازم باشد که این نوع پیچ مهره با دست یعنی به وسیله حدیده و قلاویز ساخته شوند میبایستی در این موارد از حدیده چپ گرد نیز استفاده کرد که دندانه ها و اندازه پیچ در هر دو  پیچ یکی است و اختلاف آن ها در جهت شروع پیچش است که اولی به سمت راست و دومی به سمت راست گردش کرده تا مهره محکم شود.البته برای تشخیص آن بعضی از کارخانه های سازنده دیگر ممکن است به صورت مختلف چپ و راستی پیچ ها و مهره ها ویا حدیده و قلاویز را مشخص نمایند.از طرفی دیگر چپ یا راست بودن قلاویز و حدیده را از روی گام های آن تشخیص داد

ابزار تراش واحد بورس انواع حدید و قلاویز چپ

قلاویز دستی چپ ۱*۸

قلاویز دستی چپ ۱/۲۵*۱۰

قلاویز دستی چپ۱/۲۵*۱۲

قلاویز دستی چپ ۱/۵*۱۲

قلاویز دستی چپ ۱/۵*۱۴

قلاویز دستی چپ ۱/۵*۱۶

قلاویز دستی چپ ۱/۵*۱۸

حدیده چپ۱*۸

حدیده چپ ۱/۲۵*۱۰

حدیده چپ ۱/۲۵*۱۲

حدیده چپ ۱/۵*۱۲

حدیده چپ ۱/۵*۱۴

حدیده چپ ۱/۵*۱۶

حدیده چپ۱/۵*۱۸

حدیده چپ۱/۵*۲۰

قلاویز ماشینی چپ

 

دسته حدیده و قلاویز

دسته حدیده

دسته حدیده ها برای گرفتن حدیده میباشد تا حدیده راحت تر عملیات خود را انجام دهد که دسته حدیده ها در دو نوع دستی و ماشینی میباشد که دسته حدیده ماشینی را به دستگاه تراش و دسته حدیده دستی را با دست  استفاده میکنند

لیست دسته حدیده

دسته حدیده             ۲۰X7
دسته حدیده             ۲۵X9
دسته حدیده            ۳۰X11
دسته حدیده            ۳۸X14
دسته حدیده            ۴۵X18
دسته حدیده            ۵۵X22

دسته قلاویز

از دسته قلاویز برای چرخاندن قلاویز و ایجاد دنده در داخل سوراخ استفاده میشود .دسته قلاویز ها انواع گوناگونی دارند که عبارت اند از دسته قلاویز جغجغه ای -دسته قلاویز توپی و دسته قلاویز دستی که از با دوام ترین آن ها میتوان به دسته قلاویز توپی و جغجغه ای  توجه کرد

لیست دسته قلاویز ساده

دسته قلاویز    (۸-۱)۰
دسته قلاویز     (۱۰-۱)۱
 دسته قلاویز    (۱۲-۱)۱/۲-۱
دسته قلاویز    (۱۲-۴)۲
دسته قلاویز     (۲۰-۵)۳
دسته قلاویز      (۲۷-۹)۴

دسته قلاویز جغجغه ای

دسته قلاویز جغجغه ای    ۱
دسته قلاویز جغجغه ای    ۲
دسته قلاویز جغجغه ای    ۱۰
دسته قلاویز جغجغه ای    ۲۰

ابزار تراش واحد بورس دسته حدیده های و دسته قلاویزهای ایرانی ،آلمانی میباشد

 

قلاویز YG کره جنوبی

قلاویز های YGکره جنوبی دارای بهترین کیفت های جهانی و با استاندارهای جهانی میباشد  که در سختی های کارایی خوبی دارد قلاویز های YG دارای روکش های مختلف برای آلیاژهای مختلف میباشد که از جمله آن ها میتوان به روکش TICN-TINمشکی – طلایی- سفید میباشد)قلاویز های YG در گام های MM-UNF-UNEF-UN-BSW-TR-NPT-NPTF-میباشد

ابزار تراش واحد بورس کلیه قلاویز های YGمیباشد .ابزار تراش واحد فروشنده  قلاویز های باکالیت در سایزهای مختلف دنده ریز-دنده درشت-اینچ -و میلیمتر با برندYG میباشد

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود