Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

سنبه

پین پران با طول ۳۱۵ میلیمتر

سنبه (پین) پران ۱×۳۱۵

سنبه (پین) پران۱٫۵×۳۱۵

سنبه (پین) پران۲×۳۱۵

سنبه (پین) پران۲٫۵×۳۱۵

سنبه (پین) پران۳×۳۱۵

سنبه (پین) پران۳٫۵×۳۱۵

سنبه (پین) پران۴×۳۱۵

سنبه (پین) پران۴٫۵×۳۱۵

سنبه (پین) پران۵×۳۱۵

سنبه (پین) پران۵٫۵×۳۱۵

سنبه (پین) پران۶×۳۱۵

سنبه (پین) پران۶٫۵×۳۱۵

سنبه (پین) پران۷×۳۱۵

سنبه (پین) پران۷٫۵×۳۱۵

سنبه (پین) پران۸×۳۱۵

سنبه (پین) پران۸٫۵×۳۱۵

سنبه (پین) پران۹×۳۱۵

سنبه (پین) پران۹٫۵×۳۱۵

سنبه (پین) پران۱۰×۳۱۵

سنبه (پین) پران۱۰٫۵×۳۱۵

سنبه (پین) پران۱۱×۳۱۵

سنبه (پین) پران۱۱٫۵×۳۱۵

سنبه (پین) پران۱۲×۳۱۵

سنبه (پین) پران۱۲٫۵×۳۱۵

سنبه (پین) پران۱۳×۳۱۵

سنبه (پین) پران۱۴×۳۱۵

سنبه (پین) پران۱۵×۳۱۵

سنبه (پین) پران۱۶×۳۱۵

سنبه (پین) پران۱۸×۳۱۵

سنبه (پین) پران۲۰×۳۱۵

پین پران با طول ۲۵۰ میلیمتر

سنبه (پین) پران ۱×۲۵۰

سنبه (پین) پران۱٫۵×۲۵۰

سنبه (پین) پران۲×۲۵۰

سنبه (پین) پران۲٫۵×۲۵۰

سنبه (پین) پران۳×۲۵۰

سنبه (پین) پران۳٫۵×۲۵۰

سنبه (پین) پران۴×۲۵۰

سنبه (پین) پران۴٫۵×۲۵۰

سنبه (پین) پران۵×۲۵۰

سنبه (پین) پران۵٫۵×۲۵۰

سنبه (پین) پران۶×۲۵۰

سنبه (پین) پران۶٫۵×۲۵۰

سنبه (پین) پران۷×۲۵۰

سنبه (پین) پران۷٫۵×۲۵۰

سنبه (پین) پران۸×۲۵۰

سنبه (پین) پران۸٫۵×۲۵۰

سنبه (پین) پران۹×۲۵۰

سنبه (پین) پران۹٫۵×۲۵۰

سنبه (پین) پران۱۰×۲۵۰

سنبه (پین) پران۱۰٫۵×۲۵۰

سنبه (پین) پران۱۱×۲۵۰

سنبه (پین) پران۱۱٫۵×۲۵۰

سنبه (پین) پران۱۲×۲۵۰

سنبه (پین) پران۱۲٫۵×۲۵۰

سنبه (پین) پران۱۳×۲۵۰

سنبه (پین) پران۱۴×۲۵۰

سنبه (پین) پران۱۵×۲۵۰

سنبه (پین) پران۱۶×۲۵۰

سنبه (پین) پران۱۸×۲۵۰

سنبه (پین) پران۲۰×۲۵۰

پین پران با طول ۲۰۰ میلیمتر

سنبه (پین) پران ۱×۲۰۰

سنبه (پین) پران۱٫۵×۲۰۰

سنبه (پین) پران۲×۲۰۰

سنبه (پین) پران۲٫۵×۲۰۰

سنبه (پین) پران۳×۲۰۰

سنبه (پین) پران۳٫۵×۲۰۰

سنبه (پین) پران۴×۲۰۰

سنبه (پین) پران۴٫۵×۲۰۰

سنبه (پین) پران۵×۲۰۰

سنبه (پین) پران۵٫۵×۲۰۰

سنبه (پین) پران۶×۲۰۰

سنبه (پین) پران۶٫۵×۲۰۰

سنبه (پین) پران۷×۲۰۰

سنبه (پین) پران۷٫۵×۲۰۰

سنبه (پین) پران۸×۲۰۰

سنبه (پین) پران۸٫۵×۲۰۰

سنبه (پین) پران۹×۲۰۰

سنبه (پین) پران۹٫۵×۲۰۰

سنبه (پین) پران۱۰×۲۰۰

سنبه (پین) پران۱۰٫۵×۲۰۰

سنبه (پین) پران۱۱×۲۰۰

سنبه (پین) پران۱۱٫۵×۲۰۰

سنبه (پین) پران۱۲×۲۰۰

سنبه (پین) پران۱۲٫۵×۲۰۰

سنبه (پین) پران۱۳×۲۰۰

سنبه (پین) پران۱۴×۲۰۰

سنبه (پین) پران۱۵×۲۰۰

سنبه (پین) پران۱۶×۲۰۰

سنبه (پین) پران۱۸×۲۰۰

سنبه (پین) پران۲۰×۲۰۰

پین پران یا طول ۱۶۰ میلیمتر

سنبه (پین) پران ۱×۱۶۰

سنبه (پین) پران۱٫۵×۱۶۰

سنبه (پین) پران۲×۱۶۰

سنبه (پین) پران۲٫۵×۱۶۰

سنبه (پین) پران۳×۱۶۰

سنبه (پین) پران۳٫۵×۱۶۰

سنبه (پین) پران۴×۱۶۰

سنبه (پین) پران۴٫۵×۱۶۰

سنبه (پین) پران۵×۱۶۰

سنبه (پین) پران۵٫۵×۱۶۰

سنبه (پین) پران۶×۱۶۰

سنبه (پین) پران۶٫۵×۱۶۰

سنبه (پین) پران۷×۱۶۰

سنبه (پین) پران۷٫۵×۱۶۰

سنبه (پین) پران۸×۱۶۰

سنبه (پین) پران۸٫۵×۱۶۰

سنبه (پین) پران۹×۱۶۰

سنبه (پین) پران۹٫۵×۱۶۰

سنبه (پین) پران۱۰×۱۶۰

سنبه (پین) پران۱۰٫۵×۱۶۰

سنبه (پین) پران۱۱×۱۶۰

سنبه (پین) پران۱۱٫۵×۱۶۰

سنبه (پین) پران۱۲×۱۶۰

سنبه (پین) پران۱۲٫۵×۱۶۰

سنبه (پین) پران۱۳×۱۶۰

سنبه (پین) پران۱۴×۱۶۰

سنبه (پین) پران۱۵×۱۶۰

سنبه (پین) پران۱۶×۱۶۰

سنبه (پین) پران۱۸×۱۶۰

سنبه (پین) پران۲۰×۱۶۰

پین پران با طول ۱۲۵ میلیمتر

سنبه (پین) پران ۱×۱۲۵

سنبه (پین) پران۱٫۵×۱۲۵

سنبه (پین) پران۲×۱۲۵

سنبه (پین) پران۲٫۵×۱۲۵

سنبه (پین) پران۳×۱۲۵

سنبه (پین) پران۳٫۵×۱۲۵

سنبه (پین) پران۴×۱۲۵

سنبه (پین) پران۴٫۵×۱۲۵

سنبه (پین) پران۵×۱۲۵

سنبه (پین) پران۵٫۵×۱۲۵

سنبه (پین) پران۶×۱۲۵

سنبه (پین) پران۶٫۵×۱۲۵

سنبه (پین) پران۷×۱۲۵

سنبه (پین) پران۷٫۵×۱۲۵

سنبه (پین) پران۸×۱۲۵

سنبه (پین) پران۸٫۵×۱۲۵

سنبه (پین) پران۹×۱۲۵

سنبه (پین) پران۹٫۵×۱۲۵

سنبه (پین) پران۱۰×۱۲۵

سنبه (پین) پران۱۰٫۵×۱۲۵

سنبه (پین) پران۱۱×۱۲۵

سنبه (پین) پران۱۱٫۵×۱۲۵

سنبه (پین) پران۱۲×۱۲۵

سنبه (پین) پران۱۲٫۵×۱۲۵

سنبه (پین) پران۱۳×۱۲۵

سنبه (پین) پران۱۴×۱۲۵

سنبه (پین) پران۱۵×۱۲۵

سنبه (پین) پران۱۶×۱۲۵

سنبه (پین) پران۱۸×۱۲۵

سنبه (پین) پران۲۰×۱۲۵

پین پران با طول ۱۰۰

سنبه (پین) پران ۱×۱۰۰

سنبه (پین) پران۱٫۵×۱۰۰

سنبه (پین) پران۲×۱۰۰

سنبه (پین) پران۲٫۵×۱۰۰

سنبه (پین) پران۳×۱۰۰

سنبه (پین) پران۳٫۵×۱۰۰

سنبه (پین) پران۴×۱۰۰

سنبه (پین) پران۴٫۵×۱۰۰

سنبه (پین) پران۵×۱۰۰

سنبه (پین) پران۵٫۵×۱۰۰

سنبه (پین) پران۶×۱۰۰

سنبه (پین) پران۶٫۵×۱۰۰

سنبه (پین) پران۷×۱۰۰

سنبه (پین) پران۷٫۵×۱۰۰

سنبه (پین) پران۸×۱۰۰

سنبه (پین) پران۸٫۵×۱۰۰

سنبه (پین) پران۹×۱۰۰

سنبه (پین) پران۹٫۵×۱۰۰

سنبه (پین) پران۱۰×۱۰۰

سنبه (پین) پران۱۰٫۵×۱۰۰

سنبه (پین) پران۱۱×۱۰۰

سنبه (پین) پران۱۱٫۵×۱۰۰

سنبه (پین) پران۱۲×۱۰۰

سنبه (پین) پران۱۲٫۵×۱۰۰

سنبه (پین) پران۱۳×۱۰۰

سنبه (پین) پران۱۴×۱۰۰

سنبه (پین) پران۱۵×۱۰۰

سنبه (پین) پران۱۶×۱۰۰

سنبه (پین) پران۱۸×۱۰۰

سنبه (پین) پران۲۰×۱۰۰

 

 

سنبه برش با طول ۲۵۰ میلیمتر

سنبه برش ۰٫۵×۲۵۰

سنبه برش۰٫۶×۲۵۰

سنبه برش۰٫۷×۲۵۰

سنبه برش۰٫۸×۲۵۰

سنبه برش ۰٫۹×۲۵۰

سنبه برش ۱×۲۵۰

سنبه برش۱٫۲×۲۵۰

سنبه برش۱٫۳×۲۵۰

سنبه برش۱٫۴×۲۵۰

سنبه برش۱٫۵×۲۵۰

سنبه برش۱٫۶×۲۵۰

سنبه برش۱٫۷×۲۵۰

سنبه برش۱٫۸×۲۵۰

سنبه برش۱٫۹×۲۵۰

سنبه برش۲×۲۵۰

سنبه برش۲٫۱×۲۵۰

سنبه برش۲٫۲×۲۵۰

سنبه برش۲٫۳×۲۵۰

سنبه برش۲٫۴×۲۵۰

سنبه برش۲٫۵×۲۵۰

سنبه برش۲٫۶×۲۵۰

سنبه برش۲٫۷×۲۵۰

سنبه برش۲٫۸×۲۵۰

سنبه برش۲٫۹×۲۵۰

سنبه برش۳×۲۵۰

سنبه برش۳٫۱×۲۵۰

سنبه برش۳٫۲×۲۵۰

سنبه برش۳٫۳×۲۵۰

سنبه برش۳٫۴×۲۵۰

سنبه برش۳٫۵×۲۵۰

سنبه برش۳٫۶×۲۵۰

سنبه برش۳٫۷×۲۵۰

سنبه برش۳٫۸×۲۵۰

سنبه برش۴×۲۵۰

سنبه برش۴٫۴×۲۵۰

سنبه برش۴٫۵×۲۵۰

سنبه برش۴٫۹×۲۵۰

سنبه برش۵×۲۵۰

سنبه برش۵٫۱×۲۵۰

سنبه برش۵٫۴×۲۵۰

سنبه برش۵٫۵×۲۵۰

سنبه برش۵٫۹×۲۵۰

سنبه برش۶×۲۵۰

سنبه برش۶٫۴×۲۵۰

سنبه برش۶٫۵×۲۵۰

سنبه برش۷×۲۵۰

سنبه برش۷٫۵×۲۵۰

سنبه برش۸×۲۵۰

سنبه برش۸٫۵×۲۵۰

سنبه برش۹×۲۵۰

سنبه برش۹٫۵×۲۵۰

سنبه برش۱۰×۲۵۰

سنبه برش۱۰٫۵×۲۵۰

سنبه برش۱۱×۲۵۰

سنبه برش۱۱٫۵×۲۵۰

سنبه برش۱۲×۲۵۰

سنبه برش۱۲٫۵×۲۵۰

سنبه برش۱۳×۲۵۰

سنبه برش۱۳٫۵×۲۵۰

سنبه برش۱۴×۲۵۰

سنبه برش۱۴٫۵×۲۵۰

سنبه برش۱۵×۲۵۰

سنبه برش۱۵٫۵×۲۵۰

سنبه برش۱۶×۲۵۰

سنبه برش۱۶٫۵×۲۵۰

سنبه برش۱۷×۲۵۰

سنبه برش۱۸×۲۵۰

سنبه برش۱۹×۲۵۰

سنبه برش۲۰×۲۵۰

سنبه برش با طول ۲۰۰ میلیمتر

سنبه برش ۰٫۵×۲۰۰

سنبه برش۰٫۶×۲۰۰

سنبه برش۰٫۷×۲۰۰

سنبه برش۰٫۸×۲۰۰

سنبه برش ۰٫۹×۲۰۰

سنبه برش ۱×۲۰۰

سنبه برش۱٫۲×۲۰۰

سنبه برش۱٫۳×۲۰۰

سنبه برش۱٫۴×۲۰۰

سنبه برش۱٫۵×۲۰۰

سنبه برش۱٫۶×۲۰۰

سنبه برش۱٫۷×۲۰۰

سنبه برش۱٫۸×۲۰۰

سنبه برش۱٫۹×۲۰۰

سنبه برش۲×۲۰۰

سنبه برش۲٫۱×۲۰۰

سنبه برش۲٫۲×۲۰۰

سنبه برش۲٫۳×۲۰۰

سنبه برش۲٫۴×۲۰۰

سنبه برش۲٫۵×۲۰۰

سنبه برش۲٫۶×۲۰۰

سنبه برش۲٫۷×۲۰۰

سنبه برش۲٫۸×۲۰۰

سنبه برش۲٫۹×۲۰۰

سنبه برش۳×۲۰۰

سنبه برش۳٫۱×۲۰۰

سنبه برش۳٫۲×۲۰۰

سنبه برش۳٫۳×۲۰۰

سنبه برش۳٫۴×۲۰۰

سنبه برش۳٫۵×۲۰۰

سنبه برش۳٫۶×۲۰۰

سنبه برش۳٫۷×۲۰۰

سنبه برش۳٫۸×۲۰۰

سنبه برش۴×۲۰۰

سنبه برش۴٫۴×۲۰۰

سنبه برش۴٫۵×۲۰۰

سنبه برش۴٫۹×۲۰۰

سنبه برش۵×۲۰۰

سنبه برش۵٫۱×۲۰۰

سنبه برش۵٫۴×۲۰۰

سنبه برش۵٫۵×۲۰۰

سنبه برش۵٫۹×۲۰۰

سنبه برش۶×۲۰۰

سنبه برش۶٫۴×۲۰۰

سنبه برش۶٫۵×۲۰۰

سنبه برش۷×۲۰۰

سنبه برش۷٫۵×۲۰۰

سنبه برش۸×۲۰۰

سنبه برش۸٫۵×۲۰۰

سنبه برش۹×۲۰۰

سنبه برش۹٫۵×۲۰۰

سنبه برش۱۰×۲۰۰

سنبه برش۱۰٫۵×۲۰۰

سنبه برش۱۱×۲۰۰

سنبه برش۱۱٫۵×۲۰۰

سنبه برش۱۲×۲۰۰

سنبه برش۱۲٫۵×۲۰۰

سنبه برش۱۳×۲۰۰

سنبه برش۱۳٫۵×۲۰۰

سنبه برش۱۴×۲۰۰

سنبه برش۱۴٫۵×۲۰۰

سنبه برش۱۵×۲۰۰

سنبه برش۱۵٫۵×۲۰۰

سنبه برش۱۶×۲۰۰

سنبه برش۱۶٫۵×۲۰۰

سنبه برش۱۷×۲۰۰

سنبه برش۱۸×۲۰۰

سنبه برش۱۹×۲۰۰

سنبه برش۲۰×۲۰۰

سنبه برش با طول ۱۵۰ میلیمتر

سنبه برش ۰٫۵×۱۵۰

سنبه برش۰٫۶×۱۵۰

سنبه برش ۰٫۷×۱۵۰

سنبه برش ۰٫۸×۱۵۰

سنبه برش ۰٫۹×۱۵۰

سنبه برش ۱×۱۵۰

سنبه برش۱٫۲×۱۵۰

سنبه برش۱٫۳×۱۵۰

سنبه برش۱٫۴×۱۵۰

سنبه برش۱٫۵×۱۵۰

سنبه برش۱٫۶×۱۵۰

سنبه برش۱٫۷×۱۵۰

سنبه برش۱٫۸×۱۵۰

سنبه برش۱٫۹×۱۵۰

سنبه برش۲×۱۵۰

سنبه برش۲٫۱×۱۵۰

سنبه برش۲٫۲×۱۵۰

سنبه برش۲٫۳×۱۵۰

سنبه برش۲٫۴×۱۵۰

سنبه برش۲٫۵×۱۵۰

سنبه برش۲٫۶×۱۵۰

سنبه برش۲٫۷×۱۵۰

سنبه برش۲٫۸×۱۵۰

سنبه برش۲٫۹×۱۵۰

سنبه برش۳×۱۵۰

سنبه برش۳٫۱×۱۵۰

سنبه برش۳٫۲×۱۵۰

سنبه برش۳٫۳×۱۵۰

سنبه برش۳٫۴×۱۵۰

سنبه برش۳٫۵×۱۵۰

سنبه برش۳٫۶×۱۵۰

سنبه برش۳٫۷×۱۵۰

سنبه برش۳٫۸×۱۵۰

سنبه برش۴×۱۵۰

سنبه برش۴٫۴×۱۵۰

سنبه برش۴٫۵×۱۵۰

سنبه برش۴٫۹×۱۵۰

سنبه برش۵×۱۵۰

سنبه برش۵٫۱×۱۵۰

سنبه برش۵٫۴×۱۵۰

سنبه برش۵٫۵×۱۵۰

سنبه برش۵٫۹×۱۵۰

سنبه برش۶×۱۵۰

سنبه برش۶٫۴×۱۵۰

سنبه برش۶٫۵×۱۵۰

سنبه برش۷×۱۵۰

سنبه برش۷٫۵×۱۵۰

سنبه برش۸×۱۵۰

سنبه برش۸٫۵×۱۵۰

سنبه برش۹×۱۵۰

سنبه برش۹٫۵×۱۵۰

سنبه برش۱۰×۱۵۰

سنبه برش۱۰٫۵×۱۵۰

سنبه برش۱۱×۱۵۰

سنبه برش۱۱٫۵×۱۵۰

سنبه برش۱۲×۱۵۰

سنبه برش۱۲٫۵×۱۵۰

سنبه برش۱۳×۱۵۰

سنبه برش۱۳٫۵×۱۵۰

سنبه برش۱۴×۱۵۰

سنبه برش۱۴٫۵×۱۵۰

سنبه برش۱۵×۱۵۰

سنبه برش۱۵٫۵×۱۵۰

سنبه برش۱۶×۱۵۰

سنبه برش۱۶٫۵×۱۵۰

سنبه برش۱۷×۱۵۰

سنبه برش۱۸×۱۵۰

سنبه برش۱۹×۱۵۰

سنبه برش۲۰×۱۵۰

سنبه برش با طول ۱۲۵ میلیمتر

سنبه برش ۰٫۵×۱۲۵

سنبه برش۰٫۶×۱۲۵

سنبه برش ۰٫۷×۱۲۵

سنبه برش ۰٫۸×۱۲۵

سنبه برش ۰٫۹×۱۲۵

سنبه برش ۱×۱۲۵

سنبه برش۱٫۲×۱۲۵

سنبه برش۱٫۳×۱۲۵

سنبه برش۱٫۴×۱۲۵

سنبه برش۱٫۵×۱۲۵

سنبه برش۱٫۶×۱۲۵

سنبه برش۱٫۷×۱۲۵

سنبه برش۱٫۸×۱۲۵

سنبه برش۱٫۹×۱۲۵

سنبه برش۲×۱۲۵

سنبه برش۲٫۱×۱۲۵

سنبه برش۲٫۲×۱۲۵

سنبه برش۲٫۳×۱۲۵

سنبه برش۲٫۴×۱۲۵

سنبه برش۲٫۵×۱۲۵

سنبه برش۲٫۶×۱۲۵

سنبه برش۲٫۷×۱۲۵

سنبه برش۲٫۸×۱۲۵

سنبه برش۲٫۹×۱۲۵

سنبه برش۳×۱۲۵

سنبه برش۳٫۱×۱۲۵

سنبه برش۳٫۲×۱۲۵

سنبه برش۳٫۳×۱۲۵

سنبه برش۳٫۴×۱۲۵

سنبه برش۳٫۵×۱۲۵

سنبه برش۳٫۶×۱۲۵

سنبه برش۳٫۷×۱۲۵

سنبه برش۳٫۸×۱۲۵

سنبه برش۴×۱۲۵

سنبه برش۴٫۴×۱۲۵

سنبه برش۴٫۵×۱۲۵

سنبه برش۴٫۹×۱۲۵

سنبه برش۵×۱۲۵

سنبه برش۵٫۱×۱۲۵

سنبه برش۵٫۴×۱۲۵

سنبه برش۵٫۵×۱۲۵

سنبه برش۵٫۹×۱۲۵

سنبه برش۶×۱۲۵

سنبه برش۶٫۴×۱۲۵

سنبه برش۶٫۵×۱۲۵

سنبه برش۷×۱۲۵

سنبه برش۷٫۵×۱۲۵

سنبه برش۸×۱۲۵

سنبه برش۸٫۵×۱۲۵

سنبه برش۹×۱۲۵

سنبه برش۹٫۵×۱۲۵

سنبه برش۱۰×۱۲۵

سنبه برش۱۰٫۵×۱۲۵

سنبه برش۱۱×۱۲۵

سنبه برش۱۱٫۵×۱۲۵

سنبه برش۱۲×۱۲۵

سنبه برش۱۲٫۵×۱۲۵

سنبه برش۱۳×۱۲۵

سنبه برش۱۳٫۵×۱۲۵

سنبه برش۱۴×۱۲۵

سنبه برش۱۴٫۵×۱۲۵

سنبه برش۱۵×۱۲۵

سنبه برش۱۵٫۵×۱۲۵

سنبه برش۱۶×۱۲۵

سنبه برش۱۶٫۵×۱۲۵

سنبه برش۱۷×۱۲۵

سنبه برش۱۸×۱۲۵

سنبه برش۱۹×۱۲۵

سنبه برش۲۰×۱۲۵

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود