Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
محصولات

مته WOLF(ولف)

ولف(WOLF)

محصولات ولف تنوع زیادی دارد از جمله مته برگی/،مته ته کونیک کبالت ولف،مته ته گرد کبالت ولف،مته گازور ولف، سوهان میباشد،

ابزار تراش واحد نمایندگی ابزارآلات ولف به استحضار میرساند آمادگی دارد تا محصولات خود را با بهترین قیمت در اختیار صنعتگران محترم بگذارد

شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز
مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۵ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۹٫۵
مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱٫۵ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۵٫۵ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱۰
مته کبالت ولف WOLF DRILL ۲ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۶ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱۰٫۵
مته کبالت ولف WOLF DRILL ۲٫۵ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۶٫۵ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱۱
مته کبالت ولف WOLF DRILL ۳ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۷ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱۱٫۵
مته کبالت ولف WOLF DRILL ۳٫۵ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۷٫۵ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱۲
مته کبالت ولف WOLF DRILL ۴ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۸ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱۲٫۵
مته کبالت ولف WOLF DRILL ۴٫۲ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۸٫۵ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱۳
مته کبالت ولف WOLF DRILL ۴٫۵ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۹ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱۳٫۵  

 

مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱۳٫۵ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱۸٫۵ مته کبالت نیمه بلند ولف WOLF DRILL ۳X100
مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱۴ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱۹ مته کبالت نیمه بلند ولف WOLF DRILL ۳٫۵X110
مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱۴٫۵ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱۹٫۵ مته کبالت نیمه بلند ولف WOLF DRILL ۴٫۲X120
مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱۵ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۲۰ مته کبالت نیمه بلند ولف WOLF DRILL ۴٫۵X125
مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱۵٫۵ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۳٫۱ مته کبالت نیمه بلند ولف WOLF DRILL ۵X132
مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱۶ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۳٫۲ مته کبالت نیمه بلند ولف WOLF DRILL ۴X120
مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱۶٫۵ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۳٫۷۵ مته کبالت نیمه بلند ولف WOLF DRILL ۵٫۷X139
مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱۷ مته کبالت ولف WOLF DRILL ۵٫۲    
مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱۷٫۵ جعبه مته ولف WOLF DRILL ۱۳-۱    
مته کبالت ولف WOLF DRILL ۱۸ جعبه مته ولف WOLF DRILL ۱۰-۱    

 

شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۱۲ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۱۶٫۵ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۲۱
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۱۲٫۵ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۱۷ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۲۱٫۵
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۱۳ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۱۷٫۵ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۲۲
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۱۳٫۵ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۱۸ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۲۲٫۵
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۱۴ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۱۸٫۵ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۲۳
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۱۴٫۵ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۱۹ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۲۳٫۵
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۱۵ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۱۹٫۵ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۲۴
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۱۵٫۵ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۲۰ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۲۴٫۵
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۱۶ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۲۰٫۵ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۲۵

 

شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۲۶ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۳۱ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۴۰
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۲۶٫۵ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۳۲ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۴۱
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۲۷ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۳۳ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۴۲
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۲۷٫۵ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۳۴ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۴۳
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۲۸ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۳۵ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۴۴
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۲۸٫۵ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۳۶ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۴۵
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۲۹ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۳۷ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۴۶
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۲۹٫۵ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۳۸ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۴۷
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۳۰ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۳۹ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۴۸

 

شرح کالا سایز شرح کالا سایز شرح کالا سایز
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۴۹ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۵۸ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۶۷
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۵۰ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۵۹ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۶۸
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۵۱ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۶۰ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۶۹
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۵۲ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۶۱ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۷۰
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۵۳ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۶۲ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۷۱
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۵۴ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۶۳ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۷۲
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۵۵ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۶۴ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۷۳
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۵۶ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۶۵ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۷۴
مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۵۷ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۶۶ مته ته کونیک کبالت ولف WOLF DRILL ۷۵
شرح کالا سایز شرح کالا سایز
مته برگی ولف WOLF DRILL ۱۰ مته برگی ولف WOLF DRILL ۲۴
مته برگی ولف WOLF DRILL ۱۲ مته برگی ولف WOLF DRILL ۲۵
مته برگی ولف WOLF DRILL ۱۴ مته برگی ولف WOLF DRILL ۲۶
مته برگی ولف WOLF DRILL ۱۶ مته برگی ولف WOLF DRILL ۲۸
مته برگی ولف WOLF DRILL ۱۸ مته برگی ولف WOLF DRILL ۳۰
مته برگی ولف WOLF DRILL ۲۰ مته برگی ولف WOLF DRILL ۳۲
مته برگی ولف WOLF DRILL ۲۲ مته برگی ولف WOLF DRILL ۳۵

 

درباره ما
فروشگاه ابزار تراش واحد از سال 1380 در زمینه عرضه تهیه و توزیع ابزار آلات تراشکاری - قالب سازی - اندازه گیری - جوش وبرش –الکترود - سنگ و سنباده - ابزار آلات برقی وایمنی فعالیت داشته و هم اینک در عرصه صنعت کشور فعالیت می کند . ابزار تراش واحد با شرکت هایی نظیر شرکت های خودرو سازی و تولید قطعات و پتروشیمی فعالیت دارد . این فروشگاه امادگی خود را جهت واردات ابزار آلات تراشکاری و صنعتی با معتبرترین برندهای جهانی ازکشورهای اروپایی در سریعترین زمان اعلام میدارد .
عضویت
Please wait...
برندهای موجود