Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

حدیده و قلاویز BARIUM

حدیده و قلاویز باریوم

قلاویزهای دستی میلی متر با مارک BARIUM
چپ (LH)  
قیمت سایز کد سفارش قیمت سایز کد سفارش
M3 – LH DIN352-HSSG ۱۹۶۰۰۰ M1.6 DIN352-HSSG
۲۸۸۰۰۰ M4 – LH DIN352-HSSG ۱۶۸۰۰۰ M2 DIN352-HSSG
۳۸۴۰۰۰ M5 – LH DIN352-HSSG ۱۶۸۰۰۰ M2.5 DIN352-HSSG
۴۳۲۰۰۰ M6 – LH DIN352-HSSG ۱۵۲۰۰۰ M3 DIN352-HSSG
۴۷۴۰۰۰ M8 – LH DIN352-HSSG ۱۵۲۰۰۰ M3.5 DIN352-HSSG
۵۸۸۰۰۰ M10 – LH DIN352-HSSG ۱۶۶۰۰۰ M4 DIN352-HSSG
۷۴۴۰۰۰ M12 – LH DIN352-HSSG ۱۶۶۰۰۰ M5 DIN352-HSSG
۷۹۸۰۰۰ M14 – LH DIN352-HSSG ۱۷۶۰۰۰ M6 DIN352-HSSG
۱۱۰۴۰۰۰ M16 – LH DIN352-HSSG ۲۱۰۰۰۰ M8 DIN352-HSSG
۱۳۸۰۰۰۰ M18 – LH DIN352-HSSG ۲۸۵۰۰۰ M10 DIN352-HSSG
۱۵۶۰۰۰۰ M20 – LH DIN352-HSSG ۳۰۳۰۰۰ M11 DIN352-HSSG
۱۹۲۰۰۰۰ M22 – LH DIN352-HSSG ۳۸۴۰۰۰ M12 DIN352-HSSG
۲۵۲۰۰۰۰ M24 – LH DIN352-HSSG ۴۶۴۰۰۰ M14 DIN352-HSSG
۳۸۴۰۰۰۰ M27 – LH DIN352-HSSG ۵۰۴۰۰۰ M15 DIN352-HSSG
۴۵۶۰۰۰۰ M30 – LH DIN352-HSSG ۵۲۲۰۰۰ M16 DIN352-HSSG
 


 


۶۸۸۰۰۰ M18 DIN352-HSSG
   


 


۷۸۵۰۰۰ M20 DIN352-HSSG
 


 


M22 DIN352-HSSG
   


 


۱۱۸۸۰۰۰ M24 DIN352-HSSG
 


 


۱۸۹۶۰۰۰ M26 DIN352-HSSG
 


 


 


۱۸۰۰۰۰۰ M27 DIN352-HSSG
 


 


 


۱۹۴۴۰۰۰ M28 DIN352-HSSG
 


 


 


۲۳۸۸۰۰۰ M30 DIN352-HSSG
 


 


 


۳۰۷۲۰۰۰ M33 DIN352-HSSG
 


 


 


۳۶۳۶۰۰۰ M36 DIN352-HSSG
 


 


 


۴۳۲۰۰۰۰ M39 DIN352-HSSG
 


 


 


۵۱۲۴۰۰۰ M42 DIN352-HSSG
 


 


 


۵۹۸۸۰۰۰ M45 DIN352-HSSG
 


 


 


۷۴۲۸۰۰۰ M48 DIN352-HSSG
 


 


 


۹۷۳۲۰۰۰ M52 DIN352-HSSG
 


 


 


۱۰۸۷۲۰۰۰ M56 DIN352-HSSG
 

قلاویزهای دستی ( دنده ریز) با مارکBARIUM

قلاویز دستی دنده ریز۱٫۵*۲۶،قلاویز دستی دنده ریز۲*۲۶،قلاویز دستی۱*۲۷،قلاویز دستی دنده ریز۱٫۵*۲۷،قلاویز دستی دنده ریز۱٫۵*۲۸،قلاویز دستی دنده ریز۱*۳۰،قلاویز دستی دنده ریز۱٫۵*۳۰،قلاویز دستی دنده ریز۲*۳۰،قلاویز دستی دنده ریز۳*۳۰،قلاویز دستی دنده ریز۱٫۵*۳۲،قلاویز دستی دنده ریز۱*۳۳،قلاویز دستی دنده ریز۱٫۵*۳۳،قلاویز دستی دنده ریز۱٫۵*۳۴،قلاویز دستی دنده ریز۱٫۵*۳۵،قلاویز دستی دنده ریز۲*۳۴،قلاویز دستی دنده ریز۱*۳۳،قلاویز دستی دنده ریز۰٫۷۵*۶،قلاویز دستی دنده ریز۰٫۷۵*۸،قلاویز دستی دنده ریز۱*۸،قلاویز دستی دنده ریز۱*۹،قلاویز دستی دنده ریز۰٫۷۵*۱۰،قلاویز دستی دنده ریز۱*۱۱،قلاویز دستی دنده ریز۱*۱۲،قلاویز دستی دنده ریز۱*۱۳

 

قیمت سایز کد سفارش قیمت سایز کد سفارش
۱۲۶۰۰۰۰ ۲۶*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۱۳۵۰۰۰ ۶*۰٫۷۵ DIN2181 HSSG
۱۲۶۰۰۰۰ ۲۶*۲ DIN2181 HSSG ۱۶۲۰۰۰ ۸*۰٫۷۵ DIN2181 HSSG
۱۲۹۶۰۰۰ ۲۷*۱ DIN2181 HSSG ۱۶۲۰۰۰ ۸*۱ DIN2181 HSSG
۱۲۹۶۰۰۰ ۲۷*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۲۰۴۰۰۰ ۹*۱ DIN2181 HSSG
۱۴۲۸۰۰۰ ۲۸*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۲۳۱۰۰۰ ۱۰*۰٫۷۵ DIN2181 HSSG
۱۸۱۲۰۰۰ ۳۰*۱ DIN2181 HSSG ۲۳۱۰۰۰ ۱۰*۱ DIN2181 HSSG
۱۸۱۲۰۰۰ ۳۰*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۲۸۱۰۰۰ ۱۱*۱ DIN2181 HSSG
۲۱۹۰۰۰۰ ۳۰*۲ DIN2181 HSSG ۲۸۱۰۰۰ ۱۲*۱ DIN2181 HSSG
۲۳۷۶۰۰۰ ۳۰*۳ DIN2181 HSSG ۲۸۱۰۰۰ ۱۲*۱٫۵ DIN2181 HSSG
۲۳۷۶۰۰۰ ۳۲*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۳۶۰۰۰۰ ۱۳*۱ DIN2181 HSSG
۲۲۶۸۰۰۰ ۳۳*۱ DIN2181 HSSG ۳۴۶۰۰۰ ۱۴*۱ DIN2181 HSSG
۲۲۶۸۰۰۰ ۳۳*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۳۴۶۰۰۰ ۱۴*۱٫۵ DIN2181 HSSG
۲۳۱۶۰۰۰ ۳۴*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۳۶۰۰۰۰ ۱۵*۱ DIN2181 HSSG
۲۳۷۶۰۰۰ ۳۴*۲ DIN2181 HSSG ۴۳۲۰۰۰ ۱۵*۱٫۵ DIN2181 HSSG
۲۴۲۴۰۰۰ ۳۵*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۴۲۶۰۰۰ ۱۶*۱ DIN2181 HSSG
۲۳۷۶۰۰۰ ۳۶*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۵۶۲۰۰۰ ۱۶*۱٫۲۵ DIN2181 HSSG
۲۳۷۶۰۰۰ ۳۶*۲ DIN2181 HSSG ۴۵۰۰۰۰ ۱۶*۱٫۵ DIN2181 HSSG
۴۳۲۰۰۰۰ ۳۶*۳ DIN2181 HSSG ۶۲۴۰۰۰ ۱۸*۱ DIN2181 HSSG
۳۰۶۰۰۰۰ ۳۹*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۸۲۸۰۰۰ ۱۸*۱٫۲۵ DIN2181 HSSG
۳۱۸۰۰۰۰ ۳۹*۳ DIN2181 HSSG ۶۲۴۰۰۰ ۱۸*۱٫۵ DIN2181 HSSG
۴۱۴۰۰۰۰ ۴۰*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۶۷۲۰۰۰ ۲۰*۱ DIN2181 HSSG
۴۹۸۰۰۰۰ ۴۲*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۶۷۲۰۰۰ ۲۰*۱٫۵ DIN2181 HSSG
۴۹۸۰۰۰۰ ۴۲*۳ DIN2181 HSSG ۷۸۰۰۰۰ ۲۲*۱ DIN2181 HSSG
۶۵۴۰۰۰۰ ۴۵*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۸۸۸۰۰۰ ۲۲*۱٫۲۵ DIN2181 HSSG
۶۹۶۰۰۰۰ ۴۸*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۷۸۰۰۰۰ ۲۴*۱ DIN2181 HSSG
۶۹۶۰۰۰۰ ۴۸*۳ DIN2181 HSSG ۹۶۰۰۰۰ ۲۴*۱٫۲۵ DIN2181 HSSG
۷۸۰۰۰۰۰ ۵۲*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۷۸۰۰۰۰ ۲۴*۱٫۵ DIN2181 HSSG
۸۷۶۰۰۰۰ ۵۶*۱٫۵ DIN2181 HSSG ۹۶۰۰۰۰ ۲۴*۲ DIN2181 HSSG
۸۷۶۰۰۰۰ ۵۶*۲ DIN2181 HSSG ۱۱۰۴۰۰۰ ۲۵*۱ DIN2181 HSSG
********* ******** ************* ۱۱۰۴۰۰۰ ۲۵*۱٫۵ DIN2181 HSSG
 


 


 


۱۲۶۰۰۰۰ ۲۶*۱  

 

 

 

 

 

قلاویزهای دستی اینچ و لوله با مارک BARIUM

 

BSW UNC
کد سفارش سایز قیمت کد سفارش سایز قیمت
DIN351 HSSG ۳/۱۶ – BSW ۲۰۲۰۰۰ DIN351 HSSG ۴-۴۰ – UNC ۲۵۵۰۰۰
DIN351 HSSG ۱/۴ – BSW ۲۰۲۰۰۰ DIN351 HSSG ۶-۳۲ – UNC ۲۵۵۰۰۰
DIN351 HSSG ۵/۱۶ – BSW ۲۶۸۰۰۰ DIN351 HSSG ۸-۳۲ – UNC ۲۵۵۰۰۰
DIN351 HSSG ۳/۸ – BSW ۳۴۶۰۰۰ DIN351 HSSG ۱/۴ – UNC ۲۰۴۰۰۰
DIN351 HSSG ۱/۲ – BSW ۴۴۸۰۰۰ DIN351 HSSG ۵/۱۶ – UNC ۲۷۰۰۰۰
DIN351 HSSG ۵/۸ – BSW ۶۹۲۰۰۰ DIN351 HSSG ۳/۸ – UNC ۳۴۸۰۰۰
DIN351 HSSG ۳/۴ – BSW ۱۱۳۴۰۰۰ DIN351 HSSG ۱/۲ – UNC ۴۳۸۰۰۰
DIN351 HSSG ۷/۸ – BSW ۱۶۸۰۰۰۰ DIN351 HSSG ۵/۸ – UNC ۶۸۴۰۰۰
DIN351 HSSG ۱” – BSW ۲۳۴۰۰۰۰ DIN351 HSSG ۳/۴ – UNC ۱۱۴۰۰۰۰
DIN351 HSSG ۱-۱/۸ – BSW ۳۰۰۰۰۰۰ DIN351 HSSG ۷/۸ – UNC ۱۶۸۰۰۰۰
DIN351 HSSG ۱-۱/۴ – BSW ۳۵۴۰۰۰۰ DIN351 HSSG ۱” – UNC ۲۳۸۸۰۰۰
DIN351 HSSG ۱-۳/۸ – BSW ۳۶۶۰۰۰۰ DIN351 HSSG ۱-۱/۸- UNC ۳۰۰۰۰۰۰
DIN351 HSSG ********** ******** DIN351 HSSG ۱-۱/۴ – UNC ۳۵۴۰۰۰۰
G UNF
کد سفارش سایز قیمت کد سفارش سایز قیمت
DIN351 HSSG ۱۰-۳۲ – UNF ۲۱۲۰۰۰ DIN5157 HSSG ۱/۱۶ – G ۳۶۰۰۰۰
DIN351 HSSG ۳/۸ – UNF ۲۱۲۰۰۰ DIN5157 HSSG ۱/۸ – G ۳۶۰۰۰۰
DIN351 HSSG ۷/۱۶ – UNF ۲۶۹۰۰۰ DIN5157 HSSG ۱/۴ – G ۵۷۶۰۰۰
DIN351 HSSG ۱/۲ – UNF ۲۶۹۰۰۰ DIN5157 HSSG ۳/۸ – G ۶۳۶۰۰۰
DIN351 HSSG ۹/۱۶ – UNF ۳۴۶۰۰۰ DIN5157 HSSG ۱/۲ – G ۷۹۲۰۰۰
DIN351 HSSG ۵/۸ – UNF ۴۰۰۰۰۰ DIN5157 HSSG ۳/۴ – G ۱۲۷۲۰۰۰
DIN351 HSSG ۳/۴ – UNF ۶۰۶۰۰۰ DIN5157 HSSG ۱” – G ۲۲۸۰۰۰۰
DIN351 HSSG ۷/۸ – UNF ۹۹۶۰۰۰ DIN5157 HSSG ۱-۱/ ۴ – G ۳۵۴۰۰۰۰
DIN351 HSSG ۱-۱/۸ – UNF ۲۱۱۲۰۰۰ NPT
DIN351 HSSG ۱-۱/۴ – UNF ۲۲۴۴۰۰۰ DIN352-HSSG ۱/۸–۲۸ ۲۵۶۰۰۰
DIN351 HSSG ۱-۳/۸ – UNF ۳۴۵۶۰۰۰ DIN352-HSSG ۱/۴–۱۸ ۲۷۶۰۰۰
 


 


 


DIN352-HSSG ۳/۸–۱۸ ۳۱۲۰۰۰
 


 


 


DIN352-HSSG ۱/۲–۱۴ ۴۶۲۰۰۰
 


 


 


DIN352-HSSG ۳/۴–۱۴ ۸۴۰۰۰۰
 


 


 


DIN352-HSSG ۱″–۱۱٫۱/۲ ۱۴۰۴۰۰۰
 

حدیده های دنده ریز (سنگ خورده) با مارک BARIUM

 

کد سفارش سایز قیمت کد سفارش سایز قیمت
DIN223 HSS MF 6*0.75 ۱۰۸۰۰۰ DIN223 HSS MF 18*1.25 ۶۸۴۰۰۰
DIN223 HSS MF 8*0.5 ۱۲۶۰۰۰ DIN223 HSS MF 18*1.5 ۵۰۴۰۰۰
DIN223 HSS MF 8*1 ۱۲۶۰۰۰ DIN223 HSS MF 20*1 ۵۱۶۰۰۰
DIN223 HSS MF 9*1 ۱۲۶۰۰۰ DIN223 HSS MF 20*1.5 ۵۱۶۰۰۰
DIN223 HSS MF 10*1.25 ۲۲۸۰۰۰ DIN223 HSS MF 20*2 ۵۱۶۰۰۰
DIN223 HSS MF 11*1 ۲۲۸۰۰۰ DIN223 HSS MF 22*1 ۹۰۰۰۰۰
DIN223 HSS MF 12*1 ۳۱۸۰۰۰ DIN223 HSS MF 22*1.5 ۷۲۰۰۰۰
DIN223 HSS MF 12*1.25 ۳۱۸۰۰۰ DIN223 HSS MF 24*1 ۹۰۰۰۰۰
DIN223 HSS MF 12*1.5 ۳۱۸۰۰۰ DIN223 HSS MF 24*1.25 ۹۰۰۰۰۰
DIN223 HSS MF 13*1 ۳۸۴۰۰۰ DIN223 HSS MF 24*1.5 ۸۴۰۰۰۰
DIN223 HSS MF 14*1 ۳۸۴۰۰۰ DIN223 HSS MF 25*1.5 ۹۳۶۰۰۰
DIN223 HSS MF 14*1.25 ۳۸۴۰۰۰ DIN223 HSS MF 26*1 ۹۳۶۰۰۰
DIN223 HSS MF 14*1.5 ۳۸۴۰۰۰ DIN223 HSS MF 26*1.5 ۹۳۶۰۰۰
DIN223 HSS MF 15*1 ۳۸۴۰۰۰ DIN223 HSS MF 27*1 ۱۱۱۶۰۰۰
DIN223 HSS MF 16*1 ۳۹۶۰۰۰ DIN223 HSS MF 27*1.5 ۱۱۱۶۰۰۰
DIN223 HSS MF 16*1.25 ۵۴۰۰۰۰ DIN223 HSS MF 28*1 ۱۲۲۴۰۰۰
DIN223 HSS MF 16*1.5 ۳۹۶۰۰۰ DIN223 HSS MF 28*1.5 ۱۲۲۴۰۰۰
DIN223 HSS MF 17*1.5 ۵۵۲۰۰۰ DIN223 HSS MF 30*1 ۱۲۲۴۰۰۰
DIN223 HSS MF 18*1 ۵۰۴۰۰۰ DIN223 HSS MF 30*2 ۱۲۲۴۰۰۰

 

قلاویز اینچی،قلاویز دنده درشت،قلاویز دنده ریز،قلاویز ،قلاویز ماشینی،قلاویز دستی،قلاویز UNF،قلاویز ماشینیBSW،قلاویز دستی BSW،قلاویز دستی UNF،

قلاویز لوله

 

 

 

 

 

 

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود